Over Vereniging EMDR Nederland

De Vereniging EMDR Nederland is in april 2003 opgericht en is voortgekomen uit het EMDR Netwerk dat sinds 1994 bestond. De Vereniging telt in 2023 meer dan 6.500 leden en is daarmee meteen één van de grotere psychotherapieverenigingen in Nederland.

De doelstellingen van de Vereniging zijn:
■ het bevorderen van de toepassing en de ontwikkeling van EMDR in Nederland;
■ kwaliteitsbewaking van de toepassing van EMDR;
■ het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek.

Organogram VEN organisatie

Statuten en reglementen

Statuten

Voor een pdf van de statuten klik hier.

Directiereglement

Voor een pdf van het reglement klik hier.

Redactiestatuut

Voor een pdf van de statuten klik hier.

EMDR Europe Code of Ethics

Voor een pdf van het document klik hier.

Accreditatiereglement

Voor een pdf van het document klik hier.

Huishoudelijk Reglement

Reglement Opleidingen en Registraties

Contributie reglement

Klik hier voor het Contributie reglement

Algemene voorwaarden Evenementen

Het bestuur

Jiska Weijermans

Voorzitter


Jiska Weijermans is GZ-psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog NIP, cognitief gedragstherapeut (VGCt®) en EMDR Europe trainer. Ze is als inhoudelijk directeur, opleider & supervisor (EMDR en geïntegreerde cognitieve gedragstherapie) en behandelaar werkzaam bij Psy-zo! Onderwijs en Instelling. Namens de VEN is ze afgevaardigd in de ledenraad van P3NL en in de stuurgroep van De Koepel voor effectieve Psychologische behandelingen. Ook maakt ze deel uit van het voorzittersoverleg (Board) van EMDR Europe.
GZ psycholoog BIG nummer: 29909244525

Suzy Matthijssen

Vice-Voorzitter | Portefeuille: Wetenschap


Suzy Matthijssen is klinisch psycholoog-psychotherapeut, senior onderzoeker en boegbeeld van het Altrecht Academisch Angstcentrum. Daarnaast is ze verbonden aan de Universiteit Utrecht. Suzy is EMDR-supervisor, psychotraumatherapeut NtVP, cognitief gedragstherapeut, EFT-therapeut, heeft een NRGD registratie en schrijft Por Justitia rapportages. Daarbij is ze voorzitter van de research group van de internationale EMDR Council en zit ze in de wetenschapscommissie van EMDR Europe. Ze doceert aan de opleidingen tot GZ-psycholoog en Klinisch Psycholoog.
Klinisch Psycholoog
BIG nr 19915714825
Psychotherapeut
BIG nr 19915714816

Ronald Roskam

Bestuurslid | Penningmeester


Ronald Roskam is GZ-Psycholoog i.o. Specialist, werkzaam bij Pro Persona en geeft supervisie vanuit zijn eigen praktijk in Westervoort. Hij is EMDR-Europe Consultant en Cognitief Gedragstherapeut VGCt®. Daarnaast is hij Individueel Therapeut DGT en in opleiding tot trainer DGT bij Dialexis Advies.

Nadia Thiel

Bestuurslid | Portefeuille: Leden


Nadia Thiel is Klinisch Psycholoog, Psychotherapeut en Cognitief Gedragstherapeut i.o. Ze is werkzaam als behandelaar bij Psy-zo! Instelling en daarnaast manager behandelzaken in de Jeugdzorg. Ze is EMDR Europe practitioner en bedreven op het onderwerp ervaringskennis in de zorg.
Klinisch Psycholoog BIG: 39913171925
Psychotherapeut BIG: 59913171916

Tom van der Lee

Bestuurslid


Tom van der Lee is GZ- psycholoog en is werkzaam als vrijgevestigd (trauma)therapeut en supervisor vanuit zijn eigen praktijk in Hilversum. Hij is EMDR-Europe Consultant en Cognitief Gedragstherapeut VGCt ® en docent (VGCt).

Nicole Timmermans

Directeur


Nicole Timmermans studeerde Klinische Psychologie in Nijmegen en werkte daarna 25 jaar in Training en Opleiding. Zij was onder meer directeur bij Schouten & Nelissen, en is nog steeds actief in dit veld vanuit meer bestuurlijke en toezichthoudende rollen.
Naast diverse managerial opleidingen en een Advanced Management Programma bij Nyenrode Business Universiteit, is zij tevens opgeleid als gedragstrainer en mediator, en is geschoold in o.a. RET, Co-active Coaching en The Leadership Circle.

Ledenraad

In het Meerjarenbeleidsplan 2022-2025 van de VEN is het voornemen opgenomen om over te gaan tot de instelling van een Ledenraad. Deze Ledenraad komt in de plaats van de huidige ALV en zal per juni 2023 geïnstalleerd worden.

Waarom een Ledenraad?
De instelling van een ledenraad past in het streven naar bestuurlijke professionalisering van de VEN. Van de instelling van een Ledenraad wordt verwacht:

 1. Een betere vertegenwoordiging van de leden
 2. Grotere continuïteit, betrokkenheid en kennis van zaken
 3. Beter tegenspel voor het bestuur.

De taken van de Ledenraad:

 • Bepaling van het strategisch beleid van de vereniging (op voorstel van het bestuur)
 • Jaarlijks (vooraf) goedkeuring van jaarplan, begroting en contributie;
 • Jaarlijks (achteraf) goedkeuren van het gevoerde beleid (jaarverslag) en het financieel jaarverslag;

Daarnaast

 • benoemt de Ledenraad de leden van het bestuur en van de zelfstandige commissies (registratiecommissie, accreditatiecommissie en commissie van beroep en bemiddeling).
 • besluit zij over wijzigingen van statuten en huishoudelijk reglement.
 • en worden wijzigingen van het reglement opleidingen en registraties (ROR) aan de LR voorgelegd voor goedkeuring.

Verkiezing
Om tot een Ledenraad te komen wordt er in de periode 1 mei tot 1 juni een verkiezing gehouden. Leden met belangstelling om deel te nemen aan de Ledenraad konden zich tot 15 april aanmelden als kandidaat.

Er zijn 17 zetels te verdelen en er zijn 36 kandidaten die zich hebben aangemeld. Als er maar 1 kandidaat is, voor 1 zetel vindt er in die groep kiesgerechtigden geen verkiezing plaats. De uitslag in die kieskring is dan immers bij voorbaat duidelijk.

Zetelverdeling in de 6 kieskringen:

 1. Aspirant-leden: 5 zetels (11 kandidaten)
 2. Practitioners Volwassenen (excl. supervisoren): 6 zetels (13 kandidaten)
 3. Practitioners K&J (excl. supervisoren): 3 zetels (kandidaten)
 4. Supervisoren Volwassenen (excl. trainers): 1 zetel (2 kandidaten)
 5. Supervisoren K&J (excl trainers): 1 zetel (1 kandidaat)
 6. Trainers: 1 zetel (1 kandidaat)

Leden die zowel gekwalificeerd zijn als Practitioner of Supervisor Volwassenen en als Practitioner of Supervisor K&J mogen zelf besluiten binnen welke kieskring zij zich registreren. Zij hebben in week 15 een e-mail gehad om hun voorkeur aan te geven.

WebElect
Om de verkiezing zo goed, veilig en integer te laten verlopen hebben we als professioneel bureau WebElect gekozen om de VEN te ondersteunen bij deze verkiezing. Zie voor meer informatie: https://www.webelect.nl/

Kiescommissie
De kiescommissie controleert of de verkiezingen rechtmatig verlopen. In de kiescommissie zijn vertegenwoordigd: Jacqueline Veldman-Keers, Marjon Peters en Meta Oldenziel.

Tijdelijke Ledenraad
De tijdelijke Ledenraad heeft als opdracht om kandidaten te werven voor de verkiezing van de Ledenraad. In de tijdelijke Ledenraad hebben zitting genomen:

 • Miriam Damhuis – ten Wolde 
 • Anne Kazimier 
 • Ben van Leeuwen 
 • Annemiek van Poelje 
 • Linda Doef 

Tijdlijn

 • April 2022                          Besluitvorming ALV over voorstel
 • Mei-juni 2022                   Uitwerking Statuten en Huishoudelijk Reglement
 • Najaar 2022                      Vaststelling Statuten en HR in ALV
 • Jan-feb 2023                   Voorbereiding verkiezingen
 • Maart-april 2023             Werven kandidaten Ledenraad
 • Mei 2023                            Verkiezing Ledenraad
 • Juni 2023                           Installatie Ledenraad

Commissies

Opleidingscommissie

In de opleidingscommissie zitten:

Leonieke Vet, Marcella Pommee, Onno van Assema (RC), Indra Spierts (trainer).

Accreditatiecommissie

In de accreditatiecommissie zitten:

Marjon Peters (vz), Annelieke van Dam, Maike Leenders en Anouk Wagenmans.

Registratiecommissie

In de registratiecommissie zitten:

Onno van Assema (vz), Caroline Janssen, Elles te Brake, Fiona Koster, Karelien Steenbruggen.

Onno van Assema

VOORZITTER | GZ-psycholoog en EMDR practitioner


Supervisorencommissie

In de supervisorencommissie zitten:

Marcella Pommee (vz) Ingrid Mater, René van Diest, Mariës Ruepert, Marion Dijkstra en Shila Nauta.

Wetenschapscommissie

In de wetenschapscommissie zitten:

Wiebren Markus (vz), Suzanne van Veen, Leonieke Kranenburg, Yanda van Rood, Carlijn de Roos, Sander de Vries, Laurian Hafkemeijer, Annemieke ter Harmsel.

Wiebren Markus

VOORZITTER | GZ psycholoog en EMDR practitioner


Congrescommissie

In de congrescommissie zitten:

Sophie de Wijn (vz), Susanne Bruijnzeel (vz), Anne Vollbehr, Annemieke van Vark, Lucinda Meijhuizen, Nicole Timmermans, Marianne van Rensch, Amber Landvreugd, Annika Ballieux, Mineke Felten en Seline Bardoel.

Sophie de Wijn

VOORZITTER | GZ psycholoog en EMDR practitioner


Susanne Bruijnzeel

VOORZITTER | GZ psycholoog en EMDR practitioner


PR-commissie

In de PR-commissie zitten:

Tamara Konings (vz), Eva Pilarczyk (vz), Birgit Booij, Linda Ermers, Marike van de Hel, Femmy Peperzak en Sanne de Bakker.

Tamara Konings

VOORZITTER


Eva Pilarczyk

VOORZITTER


Redactiecommissie

In de redactiecommissie zitten:

Ytje van Pelt (hoofdredactie), Erik ten Broeke (hoofdredactie), Nadia Thiel, Trudy de Vos, Sanneke Koekkoek, Willianne Veldman, Bianca Muller, Cindy de Wit en Gerrie Douma.

Ytje van Pelt

HOOFDREDACTIE |


Erik ten Broeke

HOOFDREDACTIE |


Protocollencommissie

In de Protocollencommissie zitten:

Marieke Meijerink (voorzitter)

Marieke Meijerink

VOORZITTER |


Commissie van beroep en bemiddeling

In de commissie van beroep en bemiddeling zitten:

René van Stralen (vz), Jannetta Bos, Jutte Koekebakker, J van Trier, Wieke Visser.

René van Stralen

VOORZITTER |


Commissie van beroep en bemiddeling

De commissie van beroep en bemiddeling is een bijzondere commissie binnen de vereniging; zij bestaat uit vijf gewone leden, dan wel vier gewone leden en een jurist. Leden van de commissie kunnen niet tegelijkertijd lid zijn van het bestuur of van een andere commissie. De leden van de commissie worden door de ledenvergadering op voordracht van het bestuur gekozen voor de tijd van drie jaar. Aftredende leden zijn direct herkiesbaar voor een periode van drie jaar.

Commissieleden

 • René van Stralen (jurist)
 • Jan van Trier
 • Wieke Visser
 • Jannetta Bos
 • Jutte Koekebakker

Irma Wesselink, Vertrouwenspersoon VEN

Het bestuur van de VEN heeft besloten een vertrouwenspersoon te benoemen. De vertrouwenspersoon is aanspreekpunt voor leden die problemen ervaren met mede-leden en/of functionarissen of organen van de vereniging.

In deze notitie worden bedoeling, taken en werkwijze van de vertrouwenspersoon toegelicht.

Doel en werkterrein vertrouwenspersoon

Doel van de aanstelling van een vertrouwenspersoon is (1) het bieden van een klankbord voor leden die problemen ervaren met het gedrag/functioneren van of de communicatie met mede-leden en/of functionarissen of organen van de vereniging en (2) verbetering van de kwaliteit van het verenigingsklimaat op het gebied van onderlinge omgangsvormen en preventie van ongewenst gedrag.

Het werkterrein van de vertrouwenspersoon betreft uitsluitend gedrag of functioneren van mede-leden (inclusief aspirant-leden en VEN-noten) en functionarissen en organen van de VEN. Inschakeling van de vertrouwenspersoon kan met name relevant zijn in afhankelijkheidssituaties, zoals in relatie tot supervisoren, trainers of functionarissen of beoordelende organen van de VEN.

Tot het werkterrein van de vertrouwenspersoon wordt niet gerekend:

 • problemen in de relatie met cliënten of collega-zorgverleners;
 • klachten van derden (niet-VEN-leden) over VEN-leden;
 • inhoudelijke geschillen, bij voorbeeld over een beoordeling in het kader van onderwijs of supervisie, of besluiten over registratie of accreditatie.

Voor inhoudelijke geschillen betreffende registratie kent de VEN een regeling van bezwaar en beroep, zie Reglement Opleidingen en Registraties, hoofdstuk B.3.

Taken

1.      Begeleiding en ondersteuning van leden die problemen met mede-leden, functionarissen of organen van de VEN ervaren door:

 • zelfstandig op te treden als aanspreekpunt voor alle leden die problemen ervaren met mede-leden, functionarissen of organen van de VEN;
 • een eerste opvang te bieden aan de betreffende leden;
 • de betreffende leden bij te staan, van advies te dienen en samen oplossingen te zoeken;
 • de betreffende leden desgewenst bij te staan en te ondersteunen bij bemiddeling, het indienen van een klacht bij de commissie van beroep en bemiddeling of andere stappen.

2.     Verbetering van het verenigingsklimaat op het gebied van onderlinge omgang door, indien nodig:

 • het doen van voorstellen met betrekking tot beleid ter verbetering van de onderlinge omgangsvormen, bejegening en procedures;
 • het stimuleren van de bewustwording op het gebied van onderlinge omgangsvormen, bejegening en procedures, door voorlichting, het opstellen van richtlijnen et cetera.

Tevens kan de vertrouwenspersoon optreden als bemiddelaar in geval van conflicten tussen leden of groepen leden. Dit kan op verzoek van een der partijen of van het bestuur, maar alleen indien beide partijen instemmen met deze rol.

Werkwijze

 1. De vertrouwenspersoon verricht zijn/haar werk in strikte vertrouwelijkheid.
 • Alle contacten en eventuele klachten zijn volstrekt vertrouwelijk. Dit geldt zowel voor de persoon die de hulp van de vertrouwenspersoon inroept als de inhoud van de hulpvraag.
 • Contact met derden vindt alleen plaats na voorafgaande toestemming van degene die de hulp van de vertrouwenspersoon heeft ingeroepen. Dit geldt ook voor contact met degene op wiens gedrag of functioneren het verzoek betrekking heeft.
 • De vertrouwenspersoon brengt alleen op verzoek van degene die zijn/haar hulp heeft ingeroepen rapport uit bij het bestuur of andere instanties binnen of buiten de vereniging.
 1. De vertrouwenspersoon is volstrekt onafhankelijk. Dit betekent dat hij/zij geen verantwoording van zijn/haar werkzaamheden hoeft af te leggen aan het bestuur of enig ander gremium binnen de VEN. Wel stelt hij/zij jaarlijks een rapportage op over zijn/haar werkzaamheden, waaronder het aantal en de aard van de klachten die hij/zij heeft behandeld. Een en ander voor zover dit de vertrouwelijkheid niet in gevaar brengt, dus de informatie niet te herleiden is tot de persoon van degene die zijn/haar hulp heeft ingeroepen en/of degene wiens gedrag of functioneren het betreft.

Informatie en contact

Deze informatie over de vertrouwenspersoon zal worden opgenomen op het ledengedeelte van de website.

Leden die contact op willen nemen met de vertrouwenspersoon kunnen dit doen via vertrouwenspersoon@emdr.nl

Ereleden

Renee Beer

Ad de Jongh

Erik ten Broeke

Carlijn de Roos

Hellen Hornsveld

Joany Spierings

Leden van Verdienste

Sjef Berendsen

Hans-Jaap Oppenheim

Iva Bicanic

Annemieke Driessen

EMDR Europe Association

Vereniging EMDR Nederland is aangesloten bij de EMDR Europe Association. Klik op onderstaande buttons voor meer informatie over de organisatie of de Code of Ethics.

Federatie van Psychologen, Psychotherapeuten en Pedagogen.

P3NL vertegenwoordigt dertien wetenschappelijke en beroepsverenigingen waarbij ruim 36.000 psychologen, psychotherapeuten en pedagogen en aanverwante zorgverleners zijn aangesloten. Deze professionals zijn dagelijks aan de slag op het gebied van zorg, jeugdhulp en ondersteuning en werken zo aan de mentale veerkracht van de samenleving. P3NL verbindt een divers beroepenveld, bevordert de kwaliteit van het vak en draagt bij aan de profilering van de psychologische en pedagogische professional. P3NL streeft ernaar dat professionals op grond van hun bekwaamheid samen met hun cliënten bepalen wat de juiste zorg is.  P3NL werkt onder meer samen met cliëntenorganisaties, overheden, zorgverzekeraars, kennisinstituten en beroeps- en brancheverenigingen op het gebied van zorg en ondersteuning.

P3NL is een vereniging. Dat betekent dat elk lid een gewogen stem heeft in het beleid. De Ledenvergadering is het hoogste orgaan van P3NL. De regels waaraan de vereniging en haar leden zich moeten houden, staan in de Statuten en in het Huishoudelijk Reglement.

De VEN wordt in de Ledenvergadering vertegenwoordigd door de voorzitter. 

Kijk voor meer informatie en nieuws van P3NL op www.p3nl.nl

Pers

Lees meer over EMDR. Uitgebreide informatie over de vereniging vind je in de rubriek Over VEN.

Wil je in contact komen met een medewerker van de vereniging of een inhoudelijk deskundige? Neem dan contact op met de PR commissie via pr@emdr.nl.

Privacy policy

Klik hier voor de Privacy policy