Informatie over Vereniging EMDR Nederland

De Vereniging EMDR Nederland is in april 2003 opgericht en is voortgekomen uit het EMDR Netwerk dat sinds 1994 bestond. De Vereniging telt begin juni 2016 bijna 4.000 leden en is daarmee meteen een van de grotere psychotherapieverenigingen in Nederland.

De doelstellingen van de Vereniging zijn:
■ het bevorderen van de toepassing en de ontwikkeling van EMDR in Nederland;
■ kwaliteitsbewaking van de toepassing van EMDR;
■ het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek.

Doel van Vereniging EMDR Nederland

Het bevorderen van de toepassing en ontwikkeling van de methode Eye Movement Desensitisation and Reprocessing in Nederland.

Kwaliteitsbewaking

De Vereniging EMDR Nederland probeert de kwaliteit van de toepassing van EMDR zo goed mogelijk te bewaken. Hiertoe stelt zij kwaliteitseisen aan EMDR opleidingen, maar ook aan degenen die zich door de Vereniging erkend EMDR therapeut (EMDR Europe practitioner) mogen noemen. Patiënten, verwijzers en verzekeraars gebruiken de lijst van EMDR Europe practitioners om zeker te weten dat zij te maken hebben met een ervaren therapeut die EMDR goed weet toe te passen binnen een psychotherapeutische behandeling. De lijst met EMDR practioners is te vinden op deze website.

Waarom een aparte vereniging?

EMDR heeft een ‘eigen’ theoretisch model. Dit model is gebaseerd op de veronderstelling dat er in ieder mens een natuurlijk verwerkingssysteem aanwezig is, dat in sommige gevallen geblokkeerd is geraakt ten gevolge van een (of meer) traumatische gebeurtenis(sen). De EMDR procedure is er op gericht dit natuurlijke verwerkingsmechanisme optimaal aan te spreken, waardoor de verwerking van de beschadigende invloed van traumatische gebeurtenissen op gang komt. EMDR is een geprotocolleerde behandelmethode, hetgeen betekent dat in principe iedere behandelaar hetzelfde geprotocolleerde en gestructureerde behandelingsprotocol gebruikt. Dit geeft bovendien de mogelijkheid tot een bundeling van kennis over EMDR en het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek. Vanwege het unieke referentiekader van EMDR is de Vereniging EMDR Nederland opgericht.

De Vereniging staat open voor behandelaars uit diverse geledingen met een verschillend theoretisch referentiekader, zoals psychiaters, cognitief-gedragstherapeuten, psychodynamisch en experiëntieel georiënteerde psychotherapeuten. De Vereniging EMDR Nederland biedt op deze manier een platform aan voor behandelaars van diverse therapeutische scholen die allen EMDR weten in te passen binnen hun eigen specifieke behandelkader.

Waarom “strenge” toelatingseisen?

EMDR is geen “trucje” dat vrijblijvend kan worden toegepast. EMDR moet worden ingebed in een totaal behandelplan. Voor de behandelaar betekent dit dat hij of zij een ervaren behandelaar is met brede kennis van diagnostiek en behandeling in het algemeen. Indien cursisten niet aan de geformuleerde toelatingscriteria voldoen, is er een grotere kans dat zij de indicatie EMDR onjuist stellen en er onnodige complicaties gedurende de behandeling optreden. Dit gaat ten koste van de effectiviteit van de behandeling en het belang van de cliënt.

Toelatingseisen voor EMDR trainingen

Tot de basistraining worden toegelaten personen die voldoen aan de volgende eisen:

1. Opleiding: beschikken over een academische vooropleiding als psycholoog, pedagoog, geeste­lijk gezondheidskundige of arts, aangevuld met één van de volgende kwalificaties:

  1. een BIG-registratie als gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut of psychiater, dan wel ten minste één jaar in opleiding zijnde tot één van deze registraties;
  2. registratie als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, Orthopedagoog Generalist NVO, of ten minste één jaar in opleiding zijnde tot één van deze registraties;
  3. registratie als Cognitief Gedragstherapeut VGCt® (in opleiding) of lidmaatschap van de NVRG;
  4. een opleiding die naar het oordeel van de opleidingscommissie gelijkwaardig is aan deze kwalificaties.

2. Werkervaring: ten minste 16 uur per week werkzaam zijn in de GGz of een daaraan naar het oordeel van de opleidingscommissie gelijk te stellen setting, waarvan ten minste 12 uur in de patiëntenzorg met de leeftijdsgroep van de gekozen differentiatie.

Indien men niet voldoet aan de gestelde voorwaarden, maar wel denkt in aanmerking te komen op grond van een gelijkwaardige opleiding, kan men dispensatie aanvragen bij de opleidingscommissie van de Vereniging EMDR Nederland: Mail naar opleidingscommissie.

Tot de vervolgtraining worden toegelaten personen die:

1. de supervisie standaardprotocol EMDR met goed gevolg hebben afgerond; indien de supervisie standaardprotocol geen betrekking heeft op dezelfde leeftijdsgroep dient de trainee ervoor zorg te dragen dat hij inhoudelijk over voldoende kennis en vaardigheden met betrekking tot deze leeftijdsgroep beschikt om de vervolgtraining naar behoren te kunnen volgen;
2. ten minste 16 uur per week werkzaam zijn in de GGZ of een daaraan naar het oordeel van de opleidingscommissie gelijk te stellen setting, waarvan ten minste 12 uur in de patiëntenzorg met de leeftijdsgroep van de gekozen differentiatie.

De Vereniging EMDR Nederland (VEN) organiseert zelf geen erkende EMDR basis- of vervolgtrainingen. Data van erkende trainingen, georganiseerd door diverse opleidingsinstanties in het land, worden wel op de website van de VEN geplaatst. Informatie over inschrijving, locaties en prijzen kunt u vervolgens opvragen bij de desbetreffende opleidingsinstantie.

Competentie-gestuurde supervisie

Tijdens een training kan men onmogelijk alle facetten van EMDR begrijpen èn in de vingers krijgen. Bovendien is het toepassen van EMDR moeilijker dan veel mensen denken en supervisie is daarom beslist noodzakelijk. In de context van het zich eigen maken van EMDR is gekozen een competentie-gestuurd onderwijs- of supervisiemodel. Dit is gebaseerd op de snelheid van het leerproces van de individuele supervisant en de vaardigheden die reeds aanwezig zijn. Iedere supervisant heeft dus een eigen tempo in het doorlopen van het supervisietraject.

Er zijn duidelijke criteria opgesteld waaraan een supervisant moet voldoen om in aanmerking te komen voor de vervolgtraining of het EMDR Europe practitionerschap. Alle formulieren, alsmede een lijst van erkende supervisoren, zijn beschikbaar via de website.

Soorten lidmaatschap

Er zijn 2 soorten lidmaatschappen, namelijk het aspirant lidmaatschap en het gewoon lidmaatschap. Na het succesvol afronden van een basistraining kan het aspirant lidmaatschap worden aangevraagd. Wanneer men vervolgens voldoet aan alle eisen gesteld voor het EMDR Europe practitionerschap, kan het gewoon lidmaatschap via een VEN-dossier in PE-online worden aangevraagd.

Daarnaast bestaat er een registratie tot VEN-NOOT. Klik hier voor meer informatie hierover.

Overgangsregeling (aspirant-)lidmaatschap

Op 1-1-2016 gaat er een belangrijke wijziging in van het Reglement Opleidingen en Registraties (ROR). Daarin wordt het aspirant-lidmaatschap aan termijnen gebonden. Er is een overgangsregeling, met ruimte om de overgang soepel te kunnen maken. Als je de vervolgtraining al gevolgd hebt is er tot 1-1-2021 de tijd om het practitionerschap te behalen en als je alleen de basistraining hebt gevolgd is er uitloop tot 1-1-2022.

Klik hier door naar de PDF’s:
Overgangsregeling_(aspirant-)lidmaatschap
– en de Veel gestelde vragen over de overgangsregeling

Voor vragen: vereniging@emdr.nl

Je adresgegevens

De vereniging gebruikt de gegevens uitsluitend voor de doelstellingen van de vereniging. Adresgegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld. Adreswijzigingen graag per e-mail doorgegeven aan het secretariaat van de vereniging, vereniging@emdr.nl.

Contributie

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld op de algemene ledenvergadering. Deze bedraagt voor 2017: aspirant / gewoon leden / VEN-NOTEN € 115,00 .

VEN-NOTEN 65+/gepensioneerden betalen slechts 65% van het contributiebedrag.

 

Opzeggen van het lidmaatschap dient plaats te vinden uiterlijk 1 maand voorafgaand aan het jaar waarin men geen lid wenst te zijn. Dit verzoek mag per e-mail naar het secretariaat: vereniging@emdr.nl

Vóór u besluit het lidmaatschap op te zeggen informeren wij u graag over het volgende:

Vanaf 2016 geeft de VEN trouwe VEN-leden, die niet meer voldoen aan de eisen gesteld voor het lidmaatschap bij de VEN, de gelegenheid om betrokken te blijven bij het werk van de VEN. Hiervoor is een aparte status gecreëerd: VEN-NOOT.

VEN-NOTEN worden op de hoogte gehouden van de activiteiten van de VEN, onder andere via de VEN-mails en het EMDR Magazine. Verder kunnen zij aanspraak maken op dezelfde kortingen op congressen en andere activiteiten en diensten van de vereniging als leden. Daarnaast kunnen VEN-NOTEN de algemene ledenvergaderingen bijwonen als toehoorder. Dat betekent dat zij geen stemrecht hebben en kunnen VEN-NOTEN geen lid zijn van commissies van de VEN of SIG-groepen.

VEN-NOTEN betalen hetzelfde contributiebedrag. Gepensioneerden/65+ betalen slechts 65% van het contributiebedrag.

Wanneer u wenst het lidmaatschap om te laten zetten naar de registratie VEN-NOOT ontvangen wij graag dit verzoek per e-mail, vereniging@emdr.nl.

Activiteiten voor leden

De Vereniging organiseert een aantal activiteiten ter deskundigheidsbevordering van haar leden namelijk:

  • Drie keer per jaar ontvangen de leden een EMDR Magazine.
  • 3 keer per jaar is er een Netwerkavond met presentaties over EMDR. De toegang is gratis voor leden.
  • Jaarlijks vindt een nationaal congres plaats.
  • Jaarlijks wordt samen met de andere Europese EMDR Verenigingen een Europees congres georganiseerd.

Kijk voor een actueel overzicht van de activiteiten op het tabblad ‘agenda‘ op de website van de VEN.

Opleiding tot EMDR Europe practioner

Voor registratie als EMDR Europe practitioner gelden de volgende eisen:

a. registratie als gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, psychiater, Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, Orthopedagoog Generalist NVO of lidmaatschap van de VGCt of de NVRG;

b. succesvolle afronding van de Basistraining, de supervisie standaardprotocol EMDR, de vervolgtraining en de supervisie EMDR practitioner;

c. ten minste 50 EMDR sessies hebben gedaan met ten minste 20 patiënten van de gekozen leeftijdsgroep;

d. ten minste 16 uur per week werkzaam op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg of een daaraan naar het oordeel van de opleidingscommissie gelijk te stellen setting, waarvan ten minste 12 uur in de patiëntenzorg met de leeftijdsgroep van de gekozen differentiatie.

e. overlegging van een actuele ondertekende Verklaring inzake tuchtrecht en opgelegde maatregelen.

f. door de VEN geaccrediteerde of anderszins door de VEN erkende bijscholing op het gebied van traumagerelateerde problematiek:

  • ​ indien het practitionerschap wordt aangevraagd binnen twee jaar na afronding van de vervolgtraining: ten minste 12 uur, waarvan ten minste 6 uur betrekking heeft op EMDR (=smal);
  • indien het practitionerschap wordt aangevraagd langer dan twee jaar na afronding van de vervolgtraining: ten minste 24 uur, waarvan ten minste 12 uur betrekking heeft op EMDR(=smal).

Een registratie als EMDR practitioner kan slechts worden aangevraagd in combinatie met een aanvraag voor het gewoon lidmaatschap van de VEN.
Bij de registratie wordt aangetekend op welke leeftijdsgroep de registratie betrekking heeft. Bepalend hiervoor is de leeftijdsdifferentiatie die is gekozen bij de supervisie EMDR practitioner. Indien de onder d. genoemde werkzaamheden betrekking hebben op een andere leeftijdsgroep dan de leeftijdsdifferentiatie die is gekozen bij de supervisie EMDR Europe practitioner dient aanvullende supervisie te worden gevolgd over de leeftijdsgroep waarop de werkervaring betrekking heeft.
Voor het verwerven van een tweede aantekening geldt als voorwaarde een succesvolle afronding van de supervisie EMDR Europe practitioner voor het werken met de betreffende leeftijdsgroep alsmede ten minste 6 uur per week werkervaring in de patiëntenzorg met de betreffende leeftijdsgroep.
Bij registratie ontvangt de betrokkene een registratiecertificaat van EMDR Europe, met daarop de vermelding van de leeftijdsgroep waarop de registratie betrekking heeft.

Voor het aanvragen van een (her-)registratie tot EMDR Europe practitioner en supervisor wordt € 75,00 in rekening gebracht, vanaf april/mei 2016 wordt dit € 95,00.

Overzicht traject tot EMDR-Europe practitioner

Ontdek hier het traject tot EMDR Practitioner. Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Voor een pdf van de statuten klik hier.