Over Vereniging EMDR Nederland

De Vereniging EMDR Nederland is in april 2003 opgericht en is voortgekomen uit het EMDR Netwerk dat sinds 1994 bestond. De Vereniging telt in september 2020 meer dan 5.000 leden en is daarmee meteen een van de grotere psychotherapieverenigingen in Nederland.

De doelstellingen van de Vereniging zijn:
■ het bevorderen van de toepassing en de ontwikkeling van EMDR in Nederland;
■ kwaliteitsbewaking van de toepassing van EMDR;
■ het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek.

Klik hier voor meer informatie ↓

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering is digitaal gehouden op dinsdag 30 juni 2020.

Notulen

  • De notulen zijn te raadplegen in MijnVEN.

Bestuur

Annemieke Driessen

VOORZITTER | Klinisch psycholoog - Psychotherapeut

EMDR Supervisor | PsyQ Haaglanden, afdeling Psychotrauma


Annemieke Driessen is klinisch psycholoog – psychotherapeut en werkzaam bij PsyQ Haaglanden, afdeling Psychotrauma. Zij is EMDR supervisor, supervisor VGCt, en psychotraumatherapeut NtVP. Zij is namens de VEN afgevaardigd in de ledenraad van P3NL.

Klinisch Psycholoog
BIG nr 89055125625
Psychotherapeut
BIG nr 19055125616

Rik Knipschild

PENNINGMEESTER | GZ-psycholoog en in opleiding tot epidemioloog.

Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie


Rik Knipschild werkt als behandelcoördinator op een psychiatrische crisisafdeling van Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie en is geschoold tot psychotraumatoloog, Hij werkt parttime in de klinische praktijk en parttime als promovendus.

GZ Psycholoog
BIG nr 99922486125

Iva Bicanic

BESTUURSLID | Klinisch psycholoog | Hoofd Landelijk Psychotraumacentrum

UMC Utrecht


Iva Bicanic is klinisch psycholoog en hoofd van het Landelijk Psychotraumacentrum in het UMC Utrecht. Zij heeft verschillende behandelmethodieken ontwikkeld voor slachtoffers van seksueel geweld en promoveerde op het onderwerp verkrachting. Tevens coördineert zij de uitrol van het Centrum Seksueel Geweld voor acute verkrachtingsslachtoffers naar 16 locaties in Nederland. Iva doet samen met Ad de Jongh de hoofdredactie van het EMDR Magazine.

Klinisch Psycholoog
BIG nr 89064912225
Psychotherapeut
BIG nr 19064912216

Tilly Koolstra

BESTUURSLID | ‎Klinisch psycholoog - psychotherapeut | EMDR supervisor

EMDR Supervisor | Psytrec


Tilly Koolstra is klinisch psycholoog –psychotherapeut en is werkzaam als adjunct-directeur Zorg bij PSYTREC, het innovatieve psychotrauma expertisecentrum in Bilthoven. Daarnaast heeft zij een eigen praktijk voor psychotherapie, leertherapie en supervisie in Utrecht. Zij is gecertificeerd traumatherapeut NtVP en supervisor voor de VEN, VGCt, NVP en VKJP. Daarnaast is zij leersupervisor en leertherapeut. Ze is gespecialiseerd in cognitieve gedragstherapie, EMDR en schematherapie.

Klinisch psycholoog
BIG nr 69049722125
Psychotherapeut
BIG nr 89049722116

Suzy Matthijssen

BESTUURSLID | Klinisch Psycholoog - Psychotherapeut

EMDR Supervisor | Senior onderzoeker


Suzy Matthijssen is klinisch psycholoog-psychotherapeut, senior onderzoeker en boegbeeld van het Altrecht Academisch Angstcentrum. Daarnaast is ze verbonden aan de Universiteit Utrecht. Ze staat aan het hoofd van een intensief ambulant traumabehandelingsprogramma en is gepromoveerd op onderzoek naar het verbeteren van traumabehandelingen. Suzy is psychotraumatherapeut NtVP, cognitief gedragstherapeut, EMDR-supervisor i.o., EFT-therapeut, heeft een NRGD registratie en schrijft Pro Justitia rapportages. Ze doceert aan de opleidingen tot GZ-psycholoog en Klinisch Psycholoog.

Klinisch Psycholoog
BIG nr 19915714825
Psychotherapeut
BIG nr 19915714816

Organogram VEN organisatie

Commissies

Opleidingscommissie

In de opleidingscommissie zitten:

Ronald Roskam (vz), Jiska Weijermans (SC), Jacqueline Okkes (RC), Kim Bemelmans (AC), Erik ten Broeke (trainer).

Ronald Roskam

VOORZITTER | Klinisch neuropsycholoog en EMDR practitioner


Accreditatiecommissie

In de accreditatiecommissie zitten:

Kim Bemelmans (vz), Annelieke van Dam, Marjon Peters, Leonieke Vet.

Kim Bemelmans

VOORZITTER | GZ psycholoog en EMDR practitioner


Registratiecommissie

In de registratiecommissie zitten:

Jacqueline Okkes (beoogd vz), Onno van Assema, Annemarie Hubers, Caroline Janssen.

Jacqueline Okkes

VOORZITTER | Klinisch psycholoog en EMDR practitioner


Supervisorencommissie

In de supervisorencommissie zitten:

Jiska Weijermans (vz), Petra Fokkema, Marieke Meijerink

Jiska Weijermans

VOORZITTER | GZ psycholoog en EMDR supervisor


Wetenschapscommissie

In de wetenschapscommissie zitten:

Wiebren Markus (vz), Suzanne van Veen (vz), Leonieke Kranenburg, Yanda van Rood, Carlijn de Roos, Hellen Hornsveld

Suzanne van Veen

VOORZITTER | GZ psycholoog


Wiebren Markus

VOORZITTER | GZ psycholoog en EMDR practitioner


Congrescommissie

In de congrescommissie zitten:

Charlotte van der Wall (vz), Hanneke Nielsen, Anne Vollbehr, Jory Schoondermark, Annemieke van Vark, Lucinda Meijhuizen, Nicole Timmermans

Charlotte van der Wall

VOORZITTER | GZ psycholoog en EMDR supervisor


PR-commissie

In de PR-commissie zitten:

Birgit Booij (vz), Tamara Konings, Harmien Koopmans, Ayla Dur, Marieke van Oosteren-Reeuwijk.

Birgit Booij

VOORZITTER |GZ psycholoog en EMDR practitioner


Redactiecommissie

In de redactiecommissie zitten:

Ad de Jongh (hoofdredactie), Iva Bicanic (hoofdredactie), Deana de Zwart, Carien Karsten, Elseline Scherpenisse, Femke van de Linde, Gusta Boland, Trudy de Vos, Sanneke Koekkoek, Jackie June ter Heide, Linda Verhaak, Nadia Thiel

Ad de Jongh

HOOFDREDACTIE | GZ psycholoog en EMDR trainer


Iva Bicanic

HOOFDREDACTIE | Klinisch psycholoog


Vertrouwenspersoon VEN

Het bestuur van de VEN heeft besloten een vertrouwenspersoon te benoemen. De vertrouwenspersoon is aanspreekpunt voor leden die problemen ervaren met mede-leden en/of functionarissen of organen van de vereniging.

In deze notitie worden bedoeling, taken en werkwijze van de vertrouwenspersoon toegelicht.

Doel en werkterrein vertrouwenspersoon

Doel van de aanstelling van een vertrouwenspersoon is (1) het bieden van een klankbord voor leden die problemen ervaren met het gedrag/functioneren van of de communicatie met mede-leden en/of functionarissen of organen van de vereniging en (2) verbetering van de kwaliteit van het verenigingsklimaat op het gebied van onderlinge omgangsvormen en preventie van ongewenst gedrag.

Het werkterrein van de vertrouwenspersoon betreft uitsluitend gedrag of functioneren van mede-leden (inclusief aspirant-leden en VEN-noten) en functionarissen en organen van de VEN. Inschakeling van de vertrouwenspersoon kan met name relevant zijn in afhankelijkheidssituaties, zoals in relatie tot supervisoren, trainers of functionarissen of beoordelende organen van de VEN.

Tot het werkterrein van de vertrouwenspersoon wordt niet gerekend:

 • problemen in de relatie met cliënten of collega-zorgverleners;
 • klachten van derden (niet-VEN-leden) over VEN-leden;
 • inhoudelijke geschillen, bij voorbeeld over een beoordeling in het kader van onderwijs of supervisie, of besluiten over registratie of accreditatie.

Voor inhoudelijke geschillen betreffende registratie kent de VEN een regeling van bezwaar en beroep, zie Reglement Opleidingen en Registraties, hoofdstuk B.3.

Taken

1.      Begeleiding en ondersteuning van leden die problemen met mede-leden, functionarissen of organen van de VEN ervaren door:

 • zelfstandig op te treden als aanspreekpunt voor alle leden die problemen ervaren met mede-leden, functionarissen of organen van de VEN;
 • een eerste opvang te bieden aan de betreffende leden;
 • de betreffende leden bij te staan, van advies te dienen en samen oplossingen te zoeken;
 • de betreffende leden desgewenst bij te staan en te ondersteunen bij bemiddeling, het indienen van een klacht bij de commissie van beroep en bemiddeling of andere stappen.

2.     Verbetering van het verenigingsklimaat op het gebied van onderlinge omgang door, indien nodig:

 • het doen van voorstellen met betrekking tot beleid ter verbetering van de onderlinge omgangsvormen, bejegening en procedures;
 • het stimuleren van de bewustwording op het gebied van onderlinge omgangsvormen, bejegening en procedures, door voorlichting, het opstellen van richtlijnen et cetera.

Tevens kan de vertrouwenspersoon optreden als bemiddelaar in geval van conflicten tussen leden of groepen leden. Dit kan op verzoek van een der partijen of van het bestuur, maar alleen indien beide partijen instemmen met deze rol.

Werkwijze

 1. De vertrouwenspersoon verricht zijn/haar werk in strikte vertrouwelijkheid.
 • Alle contacten en eventuele klachten zijn volstrekt vertrouwelijk. Dit geldt zowel voor de persoon die de hulp van de vertrouwenspersoon inroept als de inhoud van de hulpvraag.
 • Contact met derden vindt alleen plaats na voorafgaande toestemming van degene die de hulp van de vertrouwenspersoon heeft ingeroepen. Dit geldt ook voor contact met degene op wiens gedrag of functioneren het verzoek betrekking heeft.
 • De vertrouwenspersoon brengt alleen op verzoek van degene die zijn/haar hulp heeft ingeroepen rapport uit bij het bestuur of andere instanties binnen of buiten de vereniging.
 1. De vertrouwenspersoon is volstrekt onafhankelijk. Dit betekent dat hij/zij geen verantwoording van zijn/haar werkzaamheden hoeft af te leggen aan het bestuur of enig ander gremium binnen de VEN. Wel stelt hij/zij jaarlijks een rapportage op over zijn/haar werkzaamheden, waaronder het aantal en de aard van de klachten die hij/zij heeft behandeld. Een en ander voor zover dit de vertrouwelijkheid niet in gevaar brengt, dus de informatie niet te herleiden is tot de persoon van degene die zijn/haar hulp heeft ingeroepen en/of degene wiens gedrag of functioneren het betreft.

Informatie en contact

Deze informatie over de vertrouwenspersoon zal worden opgenomen op het ledengedeelte van de website.

Leden die contact op willen nemen met de vertrouwenspersoon kunnen dit doen via vertrouwenspersoon@emdr.nl

Statuten en reglementen

Statuten

Voor een pdf van de statuten klik hier.

Directiereglement

Voor een pdf van het reglement klik hier.

Redactiestatuut

Voor een pdf van de statuten klik hier.

EMDR Europe Code of Ethics

Voor een pdf van het document klik hier.

Huishoudelijk Reglement

Reglement Opleidingen en Registraties

Contributie reglement

Klik hier voor het Contributie reglement

Privacy policy

Klik hier voor de Privacy policy

Federatie van Psychologen, Psychotherapeuten en Pedagogen.

Met de oprichting van een nieuwe federatie, P3NL bundelen psychologen, psychotherapeuten en pedagogen hun krachten om kwaliteit bij het verlenen van psychologische, psychotherapeutische en pedagogische zorg verder te verstevigen. Bij de professionele beroepsuitoefening moet de cliënt centraal staan en deze moet kunnen rekenen op kwalitatieve, efficiënte en doelmatige zorg en jeugdhulp.

Een krachtig en eenduidig geluid is essentieel voor het succesvol behartigen van de belangen van onze achterban op het gebied van kwaliteit, identiteit, professionaliteit, organisatie en de financiële kaders. De federatie wil, door kwaliteit centraal te stellen, de zeggenschap over de wijze van de beroepsuitvoering door zorgprofessionals borgen. Daarbij staat de zorgbehoefte van de cliënt voorop.

De positie van de psychologen, psychotherapeuten en pedagogen als professional met regie over het eigen werk moet worden erkend en versterkt. Dit op basis van professionele standaarden en richtlijnen voor zorg aan volwassenen en jeugdhulp en met een gezamenlijke visie op de inrichting van het beroepenveld.

De federatie wil o.a. de beleidsinvloed van de beroepsgroepen vergroten bij de inrichting en vergoeding van de zorg en jeugdhulp. Wettelijke, organisatorische en financiële kaders vormen daarbij in de toekomst geen belemmeringen meer, maar bieden kansen en mogelijkheden voor de professionele beroepsuitoefening door betrokken zorgprofessionals voor hun cliënten.

Het bestuur van P3NL bestaat uit zes leden, met Marc Verbraak als voorzitter. Sinds januari 2016 is Marnix de Romph aangesteld als directeur. Bij de federatie zijn elf beroeps- en wetenschappelijke verenigingen aangesloten. Daarmee vertegenwoordigt P3NL zo’n 20.000 psychologen, psychotherapeuten en pedagogen in Nederland. De federatie zal ook haar bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de vakgebieden psychologie, psychotherapie en pedagogiek en daarbij de samenwerking met andere organisaties actief opzoeken.

Zo werkt P3NL onder meer samen met overheden, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties, beroepsverenigingen en branches in zorg, ondersteuning en onderwijs, kennisinstituten en, het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling ggz.

P3NL, de deelnemende verenigingen

De federatie P3NL is in april 2015 opgericht door 9 verenigingen. Dit zijn beroepsverenigingen en/of wetenschappelijke verenigingen. Inmiddels heeft P3NL elf leden:

 • LV POH-GGZ: Landelijke Vereniging POH-GGZ
 • NIP: Nederlands Instituut van Psychologen
 • NVGzP: Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen
 • NVO: Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen
 • NVRG: Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie
 • NVVS: Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging Voor Seksuologie
 • VPeP: Vereniging voor Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie
 • VEN: Vereniging EMDR Nederland
 • VGCt: Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie
 • VKJP: Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie
 • VVP: Vereniging Van Psychodiagnostisch Werkenden

Bestuursleden

Het bestuur van P3NL bestaat uit: Jeroen Muller (vicevoorzitter NIP), Arnold van Emmerik (voorzitter VGCt), Marc Verbraak (voorzitter NVGzP), Ariëlle de Ruijter (voorzitter VKJP), Jim Bijlstra (voorzitter NVO).

P3NL is een vereniging. Dat betekent dat elk lid een gewogen stem heeft in het beleid. De Ledenvergadering is het hoogste orgaan van P3NL. De regels waaraan de vereniging en haar leden zich moeten houden, staan in de Statuten en in het Huishoudelijk Reglement.

De VEN wordt in de Ledenvergadering vertegenwoordigd door Annemieke Driessen. 

Kijk voor meer informatie en nieuws van P3NL op www.p3nl.nl

Laatste nieuws P3NL

Vereniging EMDR Nederland is aangesloten bij de EMDR Europe Association