Procedure voor het aanvragen van accreditaties

Klik hieronder voor een aanvraag

Duur aanvraagprocedure

U dient uw aanvraag minimaal twee maanden voor aanvang van de bij-/nascholingsactiviteit in te dienen. Een geaccrediteerd aanbod voor een herhalende cursus en/of workshop is twee jaren geldig.
Beoordeling vindt plaats door de opleidingscommissie van de VEN. U krijgt hiervan binnen 4-8 weken na aanvraag bericht.

Criteria accreditatie bij- en nascholingsactiviteiten in het kader van
(her-)registratie EMDR Europe practitioners.

Bij de beoordeling van een aanvraag voor accreditatie van bij- en nascholing beoordeelt de accreditatiecommissie elk aanbod van een bij- en nascholing afzonderlijk. Elk aanbod dient hierbij aan hieronder omschreven criteria te voldoen:

De bij- en nascholingsactiviteit heeft betrekking op patiëntenzorg.

De bij- en nascholingsactiviteit betreft het toepassingsgebied van EMDR en/of bredere traumagerelateerde thematiek waarop de aanvraag om accreditatie betrekking heeft.

De omschrijving van de bij- en nascholing bevat een opgave van:

  1. Het aantal uitvoeringen in de periode waarvoor de accreditatie is aangevraagd.
  2. De start- en einddatum van de uitvoering.
  3. De aanvangs- en eindtijd per datum.
  4. Het aantal contacturen van de bij- en nascholingsactiviteit, waarbij de lunchpauzes niet meetellen als contacturen. De koffie- en theepauzes wel.
  5. De beoogde deelnemers aan de activiteit.
  6. Indien van toepassing een omschrijving van de toelatingseisen.
  7. Een samenvatting van de leerstof.
  8. Een omschrijving van de leerdoelen.
  9. Een omschrijving van de wijze waarop kennisoverdracht en/of vaardigheidstrainingen plaatsvinden.
  10. Indien het een congres/symposium/studiedag betreft is een folder of programmaboekje voldoende.

Eisen docent

Een bij‐ en nascholingsactiviteit kan door meer docenten worden gegeven. De hoofddocent is verantwoordelijk voor de bij‐ of nascholingsactiviteit.

Als het gaat om een “Trauma Smal” activiteit, dan dient de docent geregistreerd te zijn als EMDR Europe practitioner bij de VEN. Bij een “Trauma Breed” activiteit voldoet de docent minimaal aan de vooropleidingseisen voor het lidmaatschap van de VEN, met 5 jaar werkervaring. Als een scholingsactiviteit georganiseerd is door het bestuur of door de congrescommissie van de VEN, dan fungeert een lid van het bestuur of van de congrescommissie als hoofddocent.

Eisen bij- en nascholingsactiviteiten

Om in aanmerking te komen voor accreditatie dient een bij‐ en nascholingsactiviteit aan de volgende eisen te voldoen:

a. Accreditaties moeten vooraf door de organisatie die de bijscholing verzorgt, worden aangevraagd;
b. Het onderwerp van de activiteit moet aantoonbaar van belang zijn voor de beroepsuitoefening van EMDR therapeuten;
c. Een activiteit valt onder ‘Trauma Smal’ als het een verdieping of uitbreiding inhoudt van de kennis en vaardigheden uit de EMDR Basis‐ en Vervolgtraining en het supervisietraject tot EMDR Europe practitioner;
d. Een activiteit valt onder ‘Trauma Breed’ als de facetten van trauma en de behandeling van trauma centraal staat. Alleen voor het theoretische gedeelte worden punten toegekend. Voor het aanleren van traumabehandeling/methodieken, anders dan EMDR therapie (zie ‘Trauma Smal’), worden geen punten toegekend. In het kader van bij‐ en nascholing mogen het aantal ‘trauma‐breed’ punten maximaal 50% beslaan van het totaal aantal benodigde punten;
e. De omvang van geaccrediteerde activiteiten dient minimaal één dagdeel (drie uur) te bedragen. Uitzondering zijn netwerkavonden en Webinars, waarvan de omvang minimaal één uur bedraagt.
f. Activiteiten in het buitenland, georganiseerd door zusterorganisaties van de VEN, komen voor accreditatie is aanmerking, mits de activiteit voldoet aan de eisen van ‘Trauma Breed’ en ‘Trauma Smal’ (zie punt c en d).