Informatie over Vereniging EMDR Nederland

De Vereniging EMDR Nederland is in april 2003 opgericht en is voortgekomen uit het EMDR Netwerk dat sinds 1994 bestond. De Vereniging telt in augustus 2019 meer dan 4.700 leden en is daarmee meteen een van de grotere psychotherapieverenigingen in Nederland.

De doelstellingen van de Vereniging zijn:
■ het bevorderen van de toepassing en de ontwikkeling van EMDR in Nederland;
■ kwaliteitsbewaking van de toepassing van EMDR;
■ het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek.

Doel van Vereniging EMDR Nederland

Het bevorderen van de toepassing en ontwikkeling van de methode Eye Movement Desensitisation and Reprocessing in Nederland.

Soorten lidmaatschap

Er zijn 2 soorten lidmaatschappen, namelijk het aspirant lidmaatschap en het gewoon lidmaatschap. Na het succesvol afronden van een basistraining kan het aspirant lidmaatschap worden aangevraagd. Wanneer men vervolgens voldoet aan alle eisen gesteld voor het EMDR Europe practitionerschap, kan het gewoon lidmaatschap via een VEN-dossier in PE-online worden aangevraagd.

Daarnaast bestaat er een registratie tot VEN-NOOT. Klik hier voor meer informatie hierover.

Kwaliteitsbewaking

De Vereniging EMDR Nederland probeert de kwaliteit van de toepassing van EMDR zo goed mogelijk te bewaken. Hiertoe stelt zij kwaliteitseisen aan EMDR opleidingen, maar ook aan degenen die zich door de Vereniging erkend EMDR therapeut (EMDR Europe practitioner) mogen noemen. Patiënten, verwijzers en verzekeraars gebruiken de lijst van EMDR Europe practitioners om zeker te weten dat zij te maken hebben met een ervaren therapeut die EMDR goed weet toe te passen binnen een psychotherapeutische behandeling. De lijst met EMDR practioners is te vinden op deze website.

Waarom een aparte vereniging?

EMDR heeft een ‘eigen’ theoretisch model. Dit model is gebaseerd op de veronderstelling dat er in ieder mens een natuurlijk verwerkingssysteem aanwezig is, dat in sommige gevallen geblokkeerd is geraakt ten gevolge van een (of meer) traumatische gebeurtenis(sen). De EMDR procedure is er op gericht dit natuurlijke verwerkingsmechanisme optimaal aan te spreken, waardoor de verwerking van de beschadigende invloed van traumatische gebeurtenissen op gang komt. EMDR is een geprotocolleerde behandelmethode, hetgeen betekent dat in principe iedere behandelaar hetzelfde geprotocolleerde en gestructureerde behandelingsprotocol gebruikt. Dit geeft bovendien de mogelijkheid tot een bundeling van kennis over EMDR en het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek. Vanwege het unieke referentiekader van EMDR is de Vereniging EMDR Nederland opgericht.

De Vereniging staat open voor behandelaars uit diverse geledingen met een verschillend theoretisch referentiekader, zoals psychiaters, cognitief-gedragstherapeuten, psychodynamisch en experiëntieel georiënteerde psychotherapeuten. De Vereniging EMDR Nederland biedt op deze manier een platform aan voor behandelaars van diverse therapeutische scholen die allen EMDR weten in te passen binnen hun eigen specifieke behandelkader.

Waarom “strenge” toelatingseisen?

EMDR is geen “trucje” dat vrijblijvend kan worden toegepast. EMDR moet worden ingebed in een totaal behandelplan. Voor de behandelaar betekent dit dat hij of zij een ervaren behandelaar is met brede kennis van diagnostiek en behandeling in het algemeen. Indien cursisten niet aan de geformuleerde toelatingscriteria voldoen, is er een grotere kans dat zij de indicatie EMDR onjuist stellen en er onnodige complicaties gedurende de behandeling optreden. Dit gaat ten koste van de effectiviteit van de behandeling en het belang van de cliënt.

Toelatingseisen voor EMDR trainingen

Tot de basistraining worden personen toegelaten die voldoen aan de volgende eisen:

1. Opleiding: beschikken over een academische vooropleiding als psycholoog, pedagoog, geeste­lijk gezondheidskundige of arts, aangevuld met één van de volgende kwalificaties:

 • een BIG-registratie als gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut of psychiater, dan wel ten minste één jaar in opleiding zijnde tot één van deze registraties;
 • registratie als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, Orthopedagoog Generalist NVO, Postmaster Orthopedagoog/Psycholoog SKJ, dan wel ten minste één jaar in opleiding zijnde tot één van deze registraties, of in het geval van een route op basis van ‘sprokkelen’ minimaal 50% (=240) van de studiepunten;
 • registratie als Cognitief Gedragstherapeut VGCt® in opleiding (aspirant lid), of Cognitief Gedragstherapeut VGCt® (gewoon lid);
 • registratie systeemtherapeut (LID ST) bij de NVRG;
 • een opleiding die naar het oordeel van de opleidingscommissie gelijkwaardig is aan deze kwalificaties.

2. Werkervaring: ten minste 16 uur per week werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg, of een daaraan naar het oordeel van de opleidingscommissie gelijk te stellen setting, waarvan ten minste 12 uur in de patiëntenzorg met de leeftijdsgroep van de gekozen differentiatie.

Indien men niet voldoet aan de gestelde voorwaarden, maar wel denkt in aanmerking te komen op grond van een gelijkwaardige opleiding, kan men dispensatie aanvragen bij de opleidingscommissie van de Vereniging EMDR Nederland, mail naar opleidingscommissie: oplcie@emdr.nl

 

Tot de vervolgtraining worden toegelaten personen die:

1. de supervisie standaardprotocol EMDR met goed gevolg hebben afgerond; indien de supervisie standaardprotocol geen betrekking heeft op dezelfde leeftijdsgroep dient de trainee ervoor zorg te dragen dat hij inhoudelijk over voldoende kennis en vaardigheden met betrekking tot deze leeftijdsgroep beschikt om de vervolgtraining naar behoren te kunnen volgen;
2. ten minste 16 uur per week werkzaam zijn in de GGZ of een daaraan naar het oordeel van de opleidingscommissie gelijk te stellen setting, waarvan ten minste 12 uur in de patiëntenzorg met de leeftijdsgroep van de gekozen differentiatie.

 

–> De Vereniging EMDR Nederland (VEN) organiseert zelf geen erkende EMDR basis- of vervolgtrainingen. Data van erkende trainingen, georganiseerd door diverse opleidingsinstanties in het land, worden wel op de website van de VEN geplaatst. Informatie over inschrijving, locaties en prijzen kunt u vervolgens opvragen bij de desbetreffende opleidingsinstantie.

Competentie-gestuurde supervisie

Tijdens een training kan men onmogelijk alle facetten van EMDR begrijpen èn in de vingers krijgen. Bovendien is het toepassen van EMDR moeilijker dan veel mensen denken en supervisie is daarom beslist noodzakelijk. In de context van het zich eigen maken van EMDR is gekozen een competentiegestuurd onderwijs- of supervisiemodel. Dit is gebaseerd op de snelheid van het leerproces van de individuele supervisant en de vaardigheden die reeds aanwezig zijn. Iedere supervisant heeft dus een eigen tempo in het doorlopen van het supervisietraject.

Er zijn duidelijke criteria opgesteld waaraan een supervisant moet voldoen om in aanmerking te komen voor de vervolgtraining of het EMDR Europe practitionerschap. Alle formulieren, alsmede een lijst van erkende supervisoren, zijn beschikbaar via de website.

Activiteiten voor leden

De Vereniging organiseert een aantal activiteiten ter deskundigheidsbevordering van haar leden namelijk:

 • Drie keer per jaar ontvangen de leden een EMDR Magazine.
 • Netwerkavonden met presentaties over EMDR. De toegang is gratis voor leden.
 • Jaarlijks vindt het nationaal EMDR congres plaats.
 • Jaarlijks wordt samen met de andere Europese EMDR Verenigingen het Europees EMDR congres georganiseerd.

Kijk voor een actueel overzicht van de activiteiten op het tabblad agenda op de website van de VEN.

Opleiding tot EMDR Europe practioner

Voor registratie als EMDR Europe practitioner gelden de volgende eisen:

a. registratie als gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, psychiater, Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, Orthopedagoog Generalist NVO of lidmaatschap van de VGCt of de NVRG;

b. succesvolle afronding van de Basistraining, de supervisie standaardprotocol EMDR, de vervolgtraining en de supervisie EMDR practitioner;

c. ten minste 50 EMDR sessies hebben gedaan met ten minste 20 patiënten van de gekozen leeftijdsgroep;

d. ten minste 16 uur per week werkzaam op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg of een daaraan naar het oordeel van de opleidingscommissie gelijk te stellen setting, waarvan ten minste 12 uur in de patiëntenzorg met de leeftijdsgroep van de gekozen differentiatie.

e. overlegging van een actuele ondertekende Verklaring inzake tuchtrecht en opgelegde maatregelen.

f. door de VEN geaccrediteerde of anderszins door de VEN erkende bijscholing op het gebied van traumagerelateerde problematiek:

 • ​ indien het practitionerschap wordt aangevraagd binnen twee jaar na afronding van de vervolgtraining: ten minste 12 uur, waarvan ten minste 6 uur betrekking heeft op EMDR (=smal);
 • indien het practitionerschap wordt aangevraagd langer dan twee jaar na afronding van de vervolgtraining: ten minste 24 uur, waarvan ten minste 12 uur betrekking heeft op EMDR(=smal).

Een registratie als EMDR practitioner kan slechts worden aangevraagd in combinatie met een aanvraag voor het gewoon lidmaatschap van de VEN.
Bij de registratie wordt aangetekend op welke leeftijdsgroep de registratie betrekking heeft. Bepalend hiervoor is de leeftijdsdifferentiatie die is gekozen bij de supervisie EMDR practitioner. Indien de onder d. genoemde werkzaamheden betrekking hebben op een andere leeftijdsgroep dan de leeftijdsdifferentiatie die is gekozen bij de supervisie EMDR Europe practitioner dient aanvullende supervisie te worden gevolgd over de leeftijdsgroep waarop de werkervaring betrekking heeft.
Voor het verwerven van een tweede aantekening geldt als voorwaarde een succesvolle afronding van de supervisie EMDR Europe practitioner voor het werken met de betreffende leeftijdsgroep alsmede ten minste 6 uur per week werkervaring in de patiëntenzorg met de betreffende leeftijdsgroep.
Bij registratie ontvangt de betrokkene een registratiecertificaat van EMDR Europe, met daarop de vermelding van de leeftijdsgroep waarop de registratie betrekking heeft.

Voor het aanvragen van een (her-)registratie tot EMDR Europe practitioner en supervisor wordt € 75,00 in rekening gebracht.

Overzicht traject tot EMDR-Europe practitioner

Ontdek hier het traject tot EMDR Practitioner. Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Overgangsregeling (aspirant-)lidmaatschap

Klik hier voor de veel gestelde vragen over de overgangsregeling

Voor  alle overige vragen: vereniging@emdr.nl

Je adresgegevens

De vereniging gebruikt de gegevens uitsluitend voor de doelstellingen van de vereniging. Adresgegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld. Adreswijzigingen graag per e-mail doorgegeven aan het secretariaat van de vereniging, vereniging@emdr.nl.

Contributie

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld op de algemene ledenvergadering. Deze bedraagt jaarlijks €130,00 (aspirant/gewoon leden/VEN-NOTEN). Voor 2019 betaalt u nu slechts €65,-

VEN-NOTEN 65+ betalen slechts 65% van het contributiebedrag.

Op verschillende plekken in ons land worden EMDR cursussen aangeboden. Doorgaans worden er weinig eisen gesteld aan de kwaliteit van deze cursussen en aan de vooropleiding van de deelnemers. Docenten hebben soms zelf geen BIG registratie en zijn in geen geval een door EMDR Europe erkende EMDR trainer. Deze cursussen geven dan ook geen toegang tot het lidmaatschap van de Vereniging EMDR Nederland (VEN).

Collega’s die elders een niet door de VEN geaccrediteerde EMDR-cursus hebben gevolgd, kunnen alsnog een EMDR-training volgen die geaccrediteerd is door de VEN. Men moet dan wel aan de gestelde eisen met betrekking tot de vooropleiding voldoen. Hiervoor kunnen zij zich wenden tot de organisaties die de erkende trainingen verzorgen, zie ook: http://www.emdr.nl/emdr-opleidingen/

Opzeggen van het lidmaatschap kan, per e-mail of schriftelijk, uiterlijk 1 maand voorafgaand aan elk nieuw kalenderjaar. Zie ook art. 5b Statuten. Het verzoek om het lidmaatschap te beëindigen mag per e-mail naar het secretariaat: vereniging@emdr.nl
U ontvangt binnen vijf dagen een bevestiging.

Vóór u besluit het lidmaatschap op te zeggen informeren wij u graag over het volgende:

Vanaf 2016 geeft de VEN trouwe VEN-leden, die niet meer voldoen aan de eisen gesteld voor het lidmaatschap bij de VEN, de gelegenheid om betrokken te blijven bij het werk van de VEN. Hiervoor is een aparte status gecreëerd: VEN-NOOT.

VEN-NOTEN worden op de hoogte gehouden van de activiteiten van de VEN, onder andere via de VEN-mails en het EMDR Magazine. Verder kunnen zij aanspraak maken op dezelfde kortingen op congressen en andere activiteiten en diensten van de vereniging als leden. Daarnaast kunnen VEN-NOTEN de algemene ledenvergaderingen bijwonen als toehoorder. Dat betekent dat zij geen stemrecht hebben en kunnen VEN-NOTEN geen lid zijn van commissies van de VEN of SIG-groepen.

VEN-NOTEN betalen hetzelfde contributiebedrag als aspirant/gewoon leden. Gepensioneerden/65+ betalen slechts 65% van het contributiebedrag.

Wanneer u wenst het lidmaatschap om te laten zetten naar de registratie VEN-NOOT ontvangen wij graag dit verzoek per e-mail vereniging@emdr.nl.

Voor een pdf van de statuten klik hier.

Vertrouwenspersoon VEN

Het bestuur van de VEN heeft besloten een vertrouwenspersoon te benoemen. De vertrouwenspersoon is aanspreekpunt voor leden die problemen ervaren met mede-leden en/of functionarissen of organen van de vereniging.

In deze notitie worden bedoeling, taken en werkwijze van de vertrouwenspersoon toegelicht.

Doel en werkterrein vertrouwenspersoon

Doel van de aanstelling van een vertrouwenspersoon is (1) het bieden van een klankbord voor leden die problemen ervaren met het gedrag/functioneren van of de communicatie met mede-leden en/of functionarissen of organen van de vereniging en (2) verbetering van de kwaliteit van het verenigingsklimaat op het gebied van onderlinge omgangsvormen en preventie van ongewenst gedrag.

Het werkterrein van de vertrouwenspersoon betreft uitsluitend gedrag of functioneren van mede-leden (inclusief aspirant-leden en VEN-noten) en functionarissen en organen van de VEN. Inschakeling van de vertrouwenspersoon kan met name relevant zijn in afhankelijkheidssituaties, zoals in relatie tot supervisoren, trainers of functionarissen of beoordelende organen van de VEN.

Tot het werkterrein van de vertrouwenspersoon wordt niet gerekend:

 • problemen in de relatie met cliënten of collega-zorgverleners;
 • klachten van derden (niet-VEN-leden) over VEN-leden;
 • inhoudelijke geschillen, bij voorbeeld over een beoordeling in het kader van onderwijs of supervisie, of besluiten over registratie of accreditatie.

Voor inhoudelijke geschillen betreffende registratie kent de VEN een regeling van bezwaar en beroep, zie Reglement Opleidingen en Registraties, hoofdstuk B.3.

Taken

1.      Begeleiding en ondersteuning van leden die problemen met mede-leden, functionarissen of organen van de VEN ervaren door:

 • zelfstandig op te treden als aanspreekpunt voor alle leden die problemen ervaren met mede-leden, functionarissen of organen van de VEN;
 • een eerste opvang te bieden aan de betreffende leden;
 • de betreffende leden bij te staan, van advies te dienen en samen oplossingen te zoeken;
 • de betreffende leden desgewenst bij te staan en te ondersteunen bij bemiddeling, het indienen van een klacht bij de commissie van beroep en bemiddeling of andere stappen.

2.     Verbetering van het verenigingsklimaat op het gebied van onderlinge omgang door, indien nodig:

 • het doen van voorstellen met betrekking tot beleid ter verbetering van de onderlinge omgangsvormen, bejegening en procedures;
 • het stimuleren van de bewustwording op het gebied van onderlinge omgangsvormen, bejegening en procedures, door voorlichting, het opstellen van richtlijnen et cetera.

Tevens kan de vertrouwenspersoon optreden als bemiddelaar in geval van conflicten tussen leden of groepen leden. Dit kan op verzoek van een der partijen of van het bestuur, maar alleen indien beide partijen instemmen met deze rol.

Werkwijze

 1. De vertrouwenspersoon verricht zijn/haar werk in strikte vertrouwelijkheid.
 • Alle contacten en eventuele klachten zijn volstrekt vertrouwelijk. Dit geldt zowel voor de persoon die de hulp van de vertrouwenspersoon inroept als de inhoud van de hulpvraag.
 • Contact met derden vindt alleen plaats na voorafgaande toestemming van degene die de hulp van de vertrouwenspersoon heeft ingeroepen. Dit geldt ook voor contact met degene op wiens gedrag of functioneren het verzoek betrekking heeft.
 • De vertrouwenspersoon brengt alleen op verzoek van degene die zijn/haar hulp heeft ingeroepen rapport uit bij het bestuur of andere instanties binnen of buiten de vereniging.
 1. De vertrouwenspersoon is volstrekt onafhankelijk. Dit betekent dat hij/zij geen verantwoording van zijn/haar werkzaamheden hoeft af te leggen aan het bestuur of enig ander gremium binnen de VEN. Wel stelt hij/zij jaarlijks een rapportage op over zijn/haar werkzaamheden, waaronder het aantal en de aard van de klachten die hij/zij heeft behandeld. Een en ander voor zover dit de vertrouwelijkheid niet in gevaar brengt, dus de informatie niet te herleiden is tot de persoon van degene die zijn/haar hulp heeft ingeroepen en/of degene wiens gedrag of functioneren het betreft.

Informatie en contact

Deze informatie over de vertrouwenspersoon zal worden opgenomen op het ledengedeelte van de website.

Leden die contact op willen nemen met de vertrouwenspersoon kunnen dit doen via vertrouwenspersoon@emdr.nl