Reglement Opleiding, Lidmaatschappen en Registraties voor leden

INHOUDSOPGAVE

Begripsbepaling

Inleiding

A.        Lidmaatschappen

 • Vooropleiding
 • Bewijsstukken ten aanzien van de vooropleiding
 • Werkzaam zijn op het gebied van de GGZ
 • Bewijsstukken ten aanzien van het werkzaam zijn op het gebied van de GGZ
 • Aspirant lidmaatschap
 • Gewoon lidmaatschap

B.        Registraties

 • EMDR practitioner
 • Eisen voor de registratie EMDR practitioner
 • Nascholing en verdieping voor practitioners
 • Het verlengen van de registratie voor EMDR practitioner
 • EMDR supervisor
 • Eisen voor de registratie EMDR Supervisor
 • Nascholing en verdieping voor supervisoren
 • Het verlengen van de registratie voor EMDR supervisor
 • EMDR Trainer

C.        Opleiding

Algemene filosofie van de opleiding

 • Tijdens de opleiding te verwerven kennis en vaardigheden
 • Opbouw en volgorde van de opleiding
 • Basiscursus
 • Supervisietraject tussen Basiscursus en Vervolgcursus
 • Vervolgcursus
 • Supervisie voor registratie practitioner en supervisor
 • Nascholingsactiviteiten

D         Opleidingscommissie

 • Samenstelling
 • Procedure t.a.v. adviezen aan het bestuur
 • Procedure t.a.v. aanvragen voor registraties voor practitioner en supervisor (en verlenging daarvan)
 • Procedure t.a.v. erkenning van cursussen en andere opleidingsactiviteiten
 • Procedure t.a.v. het visiteren van opleidingen, practitioners, supervisoren en trainers
 • Procedure t.a.v. het afleggen van verantwoording

Begripsbepaling

In dit reglement wordt verstaan onder

a)      de statuten: de statuten van de Vereniging EMDR Nederland;

b)      het bestuur: het bestuur van de Vereniging EMDR Nederland;

c)      de opleidingscommissie: de opleidingscommissie van de Vereniging EMDR Nederland;

d)      de vereniging: de Vereniging EMDR Nederland;

e)      dit reglement: het reglement opleiding, lidmaatschappen en registraties.

 

Inleiding

In de Statuten en het Huishoudelijk Reglement staan onder meer de eisen en voorwaarden beschreven waaraan moet worden voldaan om te worden toegelaten tot de diverse lidmaatschappen en registraties welke de Vereniging kent, evenals de rechten welke aan deze lidmaatschappen kunnen worden ontleend. Ook geven Statuten en het Huishoudelijke Reglement aan welke opleidingen de Vereniging kent. Daarbij zijn telkens de grote lijnen en randvoorwaarden van eisen, voorwaarden en rechten aangegeven. Statuten en Huishoudelijk Reglement kunnen slechts worden gewijzigd nadat daarover in de Ledenvergadering een besluit is genomen.

De praktische uitvoeringsregels met betrekking tot lidmaatschappen en registraties staan beschreven in dit Reglement Opleiding, Lidmaatschappen en Registraties. Dit reglement wordt, binnen de grenzen welke de Statuten en Huishoudelijk Reglement daaraan stellen, vastgesteld door het Bestuur. Het opleidingsreglement biedt de mogelijkheid om sneller en meer flexibel in te spelen op ontwikkelingen binnen de EMDR. De inbedding ervan binnen Statuten en Huishoudelijk Reglement biedt waarborgen tegen willekeur en te ver doorgevoerd ad hoc beleid.

Uitvoeringsregels met betrekking tot de werkwijze en organisatie van de Opleidingscommissie, en met betrekking tot de regelingen omtrent lidmaatschappen, registraties en opleiding worden hieronder één voor één toegelicht.

A) Lidmaatschappen

De vereniging kent 3 soorten lidmaatschappen: aspirant lidmaatschap, gewoon lidmaatschap en erelidmaatschap. Lidmaatschappen zijn niet aan een specifieke termijn gebonden.

Vooropleiding

Allereerst is, om aspirant lid en gewoon lid te kunnen worden, een registratie als GZ psycholoog, psychiater of psychotherapeut vereist, of een daaraan gelijkwaardig geachte opleiding, zulks ter beoordeling van de opleidingscommissie. Ook komt men in aanmerking indien men voor één van bovenstaande registraties in opleiding is, of indien men in een overgangsregeling is voor GZ-psycholoog.

Bewijsstukken ten aanzien van de vooropleiding

De volgende stukken gelden als bewijsstuk ten aanzien van de vooropleiding

 • BIG-registratienummer
 • Bewijs van opleiding tot GZ-psycholoog, psychiater of psychotherapeut
 • Bewijs van deelname aan de overgangsregeling tot GZ-psycholoog
 • Bewijs voor gelijkwaardige opleidingen: kopieën van diploma’s of getuigschriften met daarop in ieder geval de naam van de opleiding, duur, plaats, begin en einddatum ervan en de naam van de docent(en)

Werkzaam zijn op het gebied van de Geestelijke Gezondheidszorg

Voor het aspirant lidmaatschap en het gewoon lidmaatschap is werkzaam zijn op het gebied van de Geestelijke Gezondheidszorg een voorwaarde.

Men voldoet aan de eis werkzaam zijn op het gebied van de Geestelijke Gezondheidszorg wanneer de volgende drie aspecten gelden:

 • de werkzaamheden moeten zijn terug te voeren op de hulpverlening aan een individuele patiënt of cliënt(systeem) met psychische problemen;
 • de patiënt of cliënt moet vanwege psychische problemen zijn aangemeld bij de hulpverlener of hulpverlenende instantie met het hoofddoel om deze problemen te verminderen c.q. te beïnvloeden
 • men besteedt aan bovenstaande activiteiten minimaal 16 uur per werkweek

Bewijsstukken ten aanzien van werkzaamheden op het gebied van de Geestelijke Gezondheidszorg

 • voor wie in loondienst werkt: een verklaring van de werkgever waarin de bedoelde werkzaamheden met name zijn genoemd alsmede de tijd die gemiddeld per week aan deze werkzaamheden wordt besteed;
 • voor wie zelfstandig werkt: een door de belastingdienst of accountant ondertekende verklaring;
 • andere, naar het oordeel van de Opleidingscommissie aan bovenstaand gelijk te stellen verklaringen.

Aspirant lidmaatschap

De volgende stukken moeten samen met het geheel ingevulde aanvraagformulier worden overlegd:

 • Bewijsstukken ten aanzien van de vereiste vooropleiding
 • Kopie van het certificaat van een door de vereniging erkende Basiscursus

De opleidingscommissie kan desgewenst bewijsstukken vragen ten aanzien van de werkzaamheden op het gebied van de Geestelijke Gezondheidszorg.

Gewoon lidmaatschap

De volgende stukken moeten samen met het geheel ingevulde dossier (registratie EMDR Europe practitionerschap via PE-online) worden overlegd:

 • Aspirant-lidmaatschap of bewijsstukken ten aanzien van de vereiste vooropleiding
 • Kopie van het certificaat van een door de vereniging erkende Vervolgcursus
 • Ingevulde en ondertekende werkgeversverklaring/accountantsverklaring
 • Ingevulde en ondertekende verklaring tuchtrecht
 • Bewijsstuk registratie-eis (bijv. BIG)
 • Ingevuld en ondertekend supervisiebeoordelingsformulier practitionerschap

De opleidingscommissie kan desgewenst bewijsstukken vragen ten aanzien van de werkzaamheden op het gebied van de Geestelijke Gezondheidszorg.

B. Registraties

Naast het lidmaatschap kent de vereniging drie soorten registraties: practitioner, supervisor en trainer. Practitioners en supervisoren worden telkens erkend voor een periode van vijf jaar, waarna verlenging moet worden aangevraagd. Registratie voor trainer loopt via EMDR Europe.

EMDR- Practitioner

Practitioners zijn ervaren EMDR therapeuten die zelfstandig in staat zijn EMDR behandelingen bij complexe psychische problematiek uit te voeren. Dit betekent dat EMDR toegepast moet kunnen worden in een breder kader en met inachtneming van ‘timings’- en stabilisatievoorwaarden alsmede mogelijke contra-indicaties.

De filosofie die ligt achter de hieronder te formuleren concrete eisen voor verlening en verlenging van het practitionerschap is de volgende. Een practitioner moet:

 • aantoonbare praktische EMDR-ervaring hebben en deze praktische ervaring regelmatig onderhouden;
 • aantoonbare kwaliteiten hebben als EMDR- therapeut;
 • deze kennis en vaardigheden met betrekking tot EMDR regelmatig bij- en nascholen.

Eisen voor de registratie EMDR practitioner

Om erkend te worden als EMDR Europe practitioner dient voldaan te worden aan de volgende criteria:

 • registratie als gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, psychiater, Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, Orthopedagoog Generalist NVO of lidmaatschap van de VGCt of de NVRG;
 • succesvolle afronding van de Basistraining, de supervisie standaardprotocol EMDR, de vervolgtraining en de supervisie EMDR practitioner;
 • ten minste 50 EMDR sessies hebben gedaan met ten minste 20 patiënten van de gekozen leeftijdsgroep;
 • ten minste 16 uur per week werkzaam op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg of een daaraan naar het oordeel van de opleidingscommissie gelijk te stellen setting, waarvan ten minste 12 uur in de patiëntenzorg met de leeftijdsgroep van de gekozen differentiatie.
 • door de VEN geaccrediteerde of anderszins door de VEN erkende bijscholing op het gebied van traumagerelateerde problematiek:
  – indien het practitionerschap wordt aangevraagd binnen twee jaar na afronding van de vervolgtraining: ten minste 12 uur, waarvan ten minste 6 uur betrekking heeft op EMDR;
  – indien het practitionerschap wordt aangevraagd langer dan twee jaar na afronding van de vervolgtraining: ten minste 24 uur, waarvan ten minste 12 uur betrekking heeft op EMDR.
 • overlegging van een actuele ondertekende Verklaring inzake tuchtrecht en opgelegde maatregelen.
 • Een registratie als EMDR practitioner kan slechts worden aangevraagd in combinatie met een aanvraag voor het (gewoon) lidmaatschap van de VEN.

 

Het practitionerschap moet worden aangevraagd via PE-online en vergezeld gaan van bewijzen dat aan bovengenoemde eisen is voldaan.

Nascholing en Verdieping voor practitioners

Voor nascholing of verdieping in andere zin worden de volgende vuistregels gehanteerd:

 • volgen van door de Vereniging georganiseerde of goedgekeurde nascholingsactiviteiten, waarbij zes contacturen voor een dag tellen;
 • volgen van andere nascholingsactiviteiten op het gebied van EMDR (dit ter beoordeling aan de Opleidingscommissie), waarbij zes contacturen voor een dag tellen;
 • bijwonen van een congres of symposium op het gebied van EMDR (ter beoordeling aan de Opleidingscommissie), waarbij een dag telt voor een dag;
 • supervisie hebben gevolgd, waarbij zes contacturen voor een dag tellen;
 • schrijven van een wetenschappelijk artikel, hoofdstuk of boek op het gebied van EMDR (dit ter beoordeling aan de Opleidingscommissie), waarbij vier pagina’s voor een dag tellen bij een eerste auteurschap en voor een halve dag bij een co-auteurschap;
 • redacteur zijn van een boek of tijdschrift op het gebied van EMDR (dit ter beoordeling aan de Opleidingscommissie), waarbij elk half jaar redacteurschap telt voor één dag;
 • referent zijn van een boek of tijdschrift op het gebied van EMDR (dit ter beoordeling aan de Opleidingscommissie), waarbij elk gerefereerd artikel of hoofdstuk telt voor een dag.

Het verlengen van de registratie voor EMDR-practitioner

Het practitionerschap moet na vijf jaar worden verlengd. Practitioners krijgen zes maanden voor het verlopen van de vijfjaarstermijn bericht via PE-online dat verlenging moet worden aangevraagd. Wanneer een half jaar na het verstrijken van de vijfjaarstermijn nog geen verlenging is aangevraagd, of wanneer de aanvrager op dat moment nog niet voldoet aan de eisen die gelden voor verlenging, komt het practitionerschap te vervallen. De betrokkene wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Om verlenging van het practitionerschap aan te vragen moeten de volgende stukken samen met het geheel ingevulde aanvraagformulier worden overlegd:

 • verklaring met betrekking tot ‘werkzaam zijn op het gebied van de Geestelijke Gezondheidszorg’ voor minimaal 16 uur per week waarvan 12 uur per week besteed wordt aan het daadwerkelijk uitvoeren van therapieën.
 • bewijsstukken dat de laatste vijf jaar gedurende in totaal ten minste tien dagen nascholing is gevolgd of dat anderszins verdieping in EMDR heeft plaatsgevonden.

EMDR supervisor

Een EMDR supervisor is een erkend EMDR Practitioner met een bijkomende training en meer ervaring die in staat is om supervisie te geven aan EMDR Practitioners en EMDR therapeuten in opleiding. Een supervisor moet:

 • aantoonbare praktische EMDR ervaring hebben en deze praktische ervaring regelmatig onderhouden;
 • aantoonbare kwaliteiten hebben als EMDR- therapeut;
 • in staat zijn om de EMDR kennis en vaardigheden op een didactisch verantwoorde wijze over te brengen;
 • zijn EMDR kennis en vaardigheden regelmatig bij- en nascholen.

Supervisoren spelen een specifieke rol in het gewone opleidingstraject en kunnen een belangrijke rol in het nascholingstraject op zich nemen. De Vereniging kent twee soorten supervisoren: supervisor Volwassenen en supervisor Kind en Jeugd.

Eisen voor registratie als EMDR supervisor

Om geaccrediteerd te worden als EMDR Supervisor dient voldaan te worden aan de volgende criteria:

 • registratie minimaal als GZ-psycholoog
 • minimaal twee jaar behandelervaring hebben als EMDR practitioner
 • Ten minste 300 EMDR sessies hebben gedaan met meer dan 75 cliënten
 • Een door de Vereniging erkende supervisorentraining volgen
 • afgetekende supervisieverklaring voor EMDR supervisoren
 • minimaal 16 uur per week werkzaam zijn op het gebied van de Geestelijke Gezondheidszorg, waarvan minimaal 12 uur per week besteed wordt aan daadwerkelijke patiëntcontacten

Het supervisorschap moet worden aangevraagd via PE-online en vergezeld gaan van bewijzen dat aan bovengenoemde eisen is voldaan.

Nascholing en verdieping voor supervisoren

Zie onder practitioners. Voor supervisoren geldt tevens:

 • geven of verzorgen van door de Vereniging georganiseerde of goedgekeurde nascholingsactiviteiten, waarbij drie contacturen voor een dag tellen.

Het verlengen van de registratie EMDR supervisor

Het supervisorschap moet na vijf jaar worden verlengd. Supervisoren krijgen zes maanden voor het verlopen van de vijfjaarstermijn bericht via PE-online dat verlenging moet worden aangevraagd. Wanneer een half jaar na het verstrijken van de vijfjaarstermijn nog geen verlenging is aangevraagd, of wanneer de aanvrager op dat moment nog niet voldoet aan de eisen die gelden voor verlenging, komt het practitionerschap te vervallen. De betrokkene wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. Door betrokkene verzorgde supervisie en nascholingactiviteiten tellen vanaf dat moment niet meer mee voor registraties van de Vereniging. Daadwerkelijk aan de gang zijnde nascholingactiviteiten welke door betrokkene worden verzorgd mogen nog worden afgerond. Nieuwe nascholingsactiviteiten in het kader van de opleiding tot EMDR therapeut mogen niet meer worden verzorgd.

Om verlenging van het supervisorschap aan te vragen moeten de volgende stukken samen met het geheel ingevulde aanvraagformulier worden overlegd:

 • verklaring met betrekking tot ‘werkzaam zijn op het gebied van de Geestelijke Gezondheidszorg’ voor minimaal 16 uur per week waarvan 8 uur besteed wordt aan het daadwerkelijk uitvoeren van therapieën.
 • bewijsstukken dat de laatste vijf jaar gedurende in totaal ten minste tien dagen nascholing is gevolgd of dat anderszins verdieping in EMDR heeft plaatsgevonden.
 • bewijsstukken dat in de afgelopen 5 jaar minimaal 50 uur is besteed aan het geven van erkende supervisie of het geven van erkende nascholingsactiviteiten

EMDR trainer

Trainers zijn gerechtigd alle erkende EMDR opleidingsonderdelen en nascholingsactiviteiten te verzorgen. Trainers worden geaccrediteerd en geregistreerd door EMDR Europe. Er is een aparte registratie voor EMDR trainers Volwassenen en EMDR trainers Kind en Jeugd. Voor de criteria met betrekking tot de erkenning als EMDR trainer wordt verwezen naar EMDR Europe. Wanneer EMDR trainers in Nederland een basis of vervolgcursus willen geven dan zijn zij slechts gemachtigd dit te doen nadat hierover met het bestuur van de Vereniging overeenstemming is bereikt. Voor de overige voorwaarden wordt verwezen naar het document ‘Criteria for certification of EMDR trainings within Europe’ dat is opgesteld door het bestuur van EMDR Europe. Trainers dienen op de hoogte te zijn van de inhoud van dit document en zich aan de daarin geformuleerde voorwaarden te houden.

C         OPLEIDING

Algemene filosofie van de opleiding

EMDR tracht een toepassing te zijn van op wetenschappelijke wijze verworven kennis en van in wetenschappelijk onderzoek getoetste procedures. Op basis van deze kennis wordt een op het individu toegespitste theorie geformuleerd over het problematisch functioneren van de cliënt, waaruit vervolgens specifieke procedures worden afgeleid om dit disfunctioneren te beïnvloeden. Daarbij wordt de toepassing van de EMDR gezien als een proces waarin belang moet worden gehecht aan de interactie tussen therapeut en cliënt. Dit betekent dat de EMDR therapeut kwaliteiten moet hebben als behandelaar. Hiermee wordt bedoeld dat hij enerzijds de mogelijkheden en de onmogelijkheden van zijn vakgebied kent terwijl hij anderzijds, binnen de grenzen van zijn vak, cliënten adequaat kan steunen, stimuleren en begeleiden.

Tijdens de opleiding te verwerven kennis en vaardigheden

Op grond van bovenstaande moet een EMDR therapeut beschikken over voldoende kennis en vaardigheden op de volgende terreinen:

 • casusconceptualisatie
 • hantering van therapeutische processen
 • theoretische achtergronden en wetenschappelijke onderzoek naar de effectiviteit van EMDR
 • toepassing van op verandering gerichte EMDR interventies
 • grenzen kennen van de mogelijkheden van EMDR interventies

Deze aspecten dienen op diverse punten in de opleiding aan de orde te komen, dan wel in de vooropleiding aan de orde te zijn geweest.

Toelichting:

EMDR therapeuten moeten weten welke interventies effectief zijn gebleken bij welke klachtpatronen. Ook moeten zij weten hoe zij toegang kunnen hebben tot de literatuur welke hierover gaat. Dit onderwerp komt zowel tijdens Basis- en Vervolgcursus, als tijdens supervisie expliciet aan de orde.

De technisch-inhoudelijke kanten van de EMDR procedure en bijbehorende therapeutische processen komen in alle onderdelen van de training expliciet aan de orde. Het emotioneel-relationele aspect kan in de cursussen aan de orde komen, maar dient zeker onderdeel uit te maken van supervisie.

Opbouw en volgorde van de opleiding

De opleiding kent de volgende onderdelen die hieronder worden toegelicht.

 • Basiscursus
 • Supervisietraject tussen basiscursus en vervolgcursus
 • Vervolgcursus
 • Supervisie voor registratie als practitioner
 • Traject supervisorschap EMDR
 • Nascholingsactiviteiten

Basiscursus

Doel

In de basiscursus maakt de cursist kennis met de denk- en werkwijze bij de toepassing van EMDR. Deze kennismaking vindt zowel plaats op theoretisch niveau als op praktisch niveau. Aan het eind van de cursus dient een cursist in staat te zijn om problematiek op het niveau van enkelvoudig trauma onder supervisie naar behoren te kunnen behandelen.

Omvang

Een basiscursus voor EMDR bij volwassenen vormt een geheel van minimaal 18 trainingsuren (3 dagen), met een minimum van 5 uren practicumtijd, waartoe zowel oefeningen als rollenspelen worden gerekend. Een basiscursus voor EMDR bij kinderen en adolescenten vormt een geheel van minimaal 24 trainingsuren (4 dagen ).

Het practicumgedeelte wordt in beide cursussen begeleid door supervisoren, waarbij de ratio supervisor/trainee maximaal 1: 11 mag bedragen.

Inhoud

De nadruk moet in de basiscursus liggen op het leren hanteren van het EMDR- basisprotocol en procedures voor de behandeling van type I trauma en andere eenvoudige traumagerelateerde symptomatologie.

Onderwerpen die aan de orde moeten komen zijn: a) de empirische evidentie voor EMDR

b) veronderstelde werkingsmechanismen c) indicaties, contra-indicaties d) wettelijke, ethische en research overwegingen m.b.t. de toepassing van EMDR e) specifieke procedures voor assessment en behandelplanning gerelateerd aan de toepassing van EMDR  f) EMDR standaard protocol en procedures.

De training bevat relevant videomateriaal van EMDR sessies om symptomatologie te illustreren, alsmede het hanteren van klinische situaties, cliënt responsen, specifieke aspecten van de toepassing van EMDR, etc.

De training omvat oefeningen om ervaring met het protocol op te bouwen.

Trainer

De gehele cursus moet worden ontworpen door een EMDR trainer die bij EMDR Europe is geregistreerd. De cursus moet voldoen aan de eisen die hieraan door EMDR Europe worden gesteld. De trainer is verantwoordelijk voor de totale inhoud en uitvoering van de cursus.

Draaiboek

Van elke Basiscursus wordt vooraf een draaiboek gemaakt waarin staat aangegeven welke onderwerpen in welke mate en op welke wijze aan de orde komen. Ook vermeldt het draaiboek de te bestuderen literatuur en de andere opdrachten die tijdens de cursus worden gegeven. Het draaiboek vermeldt ook wanneer en op welke wijze wordt getoetst of aan de doelstelling van de cursus is beantwoord. Draaiboek en aanvraagformulier moeten de Opleidingscommissie in staat stellen zich een adequaat beeld te vormen van de inhoud van de Basiscursus.

Beoordeling

Men heeft de Basiscursus met goed gevolg doorlopen wanneer aan de volgende, door de docent te controleren voorwaarden is gedaan:

De basiscursus moet volledig bijgewoond zijn, inclusief de practica. Wanneer er tijd verzuimd is, kan deze worden ingehaald bij een volgende basiscursus. Pas na het inhalen mag een verklaring van geslaagd zijn worden afgegeven. Gemiste sessies moeten binnen een jaar na het einde van de cursus zijn ingehaald.

Certificaat

Aan het eind van de Basiscursus ontvangt iedere geslaagde cursist van de trainer een certificaat met daarop de namen van de Basiscursus en van de trainers alsmede het EMDR-nummer en plaats en data waar(op) de cursus heeft plaatsgevonden. Na afloop van de Basiscursus stuurt de verantwoordelijke trainer een lijst met de namen van de geslaagde cursisten naar het secretariaat van de Vereniging, die vervolgens wordt gevoegd bij het cursusdossier. Pas na ontvangst van deze lijst is de cursus administratief afgesloten.

Supervisietraject tussen basiscursus en vervolgcursus

In aansluiting op de basiscursus doorloopt de supervisant een competentiegestuurd supervisietraject. In de supervisie leert de supervisant EMDR toepassen in door hemzelf uitgevoerde behandelingen bij eenvoudige traumagerelateerde problematiek. Aan het eind van de supervisieperiode wordt de supervisant in staat geacht om zelfstandig deze EMDR behandelingen op verantwoorde wijze te kunnen uitvoeren.

De supervisant moet aan het eind van dit traject blijk geven van beheersing van de kennis en vaardigheden, nodig om het EMDR standaardprotocol uit te voeren.Deze zijn geëxpliciteerd in een gestandaardiseerd supervisieformulier, dat na afloop van de basiscursus wordt uitgereikt. De supervisant kan vaardigheden laten aftekenen door een erkend EMDR supervisor, tot alle vaardigheden gedemonstreerd zijn, dit ter beoordeling van de supervisor. Hiertoe moet de supervisant videobanden van eigen EMDR behandelingen tonen. Het aantal supervisiebijeenkomsten is afhankelijk van het individuele leertempo van de supervisant.

Supervisieformulieren zijn verkrijgbaar bij het secretariaat, evenals een lijst van erkende supervisoren.

Vervolgcursus

Toelating tot de vervolgcursus is uitsluitend mogelijk op vertoon van het afgetekende supervisieformulier.

Doel

In de vervolgcursus maakt de cursist kennis met toepassing van EMDR bij meer complexe symptomatologie. Deze kennismaking vindt zowel plaats op theoretisch niveau als op praktisch niveau. Aan het eind van de cursus dient een cursist in staat te zijn om problematiek op het niveau van complex trauma onder supervisie naar behoren te kunnen behandelen.

Omvang

Een vervolgcursus (zowel voor EMDR bij volwassenen als voor EMDR bij kinderen en adolescenten) vormt een geheel van minimaal 13 trainingsuren (2 dagen) met een minimum van 5 uren practicumtijd, waartoe zowel oefeningen als rollenspelen worden gerekend.

Het practicumgedeelte wordt begeleid door supervisoren, waarbij de ratio supervisor/trainee maximaal 1: 11 mag bedragen.

Inhoud

Thema’s die aan de orde moeten komen in de vervolgcursus a) resource development and installation (RDI) b) procedures voor verschillende specifieke cliëntpopulaties c) herkenning, taxatie en regulering van angst en dissociatieve symptomen d) hanteren van blocked responses e) cognitive interweaves.

De training bevat relevant videomateriaal van EMDR sessies om bovengenoemde procedures te illustreren. De training omvat oefeningen om ervaring op te doen met genoemde procedures.

Trainer

De gehele cursus moet worden ontworpen door een EMDR trainer die bij EMDR Europe is geregistreerd. De cursus moet voldoen aan de eisen die hieraan door EMDR Europe worden gesteld. De trainer is verantwoordelijk voor de totale inhoud en uitvoering van de cursus.

Draaiboek

Van elke Vervolgcursus wordt vooraf een draaiboek gemaakt waarin staat aangegeven welke onderwerpen in welke mate en op welke wijze aan de orde komen. Ook vermeldt het draaiboek de te bestuderen literatuur. Het draaiboek vermeldt ook wanneer op welke wijze wordt getoetst of aan de doelstelling van de cursus is beantwoord. Draaiboek en aanvraagformulier moeten de Opleidingscommissie in staat stellen zich een adequaat beeld te vormen van de inhoud van de Vervolgcursus.

Beoordeling

De vervolgcursus moet volledig bijgewoond zijn, inclusief de practica. Wanneer bepaalde contacttijd is verzuimd moeten de gemiste uren ingehaald worden in een andere Vervolgcursus. Pas na het inhalen mag, wanneer aan de andere voorwaarden is voldaan, een verklaring van geslaagd zijn worden afgegeven. Gemiste sessies moeten binnen twee jaar na het einde van de cursus zijn ingehaald.

Certificaat

Aan het eind van de Vervolgcursus ontvangt iedere geslaagde cursist van de trainer een certificaat met daarop de namen van de Vervolgcursus en van de trainers alsmede het EMDR-nummer en plaats en data waar(op) de cursus heeft plaatsgevonden. Na afloop van de Vervolgcursus stuurt de verantwoordelijke trainer een lijst met de namen van de geslaagde cursisten naar het secretariaat, die vervolgens wordt gevoegd bij het cursusdossier. Pas na ontvangst van deze lijst is de cursus administratief afgesloten.

Supervisietraject voor registratie practitioner

In aansluiting op de vervolgcursus doorloopt de supervisant een competentie-gestuurd supervisietraject voor het halen van de registratie practitioner. Aan het eind van de supervisieperiode wordt de supervisant in staat geacht om zelfstandig EMDR therapieën bij complexe psychische problematiek op verantwoorde wijze te kunnen uitvoeren.

In de supervisie staan door de supervisant zelf uitgevoerde EMDR behandelingen centraal. De supervisor begeleidt de supervisant in het doorlópen van het EMDR proces bij die behandelingen. Tevens wijst hij de supervisant op relevante literatuur.

De supervisant moet aan het eind van het traject blijk geven van beheersing van de kennis en vaardigheden, nodig om het EMDR protocol uit te voeren bij meer complexe problematiek.

Deze zijn geëxpliciteerd in een gestandaardiseerd supervisieformulier dat na afloop van de vervolgcursus wordt uitgereikt.

De supervisant kan de vaardigheden laten aftekenen door een erkend EMDR supervisor, tot alle vaardigheden gedemonstreerd zijn, dit ter beoordeling van de supervisor. Het aantal supervisiebijeenkomsten is afhankelijk van het individuele leertempo van de supervisant.

Supervisieformulieren zijn verkrijgbaar bij het secretariaat, evenals een lijst van erkende supervisoren.

Traject Supervisorschap EMDR

Het traject voor de opleiding tot supervisor EMDR wordt vastgesteld door het bestuur en wordt zo veel mogelijk in overeenstemming gesteld met de richtlijnen van EMDR Europe.

De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

Het (opnieuw) volgen van een basistraining plus een vervolgtraining en het ‘schaduwen’ van de practica.
Supervisorentraining (tweedaagse training): oefenen van specifieke supervisorsituaties met behulp van rollenspellen; het oplossen van conceptuele problemen van de supervisant.
Schaduwen van een erkende supervisor: ten minste twee maal de kunst afzien van een
supervisie gegeven door een erkende supervisor.
Zelf supervisie geven, onder beoordeling (supervisie) van een erkende supervisor aan de hand van een beoordelingsformulier.
Ook hier doorloopt de supervisant een competentiegestuurd supervisietraject.

Aan het einde van de supervisieperiode wordt de supervisant is staat geacht om zelfstandig EMDR behandelingen op verantwoorde wijze te superviseren. De supervisant moet aan het einde van het traject blijk geven van beheersing van de kennis en vaardigheden, nodig om EMDR supervisie te geven. Deze zijn geëxpliciteerd in een standaard supervisor formulier. De supervisor in opleiding kan vaardigheden laten aftekenen door een erkend EMDR supervisor, tot alle vaardigheden zijn gedemonstreerd, dit ter beoordeling van de supervisor.

Het aantal supervisiebijeenkomsten is afhankelijk van het individuele leertempo van de supervisant.

Supervisorformulieren zijn verkrijgbaar bij het secretariaat, evenals de lijst met erkende supervisoren.

Nascholingsactiviteiten

Doel

Nascholingsactiviteiten zijn bedoeld om kennis en vaardigheden van aspirant-leden, gewone leden, practitioners, supervisoren en van trainers ‘up to date’ te houden. Het volgen van nascholing is noodzakelijk voor verlenging van de titel practitioner, supervisor en trainer.

Omvang

Nascholingsactiviteiten kunnen de vorm hebben van cursussen, workshops, wetenschappelijke bijeenkomsten, publicaties en ontvangen supervisie. Om (vooraf of achteraf) te kunnen worden erkend als nascholingsactiviteit dient een dergelijke activiteit minimaal de omvang van een dagdeel van drie uur te hebben.

Inhoud

Nascholing moet betrekking hebben op onderwerpen welke aantoonbaar van belang zijn voor de beroepsuitoefening van EMDR therapeuten. Door deze omschrijving is het mogelijk dat ook opleidingsactiviteiten welke niet worden verzorgd door supervisoren of trainers van de Vereniging onder bepaalde voorwaarden kunnen gelden als nascholingsactiviteiten.

Verder dienen nascholingsactiviteiten, om voor erkenning in aanmerking te komen, te voorzien in een verdieping of een uitbreiding van kennis en vaardigheden welke aan de orde zijn geweest in de opleiding tot het gewone lidmaatschap.

Certificaat

In alle gevallen moet een diploma, verklaring of bewijs van deelname kunnen worden overlegd, waarin naast plaats, datum en omvang van de nascholingsactiviteit ook staat vermeld wie de nascholingsactiviteit verzorgde(n) en (indien van toepassing) hoe de prestatie is beoordeeld en wat het EMDR-nummer was.

D       OPLEIDINGSCOMMISSIE

Samenstelling

De Opleidingscommissie is een permanente commissie welke zich, in nauwe samenwerking met het Bestuur, bezighoudt met kwesties betreffende lidmaatschappen, registraties en opleiding.

De Opleidingscommissie kan zoveel leden hebben als het Bestuur goeddunkt, zolang de minimale samenstelling welke Huishoudelijk Reglement (artikel 5) voorschrijft wordt gehandhaafd.

De Opleidingscommissie streeft er naar een afspiegeling te zijn van de belangrijkste geledingen en stromingen binnen de Vereniging. De Ledenvergadering kan het Bestuur verzoeken wijzigingen aan te brengen in de samenstelling van de Opleidingscommissie. Nieuwe leden van de Opleidingscommissie worden op voordracht of van de Opleidingscommissie of van het Bestuur of van de leden benoemd door het Bestuur.

De commissie kiest uit haar leden een voorzitter en secretaris.

De commissie vergadert naar gelang de eisen gesteld door haar taken.

Minimaal een keer per jaar vindt een vergadering plaats tussen een delegatie van de Opleidingscommissie en één van het Bestuur.

De commissie beslist over aanvragen van (en verlenging van) registraties tot practitioner en supervisor en over de erkenning van cursussen en nascholingsactiviteiten. Daarnaast signaleert de subcommissie ook anderszins mogelijke hiaten in de kwaliteitseisen welke worden gesteld aan trainers, registraties en opleidingen, alsmede aan de controle daarop en in de toegankelijkheid van opleidingen.

Procedure ten aanzien van adviezen aan het Bestuur

De opleidingscommissie adviseert het bestuur over het al dan niet toekennen van registraties, alsmede over het erkennen van opleidingen. De opleidingscommissie is gemandateerd deze beslissingen zelfstandig te nemen. Desgevraagd moet de opleidingscommissie zich te allen tijde tegenover het bestuur kunnen verantwoorden over door haar genomen besluiten. Overwegingen om tot besluiten te komen worden daarom vastgelegd in notulen en in motiveringen in de correspondentie met betrokkenen. Adviezen aan het bestuur over andere aspecten van het opleidingsbeleid kunnen schriftelijk worden gedaan of via het geregeld overleg tussen bestuur en opleidingscommissie of via de permanente vertegenwoordiger van de opleidingscommissie in het bestuur.

Procedure ten aanzien van aanvragen registraties voor practitioner en supervisor (en verlenging daarvan)

Aanvragen voor de registraties practitioner en supervisor (en verlengingen daarvan) moeten door betrokkenen schriftelijk worden ingediend bij de opleidingscommissie op de daarvoor bestemde formulieren via het secretariaat van de Vereniging. Zodra een aanvraag is binnengekomen, krijgt de aanvrager bericht van ontvangst. De opleidingscommissie handelt aanvragen in principe binnen drie maanden af. Wanneer wordt voorzien dat deze termijn wordt overschreden, ontvangt de aanvrager hiervan bericht, waarbij tevens een nieuwe termijn van afhandeling wordt genoemd.

Nadat door de opleidingscommissie positief is beslist wordt hiervan melding gemaakt in het eerst verschijnende Nieuwsbrief. De bij het practitionerschap of supervisorschap behorende kwalificaties gaan in nadat door de opleidingscommissie aan de betrokkene schriftelijk bericht is verstuurd dat de betreffende aanvraag is erkend. Indien er bezwaar wordt aangetekend tegen erkenning, worden de toegestane kwalificaties met onmiddellijke ingang opgeschort, totdat een definitief besluit over erkenning is genomen. De betrokkene ontvangt hiervan schriftelijk bericht.

Indien de opleidingscommissie negatief heeft beslist over een aanvraag wordt de aanvrager schriftelijk op de hoogte gesteld van het besluit, alsmede van de redenen die tot dit besluit hebben geleid.

Het secretariaat van de vereniging beheert een overzicht waarin kwalificaties van leden qua soort lidmaatschap, practitionerschap, supervisorschap of trainerschap steeds worden bijgehouden. De in dit overzicht vermelde gegevens zijn openbaar en kunnen dus door iedereen worden opgevraagd.

Procedure ten aanzien van erkenning van cursussen en andere opleidingsactiviteiten

Via PE-online kan accreditatie aangevraagd worden. Hiervoor dient men autorisatie aan te vragen bij Vereniging EMDR Nederland (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). De opleidingscommissie beoordeelt na betaling uw accreditatie-aanvraag. De kosten in PE-online zijn 181,50 euro (incl. BTW) per aanvraag. De gemiddelde tijd voor een aanvraagprocedure in PE-online bedraagt 6-8 weken. Om tijdig te kunnen worden beoordeeld moet een nascholingsactiviteit of cursus minimaal drie maanden voor de aanvangsdatum in PE-online zijn aangevraagd.

Procedure t.a.v. het visiteren van opleidingen, practitioners, supervisoren en trainers

De Opleidingscommissie mag nascholingsactiviteiten en cursussen visiteren ten einde na te gaan of aan de gestelde kwaliteitseisen wordt voldaan. De Opleidingscommissie is slechts bevoegd om onderzoek te doen naar en zich uit te spreken over inhoudelijke aspecten van de uitoefening van EMDR. Zij is niet competent in kwesties rondom beroepsethiek.

De Opleidingscommissie volgt in het geval van visitatie de volgende procedure:

 • betrokkene (practitioner, supervisor, trainer) wordt minimaal twee weken voorafgaande aan de visitatie schriftelijk op de hoogte gesteld van het voornemen tot visitatie. In dit schrijven wordt tevens de aanleiding voor de visitatie vermeld;
 • binnen vier weken na afronding van de visitatie worden betrokkenen schriftelijk op de hoogte gesteld van de voorlopige bevindingen en van het voorgenomen besluit;
 • betrokkenen kunnen binnen vier weken schriftelijk reageren op voorlopige bevindingen en voorgenomen besluit;
 • maximaal vier weken na ontvangst van deze reactie neemt de Opleidingscommissie een definitief besluit dat schriftelijk aan betrokkenen wordt meegedeeld;
 • tegen dit besluit kan bezwaar, beroep en hoger beroep worden aangetekend volgens artikel 7 van het Huishoudelijk Reglement.

Op grond van de bevindingen tijdens een visitatie kan de Opleidingscommissie de volgende maatregelen nemen:

 • Waarschuwing: Aan de practitioner, supervisor of trainer wordt meegedeeld wat er ontbreekt of niet in orde is, of aan welke EMDR kennis en/of vaardigheden het ontbreekt. Waarschuwingen worden opgetekend in het dossier van de betrokkene(n) en kunnen worden meegewogen bij mogelijke beslissingen omtrent onregelmatigheden of onvolkomenheden in de toekomst.
 • Extra verplichtingen: Aan de practitioner en supervisor worden extra verplichtingen opgelegd ten einde de tijdens visitatie vastgestelde tekortkomingen te compenseren. Extra verplichtingen kunnen bestaan uit extra te verzorgen nascholingsactiviteit(en) of supervisie en/of uit een extra toets van kennis en vaardigheden. Met betrekking tot de trainer wordt contact opgenomen met het bestuur van EMDR Europe. Dit bestuur beslist welke extra verplichtingen aan de trainer worden opgelegd.
 • Voorstel tot wijziging practitionerschap of supervisorschap: Wanneer de bevindingen van visitatie daartoe aanleiding geven kan de opleidingscommissie het bestuur voorstellen betrokkene de titel practitioner, supervisor te ontnemen, dan wel te wijzigen.
 • Voorstel tot wijziging van de registratie voor trainer: Wanneer de bevindingen van visitatie daartoe aanleiding geven kan de opleidingscommissie het bestuur van EMDR Europe voorstellen betrokkene de titel trainer te ontnemen, dan wel te wijzigen.
  Procedure ten aanzien van het afleggen van verantwoording

Een actueel opleidingsreglement waarop steeds een ingangsdatum is vermeld, is voor iedereen toegankelijk via de website van de Vereniging. De opleidingscommissie kondigt veranderingen in het reglement telkens minimaal drie maanden voor het ingaan ervan aan in de Nieuwsbrief. Bij iedere wijziging van het reglement wordt een zodanige overgangsregeling aangegeven dat leden voldoende in staat zijn tijdig hun opleidingsroute bij te stellen zonder daarvoor onredelijke kosten te hoeven maken of onredelijke extra inspanningen te hoeven leveren.

De opleidingscommissie brengt jaarlijks schriftelijk verslag uit van de werkzaamheden van de commissie, waarin in ieder geval de wijzigingen in het opleidingsreglement van het afgelopen jaar worden vermeld en waarin tevens verslag wordt gedaan van andere activiteiten van de opleidingscommissie. Dit verslag wordt onder verantwoordelijkheid van het bestuur voorgelegd aan de ledenvergadering.