Vacature voorzitter Vereniging EMDR Nederland

Achtergrond:

De belangrijkste reden voor de oprichting van de Vereniging EMDR Nederland was de behoefte aan kwaliteitsbewaking van de EMDR en de wetenschappelijke onderbouwing van de methode.
Sinds haar oprichting heeft de vereniging een forse groei doorgemaakt naar momenteel bijna 4500 leden.

Het VEN-bestuur bestaat uit 5-9 leden en legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering. Hun taak is om het strategisch beleid en de algemene kaders van de vereniging te bepalen. Zij wordt daarbij in haar werk ondersteund door een aantal commissies, waaronder de opleidingscommissie, de wetenschapscommissie, de congrescommissie en de PR commissie.

Gezien de snelle groei van de Vereniging, is het noodzakelijk dat het bestuur zich vooral gaat richten op de strategische agenda. Dat lukt nu te weinig vanwege het toenemend aantal operationele zaken op de bestuursagenda. Ter versterking van de verenigingsstructuur is derhalve besloten om op zoek te gaan naar een directeur. De vereniging wordt tevens ondersteund door het verenigingsbureau.

Binnen het bestuur van de Vereniging EMDR Nederland (VEN) is de voorzitter verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het bestuur en daarmee van de VEN. Wegens het aflopen van de laatst mogelijke termijn van de huidige voorzitter, Carlijn de Roos, zijn wij op zoek naar degene die het stokje van haar gaat overnemen.
De nieuwe voorzitter is boegbeeld van de VEN en zal de professionaliseringsslag van het bestuur, die al is ingezet, verder doorzetten en vormgeven. Een verantwoordelijke, maar ook invloedrijke taak, in een bevlogen team!

“Ik vind het een grote eer om voorzitter van deze dynamische
vereniging te zijn. Deze vacature is de kans van je leven”

Carlijn de Roos

Taken van de voorzitter

 • Stuurt het algemene bestuur van de Vereniging aan
 • Zit de bestuursvergaderingen en de ALV voor
 • Opent en sluit het jaarlijkse VEN congres
 • Schrijft het voorwoord in het EMDR Magazine
 • Zorgt voor de navolging en de opvolging van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement, de samenwerkingsafspraken en de besluiten van het bestuur
 • Bewaakt de voortgang en kwaliteit van onderwerpen zoals die zijn vastgelegd in de notitie speerpunten 2018-2021 (deze is nog in ontwikkeling)
 • Vertegenwoordigt Nederland op het jaarlijkse EMDR Europe congres
 • Vertegenwoordigt de VEN in contacten met andere beroepsverenigingen en externe overleggen zoals P3NL

Profiel

Wij zoeken een kandidaat:

 • Die verbindt, inspireert en enthousiasmeert
 • Die empathisch, tactvol en stressbestendig is
 • Die besluitvaardig is en in staat is bestuurlijke besluiten om te zetten in adequate acties
 • Een stevige persoonlijkheid heeft, in staat is de rug recht te houden zonder de samenwerkingsrelatie te schaden
 • Die affiniteit heeft met wetenschap/ een wetenschappelijke attitude heeft
 • Die opgeleid is in EMDR, bij voorkeur ten minste EMDR Europe practitioner
 • En bij voorkeur ervaring heeft als actief lid binnen de VEN als commissielid, supervisor of SIGcoördinator

Daarnaast is de voorzitter:

 • Voorzittersvaardig inbegrepen het leiden van vergaderingen en het oog hebben voor verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen de bestuursleden.
 • Communicatievaardig en omgevingssensitief; heeft oog voor de ontwikkelingen en onderlinge verhoudingen binnen en buiten de vereniging.

Tijdsinvestering

Er wordt een tijdsinvestering gevraagd van gemiddeld 4 tot 8 uur per week. De voorzitter wordt praktisch en beleidsmatig ondersteund door het verenigingsbureau en de (interim)directeur, waardoor het aantal te investeren uren veel lager is dan voorheen.

Ben je geïnteresseerd? Wij ontvangen graag jouw reactie, met daarin jouw visie op de rol en de manier waarop je deze zou willen invullen en je CV (met foto) voor 1 mei 2018.

Het voornemen is om de procedure voor 1 juni af te ronden, zodat de formele overdracht van voorzitterstaken op 18 september 2018 tijdens de ALV kan plaatsvinden.

Reacties graag naar vereniging@EMDR.nl o.v.v. Voorzitter VEN