Veelgestelde vragen

over het aspirant/gewoon lidmaatschap en de overgangsregeling

Op 1-1-2016 is er een belangrijke wijziging in van het Reglement Opleidingen en Registraties (ROR) doorgevoerd. Daarin wordt het aspirant-lidmaatschap aan termijnen gebonden. Er is een overgangsregeling voor de oude leden (geregistreerd voor 1-1-2016).

Voor vragen graag contact opnemen met het secretariaat: vereniging@emdr.nl

Namens het bestuur en opleidingscommissie
Carlijn de Roos en Tilly Koolstra

Veelgestelde vragen

Klik op de vraag, dan ontvouw je het antwoord.

Ik ben aspirant-lid. Wat gebeurt er als ik niet tijdig start met de vervolgtraining of niet tijdig voldoe aan de eisen voor EMDR Europe practitioner?

Voor nieuwe leden (lid geworden na 1-1-2016) geldt:
Als je niet tijdig start met de vervolgopleiding (binnen vier jaar na de basistraining) of deze niet tijdig afrondt (binnen zes jaar na basistraining), vervalt je aspirant-lidmaatschap. Het lidmaatschap wordt dan omgezet naar VEN-NOOT. Wanneer je deze registratie niet wenst en dus het lidmaatschap bij de VEN wilt beëindigen kan dit, per e-mail of schriftelijk, uiterlijk 1 maand voorafgaand aan elk nieuw kalenderjaar.

Wanneer u voor 1-1-2016 geregistreerd als aspirant lid bij de VEN geldt de overgangsregeling:
Dit betekent dat u voor behoud van het aspirant lidmaatschap bij de VEN vóór 1 januari 2020 de vervolgtraining gestart moet zijn. U kunt hiervoor helaas geen uitstel krijgen.
Om bovenstaande aan te tonen dient u het kopie certificaat van de vervolgtraining aan uw PE-dossier toe te voegen. Vervolgens heeft u tot 1 januari 2022 de tijd om de aanvraag registratie practitionerschap in te dienen.

Kan ik het aspirant-lidmaatschap later opnieuw aanvragen?
  • Als jouw aspirant-lidmaatschap vervalt omdat je niet tijdig begonnen bent met de vervolgtraining, kun je het opnieuw aanvragen, zodra je de vervolgtraining hebt afgerond en het kopie certificaat hebt toegevoegd aan het PE-dossier. De hele opleiding tot EMDR Europe practitioner moet binnen zes jaar na afronding van de basistraining afgerond zijn.
  • Als jouw aspirant-lidmaatschap vervalt, omdat je niet tijdig voldoet aan de eisen voor EMDR Europe practitioner (zes jaar na afronding van de basistraining), kun je het aspirant-lidmaatschap niet opnieuw aanvragen. Het aspirant lidmaatschap wordt omgezet naar VEN-NOOT. De registratie VEN-NOOT geeft u extra tijd om te voldoen aan alle eisen gesteld voor registratie EMDR Europe practitionerschap en profiteert u nog steeds van de vele voordelen dat een lidmaatschap bij de VEN biedt. Wanneer u vervolgens voldoet aan de eisen gesteld voor registratie EMDR Europe practitionerschap kunt u hiervoor een aanvraag indienen. Voor de juiste procedure graag contact opnemen met het secretariaat: vereniging@emdr.nl. Zodra u vervolgens geregistreerd staat als EMDR Europe practitionerschap wordt het lidmaatschap omgezet naar gewoon lid.

 

Ik ben gewoon lid volgens de oude regeling (geregistreerd vóór 1-1-2016), voor wanneer moet ik mij registreren als EMDR Europe practitioner?

Voor u geldt de overgangsregeling, dit betekent dat u tot 1 januari 2021 de tijd heeft om te registreren als EMDR Europe practitioner.

Als mijn gewoon lidmaatschap vervalt, kan ik dan later weer gewoon lid worden?

Ja, dat kan zodra je voldoet aan de (nieuwe) eisen voor registratie als EMDR Europe practitioner.

Ik ben gewoon lid, maar ik heb geen behoefte om mijn opleiding voort te zetten en mij te kwalificeren als EMDR Europe practitioner. Kan ik dan na 1 januari 2021 aspirant-lid worden?

Nee, je kunt dan geen aspirant-lid worden. Het aspirant-lidmaatschap is voorbehouden aan personen die hun basistraining korter dan zes jaar geleden hebben afgerond. Je kunt dan registreren als VEN-NOOT.

Wat gebeurt er als ik door omstandigheden buiten mijn schuld (ziekte etc.) niet tijdig voldoe aan de eisen?

In uitzonderingsgevallen heeft het bestuur de mogelijkheid om de inschrijving van aspirant-leden en leden die niet tijdig voldoen aan de eisen met een bepaalde tijd te verlengen.

Als mijn (aspirant-)lidmaatschap vervalt of als ik er niet voor in aanmerking kom, is er dan een andere manier waarop ik betrokken kan blijven bij de VEN?

Ja, voor de leden waarvan het aspirant of gewoon lidmaatschap vervalt, maar die wel betrokken willen blijven bij de VEN heeft de VEN een aparte status gecreëerd: VEN-NOOT.
VEN-NOTEN worden op de hoogte gehouden van de activiteiten van de VEN, onder andere via het EMDR Magazine (verschijnt drie keer per jaar) en de digitale nieuwsbrieven zoals de Eye-opener. Verder kunnen zij aanspraak maken op dezelfde kortingen als aspirant/gewoon leden op congressen en andere activiteiten of diensten van de vereniging. Daarnaast kunnen zij de algemene ledenvergaderingen bijwonen als toehoorder. Dat betekent dat zij geen stemrecht hebben. VEN-NOTEN kunnen geen lid zijn van commissies van de VEN. En VEN-NOTEN hebben geen PE-dossier bij de VEN. VEN-NOTEN betalen hetzelfde contributiebedrag als VEN-leden. Vanaf 2019 bedraagt de contributie 130 euro, VEN-NOTEN 65+/gepensioneerden betalen slechts 65% van dit bedrag (dit is uitsluitend van toepassing op een bedrag van 130 euro, niet i.c.m. overige acties).

Hoeveel bijscholingspunten moet ik hebben om de aanvraag tot het EMDR Europe practitionerschap in te dienen?

Bij een aanvraag registratie EMDR Europe practitionerschap is door de VEN geaccrediteerde of anderszins door de VEN erkende bijscholing op het gebied van traumagerelateerde problematiek vereist:
Standaard is 24 punten door de VEN geaccrediteerde bijscholing vereist, waarvan minimaal 12 punten betrekking heeft op EMDR(=smal).
Echter, wanneer de aanvraag reeds binnen twee jaar na afronding van de vervolgtraining wordt ingediend, is 12 punten toereikend, waarvan ten minste 6 punten betrekking heeft op EMDR (=smal). Dit dient gezien te worden als een tegemoetkoming voor diegene, die binnen een dergelijke korte termijn de registratie-aanvraag indienen.
Let op: PE-online is standaard ingesteld op 12 punten, waardoor het systeem hierbij aangeeft ‘compleet’ te zijn. Helaas kan het systeem (vooralsnog) niet registreren wanneer er 24 punten nodig zijn voor registratie practitionerschap. U dient dit zelf te controleren.

Kan ik in de nieuwe situatie nog op de verwijslijst geplaatst worden na de vervolgtraining?

Als je de vervolgtraining voor 1 januari 2016 hebt afgerond, gelden voor jou de oude regels voor vermelding op de verwijslijsten. Als je de vervolgtraining na 1 januari 2016 hebt afgerond, gelden voor jou de nieuwe regels. Je komt dan pas in aanmerking voor vermelding op een verwijslijst als je gewoon lid bent, dus als je bij de VEN geregistreerd staat als EMDR Europe practitioner.

Mijn aspirant/gewoon lidmaatschap is omgezet naar VEN-NOOT, wat betekent dit?

Door de wijziging van de lidmaatschapsstructuur (dd 1/1/2016) komt een aantal groepen helaas niet meer in aanmerking voor het aspirant lidmaatschap bij de VEN:

– niet-leden die de EMDR basistraining langer dan zes jaar geleden hebben afgerond;

– niet-leden die niet binnen drie na de EMDR basistraining de EMDR vervolgtraining hebben afgerond;

– niet-leden met een afgeronde EMDR vervolgtraining die niet binnen zes jaar na basistraining voldoen aan de eisen voor registratie EMDR Europe practitionerschap;

– zij die aspirant lid zijn geworden na 1/1/2016 en niet binnen drie jaar na basistraining de vervolgtraining hebben afgerond.

– zij die voor 1/1/2016 aspirant lid zijn geworden en

  • niet voor 1/1/2020 de vervolgtraining gestart
  • niet voor 1/1/2022 een aanvraag hebben ingediend voor het gewoon lidmaatschap/registratie als practitioner;

– zij die voor 1/1/2016 geregistreerd zijn als gewoon lid en op 1/1/2021 niet voldoen aan de eisen voor registratie als practitioner;

– geregistreerde EMDR Europe practitioners die niet voldoen aan de herregistratie-eisen

Om deze collega’s de gelegenheid te geven om betrokken te blijven of te zijn bij het werk van de VEN, is een voor deze groepen aparte status gecreëerd: VEN-NOOT.

VEN-NOTEN worden op de hoogte gehouden van de activiteiten van de VEN, onder andere via het EMDR Magazine en digitale nieuwsbrieven zoals Eye-opener. Verder kunnen zij aanspraak maken op dezelfde kortingen als aspirant/gewoon leden voor deelname aan VEN-congressen en andere activiteiten en diensten van de vereniging. Daarnaast kunnen zij de algemene ledenvergaderingen bijwonen als toehoorder. Dat betekent dat zij geen stemrecht hebben. VEN-NOTEN kunnen geen lid zijn van commissies van de VEN of SIG-groepen. En VEN-NOTEN hebben geen PE-dossier bij de VEN. VEN-NOTEN betalen hetzelfde contributiebedrag als VEN-leden. Vanaf 2019 bedraagt de contributie 130 euro, VEN-NOTEN 65+/gepensioneerden betalen slechts 65% van dit bedrag (dit is uitsluitend van toepassing op een bedrag van 130 euro, niet i.c.m. overige acties).

Wanneer uw aspirant of gewoon lidmaatschap bij de VEN is omgezet naar VEN-NOOT, maar deze registratie niet wenst en dus het lidmaatschap bij de VEN wilt beëindigen kan dit, per e-mail of schriftelijk, uiterlijk 1 maand voorafgaand aan elk nieuw kalenderjaar.

Ik heb de basistraining langer dan drie jaar geleden afgerond. Blijft mijn certificaat geldig?

Ja. Wanneer u de supervisie over het standaardprotocol beheerst en de supervisieverklaring ondertekend is door uw supervisor kunt u, ongeacht de leeftijd van het basiscertificaat, starten met de vervolgtraining.

Om aan de vervolgtraining deel te kunnen nemen is de voorwaarde gesteld dat de deelnemers één of meerdere individuele supervisiecontacten over de toepassing van EMDR bij eigen cliënten hebben gehad, waarbij kon worden gedemonstreerd dat zij het basisprotocol goed beheersen. In de context van het eigen maken van EMDR is ervoor gekozen niet een model te hanteren van “doe maar 50 supervisies”, maar één die is gebaseerd op de snelheid van het leerproces van de individuele supervisant en de vaardigheden die inmiddels al bij hem/haar aanwezig zijn. Het supervisietraject in het kader van EMDR is een vorm van competentiegestuurd onderwijs. Dat wil zeggen dat er een aantal duidelijke criteria is opgesteld waaraan de supervisant moet voldoen wil hij of zij aan de vervolgtraining kunnen deelnemen. Deze lijst, ‘supervisiebeoordelingsformulier’ genoemd, bevat vrijwel alle essentiële elementen, ofwel ‘deelcompetenties’ van het EMDR basisprotocol. Het is de bedoeling dat dit formulier hulp biedt bij het feedback geven, het vaststellen van de deelcompetenties van het basisprotocol die de supervisant reeds beheerst en welke aspecten verder kunnen worden verbeterd. Dit gebeurt in samenzijn met één van de erkende EMDR supervisoren en met behulp van één of meerdere video-opname van patiënten uit de praktijk. U vindt hierbij, als bijlage toegevoegd, een voorbeeld van het formulier. Lees dit alstublieft goed door, omdat dit u goed kan helpen ter voorbereiding van het supervisietraject. Voor het supervisieformulier geldt:
Indien de supervisie binnen een jaar wordt afgerond, is de versie van het supervisiebeoordelingsformulier die gold bij aanvang van de supervisie leidend. Indien de supervisie langer dan een jaar duurt, dient een versie gebruikt te worden die ten hoogste een jaar voor afronding van de supervisie is vastgesteld.
Er wordt van deelnemers voor de vervolgtraining (K&J of Volw) verwacht dat zij een door een erkende EMDR supervisor ondertekende supervisieverklaring inleveren bij de inschrijvingsbalie vóór aanvang van de cursus. Zonder supervisieverklaring kan niet aan de vervolgtraining worden deelgenomen.

Kan de VEN de eisen voor het aspirant-lidmaatschap en het lidmaatschap wel eenzijdig wijzigen?

Ja, dat kan. Deze wijziging is door de ALV met grote meerderheid aangenomen. Verenigingen hebben het recht om eisen te stellen aan het lidmaatschap en het aspirant-lidmaatschap, en om deze eisen te wijzigen. Wel moet de vereniging daarbij voorzien in een adequate overgangsregeling voor bestaande leden en aspirant-leden.

Deze vragen en antwoorden beschrijven de nieuwe eisen voor lidmaatschap, voor zover bekend bij afsluiting van dit stuk (medio oktober 2015). Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend.