Informatie over Vereniging EMDR Nederland

De Vereniging EMDR Nederland is in april 2003 opgericht en is voortgekomen uit het EMDR Netwerk dat sinds 1994 bestond. De Vereniging telt in augustus 2019 meer dan 4.700 leden en is daarmee meteen een van de grotere psychotherapieverenigingen in Nederland.

De doelstellingen van de Vereniging zijn:
■ het bevorderen van de toepassing en de ontwikkeling van EMDR in Nederland;
■ kwaliteitsbewaking van de toepassing van EMDR;
■ het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek.

Klik hier voor meer informatie ↓

Bestuur

Annemieke Driessen

VOORZITTER | Klinisch psycholoog - Psychotherapeut

EMDR supervisor | PsyQ Haaglanden, afdeling Psychotrauma


Annemieke Driessen is klinisch psycholoog – psychotherapeut en werkzaam bij PsyQ Haaglanden, afdeling Psychotrauma. Zij is EMDR supervisor, supervisor VGCt, en psychotraumatherapeut NtVP. Zij is namens de VEN afgevaardigd in de ledenraad van P3NL.

Klinisch Psycholoog
BIG nr 89055125625
Psychotherapeut
BIG nr 19055125616

Rik Knipschild

PENNINGMEESTER | GZ-psycholoog en in opleiding tot epidemioloog.

Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie


Rik Knipschild werkt als behandelcoördinator op een psychiatrische crisisafdeling van Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie en is geschoold tot psychotraumatoloog, Hij werkt parttime in de klinische praktijk en parttime als promovendus.

GZ Psycholoog
BIG nr 99922486125

Iva Bicanic

BESTUURSLID | Klinisch psycholoog | Hoofd Landelijk Psychotraumacentrum

UMC Utrecht


Iva Bicanic is klinisch psycholoog en hoofd van het Landelijk Psychotraumacentrum in het UMC Utrecht. Zij heeft verschillende behandelmethodieken ontwikkeld voor slachtoffers van seksueel geweld en promoveerde op het onderwerp verkrachting. Tevens coördineert zij de uitrol van het Centrum Seksueel Geweld voor acute verkrachtingsslachtoffers naar 16 locaties in Nederland. Iva doet samen met Ad de Jongh de hoofdredactie van het EMDR Magazine.

Klinisch Psycholoog
BIG nr 89064912225
Psychotherapeut
BIG nr 19064912216

Sjef Berendsen

BESTUURSLID | Klinisch Psycholoog - Psychotherapeut

EMDR Trainer | Psytrec


Sjef Berendsen is klinisch psycholoog – psychotherapeut, en werkzaam bij het innovatieve PsychoTrauma Expertise Centrum (PSYTREC) te Bilthoven als directeur Zorg. Daarnaast geeft hij cursussen, lezingen en workshops op het gebied van chronische en acute traumatisering en de diagnostiek en psychotherapie van PTSS voor diverse doelgroepen: bedrijfs- en verzekeringsartsen, huisartsen, psychiaters, (bedrijfs-) psychologen, maatschappelijk werkers, personeelsfunctionarissen, leidinggevenden, etc. Hij is supervisor voor de Vereniging EMDR Nederland (VEN) en de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve Therapie en EMDR Europe trainer. Verder is hij voorzitter van de Humanitarian Assistance Programs Nederland.

Klinisch psycholoog
BIG nr 49045942025
Psychotherapeut
BIG nr 69045942016

Tilly Koolstra

BESTUURSLID | ‎Klinisch psycholoog - psychotherapeut | EMDR supervisor

EMDR SUPERVISOR | Psytrec


Tilly Koolstra is klinisch psycholoog –psychotherapeut en is werkzaam als adjunct-directeur Zorg bij PSYTREC, het innovatieve psychotrauma expertisecentrum in Bilthoven. Daarnaast heeft zij een eigen praktijk voor psychotherapie, leertherapie en supervisie in Utrecht. Zij is gecertificeerd traumatherapeut NtVP en supervisor voor de VEN, VGCt, NVP en VKJP. Daarnaast is zij leersupervisor en leertherapeut. Ze is gespecialiseerd in cognitieve gedragstherapie, EMDR en schematherapie.

Klinisch psycholoog
BIG nr 69049722125
Psychotherapeut
BIG nr 89049722116

Soorten lidmaatschap

Er zijn 2 soorten lidmaatschappen, namelijk het aspirant lidmaatschap en het gewoon lidmaatschap. Na het succesvol afronden van een basistraining kan het aspirant lidmaatschap worden aangevraagd. Wanneer men vervolgens voldoet aan alle eisen gesteld voor het EMDR Europe practitionerschap, kan het gewoon lidmaatschap via een VEN-dossier in PE-online worden aangevraagd.

Daarnaast bestaat er een registratie tot VEN-NOOT. Klik hier voor meer informatie hierover.

Contributie

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld op de algemene ledenvergadering. Deze bedraagt jaarlijks €130,00 (aspirant/gewoon leden/VEN-NOTEN). Voor 2019 GRATIS

VEN-NOTEN 65+ betalen slechts 65% van het contributiebedrag.

Je adresgegevens

De vereniging gebruikt de gegevens uitsluitend voor de doelstellingen van de vereniging. Adresgegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld. Adreswijzigingen graag per e-mail doorgegeven aan het secretariaat van de vereniging, vereniging@emdr.nl.

Kwaliteitsbewaking

De Vereniging EMDR Nederland probeert de kwaliteit van de toepassing van EMDR zo goed mogelijk te bewaken. Hiertoe stelt zij kwaliteitseisen aan EMDR opleidingen, maar ook aan degenen die zich door de Vereniging erkend EMDR therapeut (EMDR Europe practitioner) mogen noemen. Patiënten, verwijzers en verzekeraars gebruiken de lijst van EMDR Europe practitioners om zeker te weten dat zij te maken hebben met een ervaren therapeut die EMDR goed weet toe te passen binnen een psychotherapeutische behandeling. De lijst met EMDR practioners is te vinden op deze website.

Waarom een aparte vereniging?

EMDR heeft een ‘eigen’ theoretisch model. Dit model is gebaseerd op de veronderstelling dat er in ieder mens een natuurlijk verwerkingssysteem aanwezig is, dat in sommige gevallen geblokkeerd is geraakt ten gevolge van een (of meer) traumatische gebeurtenis(sen). De EMDR procedure is er op gericht dit natuurlijke verwerkingsmechanisme optimaal aan te spreken, waardoor de verwerking van de beschadigende invloed van traumatische gebeurtenissen op gang komt. EMDR is een geprotocolleerde behandelmethode, hetgeen betekent dat in principe iedere behandelaar hetzelfde geprotocolleerde en gestructureerde behandelingsprotocol gebruikt. Dit geeft bovendien de mogelijkheid tot een bundeling van kennis over EMDR en het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek. Vanwege het unieke referentiekader van EMDR is de Vereniging EMDR Nederland opgericht.

De Vereniging staat open voor behandelaars uit diverse geledingen met een verschillend theoretisch referentiekader, zoals psychiaters, cognitief-gedragstherapeuten, psychodynamisch en experiëntieel georiënteerde psychotherapeuten. De Vereniging EMDR Nederland biedt op deze manier een platform aan voor behandelaars van diverse therapeutische scholen die allen EMDR weten in te passen binnen hun eigen specifieke behandelkader.

Waarom “strenge” toelatingseisen?

EMDR is geen “trucje” dat vrijblijvend kan worden toegepast. EMDR moet worden ingebed in een totaal behandelplan. Voor de behandelaar betekent dit dat hij of zij een ervaren behandelaar is met brede kennis van diagnostiek en behandeling in het algemeen. Indien cursisten niet aan de geformuleerde toelatingscriteria voldoen, is er een grotere kans dat zij de indicatie EMDR onjuist stellen en er onnodige complicaties gedurende de behandeling optreden. Dit gaat ten koste van de effectiviteit van de behandeling en het belang van de cliënt.

Activiteiten voor leden

De Vereniging organiseert een aantal activiteiten ter deskundigheidsbevordering van haar leden namelijk:

 • Drie keer per jaar ontvangen de leden een EMDR Magazine.
 • Netwerkavonden met presentaties over EMDR. De toegang is gratis voor leden.
 • Jaarlijks vindt het nationaal EMDR congres plaats.
 • Jaarlijks wordt samen met de andere Europese EMDR Verenigingen het Europees EMDR congres georganiseerd.

Kijk voor een actueel overzicht van de activiteiten op het tabblad agenda op de website van de VEN.

Overgangsregeling (aspirant-)lidmaatschap

Klik hier voor de veel gestelde vragen over de overgangsregeling

Voor  alle overige vragen: vereniging@emdr.nl

Opzeggen van het lidmaatschap kan, per e-mail of schriftelijk, uiterlijk 1 maand voorafgaand aan elk nieuw kalenderjaar. Zie ook art. 5b Statuten. Het verzoek om het lidmaatschap te beëindigen mag per e-mail naar het secretariaat: vereniging@emdr.nl
U ontvangt binnen vijf dagen een bevestiging.

Vóór u besluit het lidmaatschap op te zeggen informeren wij u graag over het volgende:

Vanaf 2016 geeft de VEN trouwe VEN-leden, die niet meer voldoen aan de eisen gesteld voor het lidmaatschap bij de VEN, de gelegenheid om betrokken te blijven bij het werk van de VEN. Hiervoor is een aparte status gecreëerd: VEN-NOOT.

VEN-NOTEN worden op de hoogte gehouden van de activiteiten van de VEN, onder andere via de VEN-mails en het EMDR Magazine. Verder kunnen zij aanspraak maken op dezelfde kortingen op congressen en andere activiteiten en diensten van de vereniging als leden. Daarnaast kunnen VEN-NOTEN de algemene ledenvergaderingen bijwonen als toehoorder. Dat betekent dat zij geen stemrecht hebben en kunnen VEN-NOTEN geen lid zijn van commissies van de VEN of SIG-groepen.

VEN-NOTEN betalen hetzelfde contributiebedrag als aspirant/gewoon leden. Gepensioneerden/65+ betalen slechts 65% van het contributiebedrag.

Wanneer u wenst het lidmaatschap om te laten zetten naar de registratie VEN-NOOT ontvangen wij graag dit verzoek per e-mail vereniging@emdr.nl.

Vertrouwenspersoon VEN

Het bestuur van de VEN heeft besloten een vertrouwenspersoon te benoemen. De vertrouwenspersoon is aanspreekpunt voor leden die problemen ervaren met mede-leden en/of functionarissen of organen van de vereniging.

In deze notitie worden bedoeling, taken en werkwijze van de vertrouwenspersoon toegelicht.

Doel en werkterrein vertrouwenspersoon

Doel van de aanstelling van een vertrouwenspersoon is (1) het bieden van een klankbord voor leden die problemen ervaren met het gedrag/functioneren van of de communicatie met mede-leden en/of functionarissen of organen van de vereniging en (2) verbetering van de kwaliteit van het verenigingsklimaat op het gebied van onderlinge omgangsvormen en preventie van ongewenst gedrag.

Het werkterrein van de vertrouwenspersoon betreft uitsluitend gedrag of functioneren van mede-leden (inclusief aspirant-leden en VEN-noten) en functionarissen en organen van de VEN. Inschakeling van de vertrouwenspersoon kan met name relevant zijn in afhankelijkheidssituaties, zoals in relatie tot supervisoren, trainers of functionarissen of beoordelende organen van de VEN.

Tot het werkterrein van de vertrouwenspersoon wordt niet gerekend:

 • problemen in de relatie met cliënten of collega-zorgverleners;
 • klachten van derden (niet-VEN-leden) over VEN-leden;
 • inhoudelijke geschillen, bij voorbeeld over een beoordeling in het kader van onderwijs of supervisie, of besluiten over registratie of accreditatie.

Voor inhoudelijke geschillen betreffende registratie kent de VEN een regeling van bezwaar en beroep, zie Reglement Opleidingen en Registraties, hoofdstuk B.3.

Taken

1.      Begeleiding en ondersteuning van leden die problemen met mede-leden, functionarissen of organen van de VEN ervaren door:

 • zelfstandig op te treden als aanspreekpunt voor alle leden die problemen ervaren met mede-leden, functionarissen of organen van de VEN;
 • een eerste opvang te bieden aan de betreffende leden;
 • de betreffende leden bij te staan, van advies te dienen en samen oplossingen te zoeken;
 • de betreffende leden desgewenst bij te staan en te ondersteunen bij bemiddeling, het indienen van een klacht bij de commissie van beroep en bemiddeling of andere stappen.

2.     Verbetering van het verenigingsklimaat op het gebied van onderlinge omgang door, indien nodig:

 • het doen van voorstellen met betrekking tot beleid ter verbetering van de onderlinge omgangsvormen, bejegening en procedures;
 • het stimuleren van de bewustwording op het gebied van onderlinge omgangsvormen, bejegening en procedures, door voorlichting, het opstellen van richtlijnen et cetera.

Tevens kan de vertrouwenspersoon optreden als bemiddelaar in geval van conflicten tussen leden of groepen leden. Dit kan op verzoek van een der partijen of van het bestuur, maar alleen indien beide partijen instemmen met deze rol.

Werkwijze

 1. De vertrouwenspersoon verricht zijn/haar werk in strikte vertrouwelijkheid.
 • Alle contacten en eventuele klachten zijn volstrekt vertrouwelijk. Dit geldt zowel voor de persoon die de hulp van de vertrouwenspersoon inroept als de inhoud van de hulpvraag.
 • Contact met derden vindt alleen plaats na voorafgaande toestemming van degene die de hulp van de vertrouwenspersoon heeft ingeroepen. Dit geldt ook voor contact met degene op wiens gedrag of functioneren het verzoek betrekking heeft.
 • De vertrouwenspersoon brengt alleen op verzoek van degene die zijn/haar hulp heeft ingeroepen rapport uit bij het bestuur of andere instanties binnen of buiten de vereniging.
 1. De vertrouwenspersoon is volstrekt onafhankelijk. Dit betekent dat hij/zij geen verantwoording van zijn/haar werkzaamheden hoeft af te leggen aan het bestuur of enig ander gremium binnen de VEN. Wel stelt hij/zij jaarlijks een rapportage op over zijn/haar werkzaamheden, waaronder het aantal en de aard van de klachten die hij/zij heeft behandeld. Een en ander voor zover dit de vertrouwelijkheid niet in gevaar brengt, dus de informatie niet te herleiden is tot de persoon van degene die zijn/haar hulp heeft ingeroepen en/of degene wiens gedrag of functioneren het betreft.

Informatie en contact

Deze informatie over de vertrouwenspersoon zal worden opgenomen op het ledengedeelte van de website.

Leden die contact op willen nemen met de vertrouwenspersoon kunnen dit doen via vertrouwenspersoon@emdr.nl

Voor een pdf van de statuten klik hier.