EMDR opleiding & trainingen

De opleiding waarin men leert EMDR verantwoord te kunnen uitvoeren bestaat uit twee niveaus, namelijk een basis- en een vervolgtraining. Beide trainingen bestaan uit een aantal opleidingsdagen, waarna een competentiegestuurd supervisietraject gevolgd kan worden.

Er is een opleidingsroute voor EMDR bij volwassenen en een voor EMDR bij kinderen en adolescenten. Indien U werkt met zowel kinderen/adolescenten als volwassenen, geldt de doelgroep waarop het zwaarste accent ligt als criterium. Indien U werkt met volwassenen met een verstandelijke beperking die functioneren op een ontwikkelingsleeftijd van 18 jaar of jonger, komt de opleidingsroute EMDR bij kinderen en adolescenten het meest in aanmerking.

Klik hier voor meer informatie ↓

Toelatingsvoorwaarden

Tot de basistraining worden personen toegelaten die voldoen aan de volgende eisen:

1. Opleiding

Academische vooropleiding tot psycholoog, pedagoog, geeste­lijk gezondheidskundige of arts, aangevuld met één van de volgende kwalificaties:

 • BIG-registratie als gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut of psychiater, dan wel ten minste één jaar in opleiding zijnde tot één van deze registraties
 • registratie als Cognitief Gedragstherapeut VGCt® in opleiding (aspirant lid), of Cognitief Gedragstherapeut VGCt® (gewoon lid)
 • registratie als systeemtherapeut (LID ST) bij de NVRG
 • registratie als Seksuoloog NVVS
 • registratie als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, Orthopedagoog-Generalist NVO of Postmaster Orthopedagoog/ Psycholoog SKJ, dan wel tenminste een jaar in opleiding tot een van deze registraties of ingeval van sprokkelroute voor SKJ registratie, minimaal 240 (50%) behaalde punten van de vereiste 480 voor de postmaster registratie SKJ
 • of een opleiding die naar het oordeel van de opleidingscommissie gelijkwaardig is aan deze kwalificaties

2. Werkervaring

Ten minste 16 uur per week werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg of een naar het oordeel van de opleidingscommissie daaraan gelijk te stellen setting, waarvan ten minste 12 uur in de patiëntenzorg, doelgroep volwassenen (bij deelname aan training volwassen) of kinderen en jeugdigen (bij deelname training kind en jeugd).


Heeft u nog vragen i.v.m. de keuze van uw route, dan kunt u deze voorleggen aan de opleidingscommissie via het secretariaat, vereniging@emdr.nl. Psychologen, psychiaters en psychotherapeuten in Nederland en België kunnen zich opgeven voor een door de Vereniging EMDR Nederland (VEN) erkende opleiding bij een van de onderstaande adressen.

Let op: er worden elders ook cursussen, workshops of trainingen aangeboden, die niet geaccrediteerd zijn door de Vereniging EMDR Nederland (VEN) of de koepelorganisatie EMDR Europe. Het volgen van een niet-erkende cursus of training leidt niet tot een registratie tot EMDR Europe practitioner. Evenmin kan het lidmaatschap van de Vereniging EMDR Nederland worden aangevraagd.

Schema opleidingstraject

Erkende EMDR basis- en vervolgtraining bij volwassenen

In de basistraining wordt de toepassing van EMDR bij volwassenen aangeleerd. Na afsluiting daarvan kan een vervolgtraining gevolgd worden om complexe traumabehandelingen uit te leren voeren met behulp van EMDR. Vervolgens kan nog een supervisietraject tot EMDR Europe practitioner gevolgd worden.

De volgende EMDR Europe trainers geven door de VEN erkende trainingen voor EMDR bij volwassenen:

Erkende EMDR basis- en vervolgtraining bij kinderen en adolescenten

In de basistraining bij kinderen en adolescenten staat in de eerste twee dagen het aanleren van het standaardprotocol voor volwassenen centraal. Daarna volgen drie dagen om de toepassing bij kinderen en adolescenten onder de knie te krijgen. Indien U werkt met zwakbegaafde volwassenen die verstandelijk functioneren op een leeftijd van 18 jaar of jonger, komt de opleidingsroute EMDR bij kinderen en adolescenten het meest in aanmerking .

De volgende EMDR Europe Child and Adolescent trainers geven door VEN erkende trainingen voor EMDR bij kinderen en adolescenten:

Startdata EMDR basistrainingen 2020-2021

(Wij adviseren je op de verschillende onderwijsinstellingen te kijken voor data en locaties van EMDR trainingen)

EMDR Opleidingen- 25 september 2020 (Volw)
- 26 maart 2021 (Volw)
- 3 september 2021 (Volw)
EMDR Kind & Jeugd
- 2 oktober 2020 (K&J)
- 9 december 2020 (K&J)
- 5 februari 2021 (K&J)
Cure & Care development
- 23 september 2020 (Volw)
- 9 november 2020 (Volw)
Forta Opleidingen-
Hornsveld Psychologenpraktijk- 9 september 2020 (Volw)
Kasteel Trainingen EMDR-
King nascholing
- 27 augustus 2020 (Volw)
- 2 september 2020 (K&J)
Opleidingsinstituut PPO- 8 oktober 2020 (Volw)
- 25 juni 2021 (Volw)
- 9 juli 2021 (Volw)
- 11 februari 2021 (K&J)
Psy-zo!- 11 september 2020 (Volw)
- 6 november 2020 (Volw)
- 6 november 2020 (K&J)
- 12 maart 2021 (Volw)
- 24 september 2021 (Volw)
Rino Groep Utrecht-10 september 2020 (Volw)
- 1 oktober 2020 (Volw)
- 21 januari 2021 (Volw)
- 4 maart 2021 (Volw)
- 20 mei 2021 (Volw)
EMDR Zuid- 1 februari 2021 (K&J)

Startdata EMDR vervolgtrainingen 2020-2021

(Wij adviseren je op de verschillende onderwijsinstellingen te kijken voor data en locaties van EMDR trainingen)

EMDR Opleidingen- 30 oktober 2020 (Volw)
- 29 oktober 2021 (Volw)
EMDR Kind & Jeugd
- 20 november 2020 (K&J)
- 12 februari 2021 (K&J)
Cure & Care development
- 21 september 2020 (Volw)
- 1 oktober 2020 (K&J)
Forta Opleidingen- 5 oktober 2020 (Volw)
Hornsveld Psychologenpraktijk- 28 augustus 2020 (Volw)
Kasteel Trainingen EMDR-
King nascholing
- 28 augustus 2020 (Volw)
- 28 oktober 2020 (K&J)
Opleidingsinstituut PPO- 3 september 2020 (Volw)
- 17 september 2021 (Volw)
Psy-zo!- 2 oktober 2020 (Volw)
Rino Groep Utrecht- 14 januari 2021 (Volw)
EMDR Zuid- 7 september 2020 (K&J)
- 13 september 2021 (K&J)
- 27 september 2021 (Volw)

Supervisie in het kader van EMDR

EMDR is beslist moeilijker dan veel mensen denken, zeker als je er pas mee begint te werken. De ervaring leert dat moeilijk is om alle facetten van EMDR te begrijpen en in de vingers te krijgen door het alleen volgen van de opleidingsdagen. EMDR, met zijn specifieke focus op ingrijpende levensgebeurtenissen, die in het ‘hier en nu’ nog steeds een disfunctionele betekenis oproepen, vereist een specifieke manier van het conceptualiseren van pathologie. Het gewend raken aan deze nieuwe kijk en de implicaties daarvan voor de werkwijze heeft tijd nodig, maar zeker ook ervaring. Daarom is het belangrijk om na een cursus niet te lang te wachten met het toepassen van EMDR, in combinatie met feedback op het eigen leerproces in de vorm van supervisie.

In de context van het eigen maken van EMDR is gekozen voor een model dat gebaseerd is op de snelheid van het leerproces van de individuele supervisant en de vaardigheden die inmiddels al bij hem/haar aanwezig zijn. Het supervisietraject in het kader van EMDR heeft dus alle kenmerken van competentiegestuurd onderwijs. Dat wil zeggen dat er een aantal duidelijke criteria in de vorm van specifieke competenties zijn opgesteld waaraan de supervisant moet voldoen wil hij of zij aan een EMDR vervolgtraining kunnen deelnemen.

Deze lijst, het supervisiebeoordelingsformulier genoemd, bevat vrijwel alle essentiële elementen, of noem het deelcompetenties van het EMDR basisprotocol. Het is de bedoeling dat dit formulier hulp biedt bij het feedback geven, het vaststellen welke deelcompetenties van het basisprotocol de supervisant reeds beheerst en welke aspecten verder kunnen worden verbeterd. Dit gebeurt door een erkende EMDR supervisor en met behulp van meerdere video-opnamen van eigen patiënten. U vindt hiernaast een voorbeeld van een supervisieformulier.

Lees dit alstublieft goed door, omdat dit u goed kan helpen ter voorbereiding van het supervisietraject.

Opleiding tot EMDR Europe practitioner

EMDR Europe practitioner is een titel die in Europees verband wordt toegekend aan mensen van wie is vastgesteld dat zij in staat zijn EMDR in alle facetten te beheersen. EMDR Europe practitioners hebben een erkende EMDR basis- en vervolgtraining gevolgd, ruime werkervaring, en door middel van supervisie aangetoond dat het geleerde op de juiste wijze in praktijk wordt gebracht.

Eisen voor registratie EMDR Europe practitioner

Voor registratie als EMDR Europe practitioner gelden de volgende eisen:
a. Een BIG‐registratie als gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut of psychiater; of een registratie als Cognitief Gedragstherapeut VGCt® (gewoon lid), systeemtherapeut (LID ST) bij de NVRG, Seksuoloog NVVS, Kinder‐ en Jeugdpsycholoog NIP, Orthopedagoog‐Generalist NVO of Postmaster Orthopedagoog/Psycholoog SKJ;
b. succesvolle afronding van de EMDR basistraining, de supervisie EMDR standaardprotocol, de EMDR vervolgtraining en de supervisie EMDR Europe practitioner; ten minste 50 EMDR therapiesessies hebben gedaan met ten minste 25 patiënten van de gekozen leeftijdsgroep. In specifieke omstandigheden kan van dit aantal worden afgeweken, dit ter
beoordeling aan de registratiecommissie;
c. ten minste 16 uur per week werkzaam op het gebied van de GGZ (zoals gedefinieerd in de begrippenlijst) of een daaraan naar het oordeel van de registratiecommissie gelijk te stellen setting, waarvan ten minste 12 uur in de patiëntenzorg met de leeftijdsgroep van de gekozen differentiatie;
d. door de VEN geaccrediteerde of anderszins door de VEN erkende bijscholing op het gebied van traumagerelateerde problematiek:
o indien de registratie tot EMDR Europe practitioner wordt aangevraagd binnen twee jaar na afronding van de EMDR Vervolgtraining: ten minste 12 uur, waarvan ten minste 6 uur betrekking heeft op EMDR therapie (“trauma smal”);
o indien de registratie tot EMDR Europe practitioner wordt aangevraagd langer dan twee jaar na afronding van de EMDR Vervolgtraining: ten minste 24 uur, waarvan ten minste 12 uur betrekking heeft op EMDR therapie (“trauma smal”). De maximale geldigheid van een scholingsactiviteit is 6 jaar;
e. overlegging van een actuele ondertekende Verklaring inzake tuchtrecht en opgelegde maatregelen.

Een registratie als EMDR Europe practitioner kan slechts worden aangevraagd in combinatie met een aanvraag voor het (gewoon) lidmaatschap van de VEN. Bij de registratie als EMDR Europe practitioner wordt aangetekend op welke leeftijdsgroep de registratie betrekking heeft. Bepalend hiervoor is de leeftijdsdifferentiatie die is gekozen bij de supervisie EMDR Europe practitioner. Het is mogelijk om na het behalen van de registratie EMDR Europe practitioner met een specifieke leeftijdsgroep zich ook te registreren als EMDR Europe practitioner met een tweede aantekening die de andere leeftijdsgroep betreft.

 • Kosten voor registratie/herregistratie EMDR Europe practitioner:
  • ledenbijdrage voor registratie €125,00
  • ledenbijdrage voor herregistratie €95,00

Eisen voor herregistratie EMDR Europe practitioner

De registratie als practitioner is vijf jaar geldig. Een jaar voor afloop van de vigerende termijn ontvangt u via PE-online een eerste herinnering van het verstrijken van de termijn van inschrijving. De link in PE-online om het dossier aan te melden komt een half jaar voor het verlopen van de einddatum beschikbaar, mits in het dossier 60 of meer punten aan scholingsactiviteiten staan. U kunt een verzoek tot herregistratie doen indien u voldoet aan de geldende vereisten.

Voor herregistratie komen in aanmerking de EMDR Europe practitioners, die gedurende de lopende registratieperiode als EMDR Europe practitioner:

 1. Gemiddeld ten minste 16 uur per week werkzaam zijn geweest op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg of een daaraan naar het oordeel van de opleidingscommissie gelijk te stellen setting, waarvan ten minste 8 uur in de patiëntenzorg aan de leeftijdsgroep waarop de aantekening betrekking heeft. Bij twee aantekeningen geldt dat voor elk van aantekeningen sprake moet zijn van ten minste 4 uur patiëntenzorg.
 2. Ten minste 60 punten door de VEN geaccrediteerde of anderszins door de VEN erkende nascholing hebben behaald.
 3. Overlegging van een actuele ondertekende Verklaring inzake Tuchtrecht en Opgelegde Maatregelen.Kosten voor registratie/herregistratie EMDR Europe practitioner:
  • ledenbijdrage voor registratie €125,00
  • ledenbijdrage voor herregistratie €95,00

Opleiding tot EMDR Europe consultant (supervisor)

Eisen voor registratie als EMDR Europe consultant (supervisor)

 1. Registratie als EMDR Europe consultant vindt plaats voor een periode van vijf jaar, gerekend vanaf de datum van registratie. De registratie kan aansluitend worden verlengd indien voldaan is aan de eisen voor herregistratie.
 2. De registratie wordt doorgehaald na afloop van de registratieperiode, indien geen aanvraag tot herregistratie is ingediend of de aanvraag is afgewezen. Zij wordt voorts doorgehaald of geschorst:
 • bij beëindiging, respectievelijk schorsing van het lidmaatschap van de VEN;
 • als gevolg van een maatregel als bedoeld in artikel 20 van de Statuten.

1. Algemeen
Een EMDR Europe consultant is een EMDR Europe practitioner met aanvullende training en ervaring op het gebied van EMDR die in staat is om supervisie te geven aan EMDR Europe Practitioners en EMDR-therapeuten in opleiding.
Een consultant moet:

 • aantoonbare praktische ervaring hebben met EMDR en deze ervaring onderhouden;
 • aantoonbare kwaliteiten hebben als EMDR-therapeut;
 • in staat zijn om de kennis en vaardigheden op het gebied van EMDR op een didactisch verantwoorde wijze over te brengen;
 • zijn/haar kennis en vaardigheden met betrekking tot EMDR op peil houden door regelmatige nascholing.

Bij de registratie van EMDR Europe consultants wordt aangetekend op welke leeftijdsgroep de registratie betrekking heeft. Hierbij worden twee leeftijdsgroepen onderscheiden: Volwassenen en Kinderen & Jeugdigen.

2. Eisen voor registratie

 1. Voor registratie als EMDR Europe consultant met een van beide aantekeningen gelden de volgende eisen:
   1. gewoon lidmaatschap van de VEN;
   2. geregistreerd zijn als EMDR Europe practitioner met de betreffende aantekening, en ten minste twee jaar behandelervaring als zodanig;
   3. ten minste 300 EMDR sessies hebben gedaan met ten minste 75 patiënten, waarvan ten minste de helft betrekking heeft op patiënten van de betreffende leeftijdscategorie;
   4. het gevolgd hebben van een VEN-supervisorentraining, met een differentiatie voor de betreffende leeftijdsgroep;
   5. het gevolgd hebben van een supervisie over supervisie voor de betreffende leeftijdsgroep;
   6. ten minste 16 uur per week werkzaam op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg waarvan ten minste 8 uur in de patiëntenzorg met de leeftijdsgroep van de gekozen differentiatie.

Voor het verwerven van een tweede aantekening gelden als voorwaarden:

   1. geregistreerd zijn als EMDR Europe practitioner met de betreffende aantekening, en ten minste twee jaar behandelervaring als zodanig;
   2. ten minste 150 EMDR sessies hebben gedaan met ten minste 37 patiënten van de betreffende leeftijdscategorie;
   3. in aanvulling op de supervisorentraining voor de eerste aantekening is tevens het differentiatie gedeelte van de training voor tweede aantekening gevolgd;
   4. succesvolle afronding van de supervisie over supervisie voor het werken met de betreffende leeftijdsgroep;
   5. ten minste 4 uur per week werkervaring in de patiëntenzorg met de betreffende tweede leeftijdsgroep.
 1. EMDR Europe consultants die op de datum van inwerkingtreding van dit reglement nog niet beschikten over een aantekening Volwassenen, respectievelijk Kinderen en Jeugdigen kunnen een verzoek indien tot verkrijging van een of beide aantekeningen.
 2. Bij registratie ontvangt de betrokkene een registratiecertificaat van EMDR Europe, met daarop de vermelding van de leeftijdsgroep waarop de registratie betrekking heeft.
 3. Kosten voor registratie/herregistratie EMDR Europe consultant:
  • ledenbijdrage voor registratie €125,00
  • ledenbijdrage voor herregistratie €95,00

Eisen en procedure voor herregistratie EMDR Europe consultant (supervisor)

Voor herregistratie als EMDR Europe consultant komen in aanmerking gewone leden van de VEN die geregistreerd zijn als EMDR Europe practitioner en voorts in de lopende registratieperiode:

 • Gemiddeld ten minste 16 uur per week werkzaam zijn geweest op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg of een daaraan naar het oordeel van de opleidingscommissie gelijk te stellen setting, waarvan ten minste 8 uur in de zorg aan patiënten binnen de leeftijdsgroep waarop de aantekening betrekking heeft. Bij twee aantekeningen geldt dat voor elk van aantekeningen sprake moet zijn van tenminste 4 uur patiëntenzorg. U dient dit aan te tonen door middel van een werkgevers- of accountantsverklaring. Graag hiervoor gebruik maken van de template.
 • Ten minste 60 punten door de VEN geaccrediteerde of anderszins door de VEN erkende bij- en nascholing hebben behaald.
 • Ten minste 50 uur supervisie hebben gegeven of erkende nascholing hebben verzorgd.
 • Ten minste drie supervisorendagen hebben bijgewoond.

Ingeschrevenen van wie de registratietermijn afloopt, ontvangen een jaar voor de einddatum van hun registratie bericht via PE-online over het verlopen van hun registratie. Via de tab TOEVOEGEN kunnen in PE-online eventueel nascholingsactiviteiten worden toegevoegd. Wanneer bij STATUS (dit staat geheel rechts) ‘compleet’ wordt weergegeven, voldoet u aan het vereiste aantal nascholingspunten. De link om het dossier in PE-online in te dienen verschijnt 60 dagen voor het verlopen van de vigerende termijn (mits uiteraard wordt voldaan aan de puntennorm). Tijdens het aanmelden van het dossier wordt u gevraagd de verklaring tuchtrecht via de website in te vullen en een werkgeversverklaring of accountantsverklaring te uploaden. Het is het mogelijk om direct via Ideal of middels bankoverschrijving de betaling voor de aanvraag te voldoen.

Kosten voor registratie/herregistratie EMDR Europe consultant:

 • ledenbijdrage voor registratie €125,00
 • ledenbijdrage voor herregistratie €95,00

Zodra de betaling ontvangen is,  wordt het dossier door de opleidingscommissie in behandeling genomen. U ontvangt binnen 6-8 weken bericht. De ingangsdatum voor herregistratie is direct aansluitend aan de afloop van de vigerende registratietermijn.

Elders een EMDR-training gevolgd?

Op verschillende plekken in ons land worden EMDR cursussen aangeboden. Doorgaans worden er weinig eisen gesteld aan de kwaliteit van deze cursussen en aan de vooropleiding van de deelnemers. Docenten hebben soms zelfs geen BIG registratie en zijn in geen geval een door EMDR Europe erkende EMDR trainer. Deze cursussen geven dan ook geen toegang tot het lidmaatschap van de Vereniging EMDR Nederland (VEN) of tot een erkende EMDR Vervolgtraining.

Wij vinden andere trainingen, waar zelfs mensen met geen enkele achtergrond op het gebied van de psychologie in een dag worden opgeleid in het gebruik van een variant van EMDR, niet geschikt en zeer schadelijk.

Collega’s die elders een niet door de VEN geaccrediteerde EMDR cursus hebben gevolgd, kunnen alsnog deelnemen aan een EMDR-basistraining die erkend is door de VEN. Men moet dan wel aan de gestelde eisen met betrekking tot de vooropleiding voldoen. Hiervoor kunnen zij zich wenden tot de organisaties die de opleidingen verzorgen voor behandelaren van volwassenen, of van kinderen en jeugd. Zie voor een overzicht erkende EMDR opleidingen: https://www.emdr.nl/emdr-opleidingen/

Procedure voor het aanvragen van accreditaties

De accreditatie-aanvragen verlopen via PE-online.
U dient eerst te zijn geregistreerd als organisatie. Hierna dient u autorisatie aan te vragen: U vindt ons onder: Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)​
De kosten in PE-online zijn 181,50 euro (incl. BTW) per aanvraag.
Mocht u vragen hebben neem dan contact op met het secretariaat: vereniging@emdr.nl

Duur aanvraagprocedure

U dient uw aanvraag minimaal twee maanden voor aanvang van de bij-/nascholingsactiviteit in te dienen. Een geaccrediteerd aanbod voor een herhalende cursus en/of workshop is twee jaren geldig. Beoordeling vindt plaats door de opleidingscommissie van de VEN. U krijgt hiervan binnen 6-8 weken na aanvraag bericht. 

Criteria accreditatie bij- en nascholingsactiviteiten in het kader van
(her-)registratie EMDR Europe practitioners.

Bij de beoordeling van een aanvraag voor accreditatie van bij- en nascholing beoordeelt de accreditatiecommissie elk aanbod van een bij- en nascholing afzonderlijk. Elk aanbod dient hierbij aan hieronder omschreven criteria te voldoen:

De bij- en nascholingsactiviteit heeft betrekking op patiëntenzorg

De bij- en nascholingsactiviteit betreft het toepassingsgebied van EMDR en /of bredere traumagerelateerde thematiek waarop de aanvraag om accreditatie betrekking heeft

De omschrijving van de bij- en nascholing bevat een opgave van:

 1. het aantal uitvoeringen in de periode waarvoor de accreditatie is aangevraagd.
 2. de start- en einddatum van de uitvoering.
 3. de aanvangs- en eindtijd per datum.
 4. het aantal contacturen van de bij- en nascholingsactiviteit, waarbij de lunchpauzes niet meetellen als contacturen. De koffie en theepauzes wel..
 5. de beoogde deelnemers aan de activiteit.
 6. indien van toepassing een omschrijving van de toelatingseisen.
 7. een samenvatting van de leerstof.
 8. een omschrijving van de leerdoelen
 9. een omschrijving van de wijze waarop kennisoverdracht en/of vaardigheidstrainingen plaatsvinden
 10. indien het een congres/symposium/studiedag betreft is een folder of programmaboekje voldoende

De bij- en nascholingsactiviteit moet voldoen aan de volgende vereisten:

 • de bij- en nascholing is voldoende inhoudelijk, dwz
  • de inhoud van het programma voldoet aan de door de EMDR aanvaarde (wetenschappelijke) standaard en
  • de inhoud van het programma is conform de door EMDR Europe en algemeen aanvaarde inzichten met betrekking tot een adequate beroepsuitoefening als EMDR Europe practitioner.
 • de bij- en nascholing is voldoende objectief, dwz aan de deelnemers wordt uitsluitend objectieve informatie verstrekt.
 • de bij- en nascholing is voldoende relevant, dwz
  • Het programma is relevant voor de beroepsuitoefening van een EMDR Europe practitioner
  • Het programma sluit aan bij het kennis- en of vaardigheidsniveau van de beoogde deelnemers
  • De werkvormen zijn geschikt voor het bereiken van de beoogde leerdoelen
 • de bij- en nascholing wordt getoetst, dwz
  • na afloop wordt de kwaliteit van het programma door de deelnemers geëvalueerd aan de hand van een schriftelijke evaluatie (bv congres/studiedag)
  • na afloop van de activiteit vindt toetsing plaats van het kennisniveau van de deelnemers betreffende de bij- en nascholingsactiviteit.
 • de activiteit heeft minimaal twee contacturen.
 • De verzorger van de bij- en nascholingsactiviteit dient te beschikken over minimaal
  • EMDR Europe practitioner

In bijzondere situaties kan de accreditatiecommissie/opleidingscommissie besluiten dat de verzorger van de bij- en nascholingactiviteit niet aan bovengenoemde kwalificaties hoeft te voldoen.

De puntentoekenning voor bij- en nascholing die de accreditatiecommissie toe zal kennen:

 • Een punt is een contactuur.
 • Een hele dag telt voor 6 contacturen (6 punten)
 • Een halve dag (bv workshop) voor 3 contacturen (3 punten)