Veelgestelde vragen

over het aspirant/gewoon lidmaatschap en de overgangsregeling

Op 1-1-2016 is er een belangrijke wijziging in van het Reglement Opleidingen en Registraties (ROR) doorgevoerd. Daarin wordt het aspirant lidmaatschap aan termijnen gebonden. Er is een overgangsregeling voor de oude leden (geregistreerd voor 1-1-2016).

Voor vragen graag contact opnemen met het secretariaat: vereniging@emdr.nl

Namens het bestuur en opleidingscommissie
Carlijn de Roos en Tilly Koolstra

Veelgestelde vragen

Klik op de vraag, dan ontvouw je het antwoord.

Ik ben Belangstellende, omdat ik niet tijdig heb voldaan aan de eisen voor het EMDR Europe practitioner. Hoe kan ik alsnog EMDR Europe practitioner worden?

Als je niet op tijd registreert als EMDR Europe practitioner, dan wordt je lidmaatschap automatisch omgezet naar Belangstellende. Dit kun je blijven zo lang je wilt óf totdat je je alsnog registreert als practitioner. De registratie Belangstellende geeft je in feite meer tijd. Belangstellenden worden op de hoogte gehouden van de activiteiten van de VEN, onder andere via de VEN-mails en het EMDR Magazine. Verder kunnen zij aanspraak maken op dezelfde kortingen op congressen en andere activiteiten en diensten van de vereniging als leden. Daarnaast kunnen Belangstellenden de algemene ledenvergaderingen bijwonen als toehoorder. Ze hebben geen stemrecht en kunnen geen lid zijn van commissies van de VEN of SIG-groepen.
Belangstellenden hebben geen PE-dossier bij de VEN, maar de reeds behaalde punten zijn daarmee niet weg.
Zodra je je alsnog kunt registreren als EMDR Europe practitioner kun je je dossier laten heractiveren. Graag hiervoor contact opnemen met het secretariaat van de VEN: vereniging@emdr.nl
De geldigheid van een bij-/nascholingsactiviteit is gemaximeerd op zes jaar. De basis- en vervolgtraining blijven geldig en hoef je dus niet opnieuw te volgen.

Kan ik het aspirant lidmaatschap later opnieuw aanvragen?

Als jouw aspirant lidmaatschap vervalt, omdat je niet tijdig voldoet aan de eisen voor EMDR Europe practitioner wordt het aspirant lidmaatschap omgezet naar Belangstellende. De registratie Belangstellende geeft je extra tijd om te voldoen aan alle eisen gesteld voor registratie EMDR Europe practitionerschap en profiteer je nog steeds van de vele voordelen dat een lidmaatschap bij de VEN haar leden biedt. Wanneer je vervolgens voldoet aan de eisen gesteld voor registratie EMDR Europe practitionerschap kun je per e-mail aan het secretariaat aangeven: vereniging@emdr.nl. Op het moment dat je geregistreerd staat als EMDR Europe practitioner ben je gewoon lid van de VEN.

Ik ben gewoon lid volgens de oude regeling (geregistreerd vóór 1-1-2016), voor wanneer moet ik mij registreren als EMDR Europe practitioner?

Voor jou geldt de overgangsregeling, dit betekent dat je tot 1 januari 2021 de tijd hebt om te registreren als EMDR Europe practitioner.

Ik ben te laat met herregisteren als EMDR Europe practitioner, waardoor mijn registratie verlopen is. Hoe kan ik opnieuw EMDR practitioner worden?

Wanneer je opnieuw wilt registreren als EMDR Europe practitioner dien je de volgende stukken in te dienen:
– Een nieuw afgetekend supervisiebeoordelingsformulier
– Kopie bewijsstukken bijscholing; 24 uur over de laatste 2 jaar, waarvan ten minste 12 uur betrekking heeft op EMDR
– Een verklaring waarop werkgever/accountant aangeeft dat je ten minste 16 uur per week werkzaam op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg, of een daaraan naar het oordeel van de opleidingscommissie gelijk te stellen setting, waarvan ten minste 12 uur in de patiëntenzorg met de leeftijdsgroep van de gekozen differentiatie.

Ik ben gewoon lid, maar ik heb geen behoefte om mijn opleiding voort te zetten en mij te kwalificeren als EMDR Europe practitioner. Kan ik dan na 1 januari 2021 aspirant-lid worden?

Nee, je kunt dan geen aspirant lid worden. Het aspirant lidmaatschap is voorbehouden aan personen die hun basistraining korter dan zes jaar geleden hebben afgerond. Je kunt dan registreren als Belangstellende.

Wat gebeurt er als ik door omstandigheden buiten mijn schuld (ziekte etc.) niet tijdig voldoe aan de eisen?

In uitzonderingsgevallen heeft het bestuur de mogelijkheid om de inschrijving van aspirant leden en leden die niet tijdig voldoen aan de eisen met een bepaalde tijd te verlengen.

Als mijn aspirant of gewoon lidmaatschap vervalt of als ik er niet voor in aanmerking kom, is er dan een andere manier waarop ik betrokken kan blijven bij de VEN?

Ja, voor de leden waarvan het aspirant of gewoon lidmaatschap vervalt, maar die wel betrokken willen blijven bij de VEN heeft de VEN een aparte status gecreëerd: Belangstellende.
Belangstellenden worden op de hoogte gehouden van de activiteiten van de VEN, onder andere via het EMDR Magazine (verschijnt drie keer per jaar) en de digitale nieuwsbrieven zoals de Eye-opener. Verder kunnen zij aanspraak maken op dezelfde kortingen als aspirant/gewoon leden op congressen en andere activiteiten of diensten van de vereniging. Daarnaast kunnen zij de algemene ledenvergaderingen bijwonen als toehoorder. Dat betekent dat zij geen stemrecht hebben. Belangstellenden kunnen geen lid zijn van commissies van de VEN. En Belangstellenden hebben geen PE-dossier bij de VEN. Belangstellenden betalen hetzelfde contributiebedrag als VEN-leden. Vanaf 2020 bedraagt de contributie 130 euro, Belangstellenden, 65+/gepensioneerden betalen slechts 65% van dit bedrag (dit is uitsluitend van toepassing op een bedrag van 130 euro, niet i.c.m. overige acties).

Hoeveel bijscholingspunten moet ik hebben om de aanvraag tot het EMDR Europe practitionerschap in te dienen?

Bij een aanvraag registratie EMDR Europe practitionerschap is door de VEN geaccrediteerde of anderszins door de VEN erkende bijscholing op het gebied van traumagerelateerde problematiek vereist:
Standaard is 24 punten door de VEN geaccrediteerde bijscholing vereist, waarvan minimaal 12 punten betrekking heeft op EMDR(=smal).
Echter, wanneer de aanvraag reeds binnen twee jaar na afronding van de vervolgtraining wordt ingediend, is 12 punten toereikend, waarvan ten minste 6 punten betrekking heeft op EMDR (=smal). Dit dient gezien te worden als een tegemoetkoming voor diegene, die binnen een dergelijke korte termijn de registratie-aanvraag indienen.
Let op: PE-online is standaard ingesteld op 12 punten, waardoor het systeem hierbij aangeeft ‘compleet’ te zijn. Helaas kan het systeem (vooralsnog) niet registreren wanneer er 24 punten nodig zijn voor registratie EMDR Europe practitionerschap. Je dient dit zelf te controleren.

Mijn aspirant/gewoon lidmaatschap is omgezet naar Belangstellende, wat betekent dit?

Door de wijziging van de lidmaatschapsstructuur (dd 1/1/2016) komt een aantal groepen helaas niet meer in aanmerking voor het aspirant lidmaatschap bij de VEN:

– niet-leden die de EMDR basistraining langer dan zes jaar geleden hebben afgerond;

– niet-leden met een afgeronde EMDR vervolgtraining die niet binnen zes jaar na basistraining voldoen aan de eisen voor registratie EMDR Europe practitionerschap;

– zij die voor 1/1/2016 geregistreerd zijn als aspirant lid en niet voor 1/7/2022 een aanvraag hebben ingediend voor het gewoon lidmaatschap/registratie als EMDR Europe practitioner;

– zij die voor 1/1/2016 geregistreerd zijn als gewoon lid en niet voor 1/7/2021 voldoen aan de eisen voor registratie als EMDR Europe practitioner;

– geregistreerde EMDR Europe practitioners die niet voldoen aan de herregistratieeisen.

Om deze collega’s de gelegenheid te geven om betrokken te blijven of te zijn bij het werk van de VEN, is een voor deze groepen aparte status gecreëerd:  Belangstellende.

Belangstellenden worden op de hoogte gehouden van de activiteiten van de VEN, onder andere via het EMDR Magazine en digitale nieuwsbrieven zoals Eye-opener. Verder kunnen zij aanspraak maken op dezelfde kortingen als aspirant/gewoon leden voor deelname aan VEN-congressen en andere activiteiten en diensten van de vereniging. Daarnaast kunnen zij de algemene ledenvergaderingen bijwonen als toehoorder. Dat betekent dat zij geen stemrecht hebben. Belangstellenden kunnen geen lid zijn van commissies van de VEN of SIG-groepen. En Belangstellenden hebben geen PE-dossier bij de VEN. Belangstellenden betalen hetzelfde contributiebedrag als VEN-leden. Vanaf 2020 bedraagt de contributie 130 euro, Belangstellenden 65+/gepensioneerden betalen slechts 65% van dit bedrag (dit is uitsluitend van toepassing op een bedrag van 130 euro, niet i.c.m. overige acties).

Wanneer uw aspirant of gewoon lidmaatschap bij de VEN is omgezet naar Belangstellende, maar deze registratie niet wenst en dus het lidmaatschap bij de VEN wilt beëindigen kan dit, per e-mail of schriftelijk, uiterlijk 1 maand voorafgaand aan elk nieuw kalenderjaar.

Ik heb de basistraining langer dan zes jaar geleden afgerond. Blijft mijn certificaat geldig?

Ja. Wanneer u de supervisie over het standaardprotocol beheerst en de supervisieverklaring ondertekend is door uw supervisor kunt u, ongeacht de leeftijd van het basiscertificaat, starten met de vervolgtraining. Om aan de vervolgtraining deel te kunnen nemen is de voorwaarde gesteld dat de deelnemers één of meerdere individuele supervisiecontacten over de toepassing van EMDR bij eigen cliënten hebben gehad, waarbij kon worden gedemonstreerd dat zij het basisprotocol goed beheersen. In de context van het eigen maken van EMDR is ervoor gekozen niet een model te hanteren van “doe maar 50 supervisies”, maar één die is gebaseerd op de snelheid van het leerproces van de individuele supervisant en de vaardigheden die inmiddels al bij hem/haar aanwezig zijn. Het supervisietraject in het kader van EMDR is een vorm van competentiegestuurd onderwijs. Dat wil zeggen dat er een aantal duidelijke criteria is opgesteld waaraan de supervisant moet voldoen wil hij of zij aan de vervolgtraining kunnen deelnemen. Deze lijst, supervisiebeoordelingsformulier genoemd, bevat vrijwel alle essentiële elementen, ofwel ‘deelcompetenties’ van het EMDR basisprotocol. Het is de bedoeling dat dit formulier hulp biedt bij het feedback geven, het vaststellen van de deelcompetenties van het basisprotocol die de supervisant reeds beheerst en welke aspecten verder kunnen worden verbeterd. Dit gebeurt in samenzijn met één van de erkende EMDR Europe supervisoren en met behulp van één of meerdere video-opname van patiënten uit de praktijk. U vindt hierbij, als bijlage toegevoegd, een voorbeeld van het formulier. Lees dit alstublieft goed door, omdat dit u goed kan helpen ter voorbereiding van het supervisietraject. Voor het supervisieformulier geldt:
Indien de supervisie binnen een jaar wordt afgerond, is de versie van het supervisiebeoordelingsformulier die gold bij aanvang van de supervisie leidend. Indien de supervisie langer dan een jaar duurt, dient een versie gebruikt te worden die ten hoogste een jaar voor afronding van de supervisie is vastgesteld.
Er wordt van deelnemers voor de vervolgtraining (K&J of Volw) verwacht dat zij een door een erkende EMDR Europe supervisor ondertekende supervisieverklaring inleveren bij de inschrijvingsbalie vóór aanvang van de cursus. Zonder supervisieverklaring kan niet aan de vervolgtraining worden deelgenomen.

Iedereen die de erkende EMDR basistraining heeft afgerond, maar (vooralsnog) niet voldoet aan de eisen voor het aspirant of gewoon lidmaatschap, kan Belangstellende worden. De registratie Belangstellende is niet gekoppeld aan termijnen en dus heeft een Belangstellende geen PE-dossier. Dit kun je blijven zo lang je wilt óf totdat je je alsnog registreert als EMDR Europe practitioner. De registratie Belangstellende geeft je in feite meer tijd. Belangstellenden worden op de hoogte gehouden van de activiteiten van de VEN, onder andere via de VEN-mails en het EMDR Magazine. Verder kunnen zij aanspraak maken op dezelfde kortingen op congressen en andere activiteiten en diensten van de vereniging als leden. Daarnaast kunnen Belangstellenden de algemene ledenvergaderingen bijwonen als toehoorder. Ze hebben geen stemrecht en kunnen geen lid zijn van commissies van de VEN of SIG-groepen. Belangstellende hebben geen PE-dossier bij de VEN.
Zodra je voldoet aan alle eisen voor het EMDR Europe practitionerschap kun je je PE-dossier laten activeren, hierin kun je vervolgens de aanvraag voor het practitionerschap indienen. Graag hiervoor contact met ons opnemen: vereniging@emdr.nl
De geldigheid van een bij-/nascholingsactiviteit is gemaximeerd op zes jaar. De basis- en vervolgtraining blijven geldig en hoef je dus niet opnieuw te volgen.

Kan de VEN de eisen voor het aspirant lidmaatschap en het lidmaatschap wel eenzijdig wijzigen?

Ja, dat kan. Deze wijziging is door de ALV met grote meerderheid aangenomen. Verenigingen hebben het recht om eisen te stellen aan het lidmaatschap en het aspirant lidmaatschap, en om deze eisen te wijzigen. Wel moet de vereniging daarbij voorzien in een adequate overgangsregeling voor bestaande leden en aspirant leden.

Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend.