VEN-NOTEN

De afgelopen maanden zijn de opleidings-, registratie- en lidmaatschapseisen op een aantal punten aangepast. Door deze aanpassingen komt een aantal groepen therapeuten (op termijn) niet meer in aanmerking voor het lidmaatschap of aspirant-lidmaatschap. Om te zorgen dat zij toch betrokken kunnen blijven bij het werk van de VEN is een nieuwe status gecreëerd: VEN-NOOT.

Door de wijziging van de lidmaatschapsstructuur komen de volgende groepen therapeuten in de toekomst niet meer in aanmerking voor het (aspirant-)lidmaatschap:

  • aspirant-leden die niet tijdig begonnen zijn met de vervolgtraining;
  • aspirant-leden die niet tijdig een aanvraag hebben ingediend voor het gewoon lidmaatschap/registratie als EMDR Europe Practitioner.
  • gewone leden van voor 1/1/2016 die niet voor 1/1/2021 voldoen aan de eisen voor registratie als EMDR Europe Practitioner.
  • EMDR Europe Practitioners die niet voldoen aan de herregistratie-eisen.
  • Leden die niet het volledige traject willen/kunnen aangaan, bijvoorbeeld:
    –  65+
    – einde praktijk

Om deze collega’s de gelegenheid te geven om betrokken te blijven bij het werk van de VEN, is voor deze groepen een aparte status gecreëerd: VEN-NOOT. Iedereen die de erkende basistraining heeft afgerond, maar nog niet of niet meer voldoet aan de eisen voor het lidmaatschap of aspirant-lidmaatschap, kan VEN-NOOT worden.

VEN-NOTEN blijven betrokken bij de VEN, onder andere via de VEN-mails en het EMDR Magazine. Verder kunnen zij aanspraak maken op dezelfde kortingen op congressen en andere activiteiten en diensten van de vereniging als leden. Daarnaast kunnen zij de algemene ledenvergaderingen bijwonen als toehoorder. Dat betekent dat zij geen stemrecht hebben. Ook kunnen VEN-NOTEN geen lid zijn van commissies van de VEN of SIG-groepen.

VEN-NOTEN betalen een financiële bijdrage die even hoog is als de contributie voor (aspirant-) leden. Gepensioneerden betalen slechts 65% van de contributie.

Bij beëindiging van een (aspirant-)lidmaatschap door het niet voldoen aan de opleidings- of registratie-eisen wordt een lid automatisch VEN-NOOT, tenzij hij/zij aangeeft dat hij/zij hier geen prijs op stelt.