Procedure voor het aanvragen van accreditaties

Klik hieronder voor een aanvraag

Duur aanvraagprocedure

U dient uw aanvraag minimaal twee maanden voor aanvang van de bij-/nascholingsactiviteit in te dienen. Een geaccrediteerd aanbod voor een herhalende cursus en/of workshop is twee jaren geldig.
Beoordeling vindt plaats door de opleidingscommissie van de VEN. U krijgt hiervan binnen 4-8 weken na aanvraag bericht.

Criteria accreditatie bij- en nascholingsactiviteiten in het kader van
(her-)registratie EMDR Europe practitioners.

Bij de beoordeling van een aanvraag voor accreditatie van bij- en nascholing beoordeelt de accreditatiecommissie elk aanbod van een bij- en nascholing afzonderlijk. Elk aanbod dient hierbij aan hieronder omschreven criteria te voldoen:

De bij- en nascholingsactiviteit heeft betrekking op patiëntenzorg

De bij- en nascholingsactiviteit betreft het toepassingsgebied van EMDR en /of bredere traumagerelateerde thematiek waarop de aanvraag om accreditatie betrekking heeft

De omschrijving van de bij- en nascholing bevat een opgave van:

 1. het aantal uitvoeringen in de periode waarvoor de accreditatie is aangevraagd.
 2. de start- en einddatum van de uitvoering.
 3. de aanvangs- en eindtijd per datum.
 4. het aantal contacturen van de bij- en nascholingsactiviteit, waarbij de lunchpauzes niet meetellen als contacturen. De koffie en theepauzes wel..
 5. de beoogde deelnemers aan de activiteit.
 6. indien van toepassing een omschrijving van de toelatingseisen.
 7. een samenvatting van de leerstof.
 8. een omschrijving van de leerdoelen
 9. een omschrijving van de wijze waarop kennisoverdracht en/of vaardigheidstrainingen plaatsvinden
 10. indien het een congres/symposium/studiedag betreft is een folder of programmaboekje voldoende

De bij- en nascholingsactiviteit moet voldoen aan de volgende vereisten:

 • de bij- en nascholing is voldoende inhoudelijk, dwz
  • de inhoud van het programma voldoet aan de door de EMDR aanvaarde (wetenschappelijke) standaard en
  • de inhoud van het programma is conform de door EMDR Europe en algemeen aanvaarde inzichten met betrekking tot een adequate beroepsuitoefening als EMDR Europe practitioner.
 • de bij- en nascholing is voldoende objectief, dwz aan de deelnemers wordt uitsluitend objectieve informatie verstrekt.
 • de bij- en nascholing is voldoende relevant, dwz
  • Het programma is relevant voor de beroepsuitoefening van een EMDR Europe practitioner
  • Het programma sluit aan bij het kennis- en of vaardigheidsniveau van de beoogde deelnemers
  • De werkvormen zijn geschikt voor het bereiken van de beoogde leerdoelen
 • de bij- en nascholing wordt getoetst, dwz
  • na afloop wordt de kwaliteit van het programma door de deelnemers geëvalueerd aan de hand van een schriftelijke evaluatie (bv congres/studiedag)
  • na afloop van de activiteit vindt toetsing plaats van het kennisniveau van de deelnemers betreffende de bij- en nascholingsactiviteit.
 • de activiteit heeft minimaal twee contacturen.
 • De verzorger van de bij- en nascholingsactiviteit dient te beschikken over minimaal
  • EMDR Europe practitioner

In bijzondere situaties kan de accreditatiecommissie/opleidingscommissie besluiten dat de verzorger van de bij- en nascholingactiviteit niet aan bovengenoemde kwalificaties hoeft te voldoen.

De puntentoekenning voor bij- en nascholing die de accreditatiecommissie toe zal kennen:

 • Een punt is een contactuur.
 • Een hele dag telt voor 6 contacturen (6 punten)
 • Een halve dag (bv workshop) voor 3 contacturen (3 punten)