Subsidiemogelijkheden

Er zijn jaarlijks een aantal vaste mogelijkheden voor subsidieaanvragen voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van EMDR.

Hieronder vindt u een overzicht:

Het aanvragen van subsidie voor (wetenschappelijk) onderzoek

Inleiding

De Vereniging EMDR Nederland wil wetenschappelijk onderzoek op het gebied van EMDR bevorderen. Hiervoor verleent de VEN financiële steun in de vorm van een subsidie aan onderzoekers, die zich bezig houden met wetenschappelijk onderzoek dat gericht is op de werking, werkzaamheid en toepassingsmogelijkheden van EMDR.

Subsidieaanvrager

De aanvrager is lid van de VEN en maakt deel uit van de onderzoeksgroep. De aanvrager opereert namens een samenwerkingsverband: bijvoorbeeld een SIG, een afdeling binnen de GGZ of een universiteit.

Onderzoek dat voor subsidie in aanmerking kan komen

De VEN financiert onderzoek dat bijdraagt aan de verbetering of vernieuwing van de toepassing van EMDR, bijvoorbeeld op het gebied van werkingsmechanismen of de toepassing en/of effectiviteit van de procedure bij specifieke doelgroepen.
Projecten op het gebied van voorlichting en preventie komen niet voor subsidie in aanmerking.

Subsidiabele kosten

De VEN subsidie kan worden aangevraagd voor bijkomende en incidentele kosten zoals kopieer en porto kosten, kosten van vragenlijsten, reiskosten, congreskosten (geen verblijfskosten), kosten die
gemaakt worden in verband met disseminatie van de resultaten zoals de kosten van het publiceren in
een open access tijdschrift. Daarnaast kan subsidie gevraagd worden voor onderzoeksassistenten of
stagiaires in tijdelijk dienstverband en betaald op uurbasis. Congreskosten worden alleen vergoed indien een abstract over het te subsidiëren onderzoek tijdens het desbetreffende congres wordt gepresenteerd.
Niet in aanmerking voor subsidie komen de kosten voor scholing (training, workshop, supervisie) van behandelaren en personele kosten van personen in dienstverband bij instellingen die betrokken zijn bij het onderzoek.

Beoordeling van de onderzoeksopzet

De wetenschapscommissie van de VEN beoordeelt het onderzoek waarvoor subsidie is aangevraagd op relevantie, wetenschappelijke kwaliteit en haalbaarheid. Onderzoeken kunnen in aanmerking komen voor subsidie als de beoordeling van de relevantie, wetenschappelijke kwaliteit en haalbaarheid tenminste voldoende is en er toestemming of ontheffing is verleend door een erkende Medisch Ethische Commissie (METC).
De leden van de wetenschapscommissie van de VEN komen tot een gemeenschappelijk oordeel en hebben het mandaat van het bestuur om te beslissen over het toekennen van subsidie voor wetenschappelijk onderzoek.

Subsidiebedrag

Het maximaal aan te vragen subsidiebedrag per onderzoek per kalenderjaar is €5000. Voor langer lopende onderzoeken kan tot drie keer (dus in drie verschillende jaren) subsidie worden aangevraagd, waarmee het maximale totaalbedrag waarmee de VEN een onderzoek kan steunen uitkomt op €15.000. Het te verdelen budget voor onderzoekssubsidie bedraagt €30.000 per kalenderjaar. Indien het voor subsidie beschikbare budget niet volledig is uitgekeerd, wordt het resterende bedrag doorgeschoven naar het volgende jaar. De hoogte van het bedrag dat kan worden toegekend is, naast de eerder genoemde criteria, afhankelijk van de hoeveelheid geld dat op dat moment beschikbaar is voor subsidie. Een overzicht van de toegekende subsidies wordt opgenomen in de jaarverslagen.

Voortgangsrapportage

De VEN verwacht jaarlijks een beknopte voortgangsrapportage, gedurende de gehele looptijd van het project. Na afronding van het onderzoek verwacht de VEN een kort verslag, bij voorkeur in de vorm van een publicatie, anders in de vorm van een rapportage voor het EMDR Magazine. De contactgegevens van de onderzoekers worden doorgegeven aan de redactie van EMDR Magazine. Voor wat betreft de financiële eindrapportage dient een overzicht van de gemaakte kosten, uitgesplitst per post te worden ingediend. Bij navraag moeten betaalbewijzen kunnen worden overlegd. Bij publicaties en presentaties van het onderzoek dient de VEN te worden vermeld als subsidieverstrekker.

Twee aanvraagrondes per jaar

Subsidieaanvragen kunnen tweemaal per jaar worden ingediend:
Eerste ronde: 1 maart tot 15 april
Tweede ronde: 1 september tot 15 oktober
Vervolgens worden de aanvragen binnen zes weken beoordeeld waarna de onderzoekers bericht ontvangen.

Subsidieaanvraag wetenschappelijk onderzoek VEN – najaar 2019

Dit najaar is er voor de eerste keer de mogelijkheid om een grote subsidieaanvraag van € 25.000 in te dienen bij de VEN. Deze aanvraag moet gaan over kwalitatief uitstekend onderzoek dat bijdraagt aan de verbetering of vernieuwing van de toepassing van EMDR, bijvoorbeeld op het gebied van werkingsmechanismen of de toepassing of effectiviteit van EMDR bij een specifieke doelgroep. De aanvraagronde opent 1 september 2019. De deadline is 1 november 2019.

Voor de studie waarvoor subsidie wordt aangevraagd, geldt als voorwaarde dat deze reeds is ingediend voor METC- of FETC toetsing, dan wel een toelichting waarom dit niet van toepassing zou zijn. Verder geldt, dat er per uitzondering voor deze specifieke subsidieaanvraag ook personele kosten, anders dan een onderzoeksassistent, kunnen worden opgevoerd.

De subsidie kan worden aangevraagd middels het formulier Subsidieaanvraag Onderzoek.

Vergadering wetenschapscommissie

De wetenschapscommissie van de VEN vergadert minstens 4 maal per jaar.

Samenstelling wetenschapscommissie

Leonieke Kranenburg (voorzitter)
Hellen Hornsveld
Wiebren Markus
Suzy Matthijssen
Angela Nederlof
Yanda van Rood
Carlijn de Roos
Suzanne van Veen

Vragen en/of opmerkingen aan de wetenschapscommissie graag naar: vereniging@emdr.nl

Formulier Subsidieaanvraag Onderzoek


Ik dien mijn aanvraag in voor

Persoonsgegevens aanvrager/onderzoeker:

Onderzoekservaring

Promotor | begeleider | Partners

Onderzoek

Planning

Te overleggen documenten

Wij accepteren alleen PDF, DOC en/of DOCX documenten.
Wij accepteren alleen PDF, DOC en/of DOCX documenten.
Wij accepteren alleen PDF, DOC en/of DOCX documenten.
Wij accepteren alleen PDF, DOC en/of DOCX documenten.

VERKLARING

De gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden, dan het verkrijgen van subsidie. Ik verklaar dat de informatie in dit formulier, samen met de begeleidende informatie volledig en correct is.

Ondertekening

Voeg hier je handtekening toe (teken met de muis)

Verzenden

reCAPTCHA is required.