Over Vereniging EMDR Nederland

De Vereniging EMDR Nederland is in april 2003 opgericht en is voortgekomen uit het EMDR Netwerk dat sinds 1994 bestond. De Vereniging telt in januari 2021 meer dan 5.200 leden en is daarmee meteen een van de grotere psychotherapieverenigingen in Nederland.

De doelstellingen van de Vereniging zijn:
■ het bevorderen van de toepassing en de ontwikkeling van EMDR in Nederland;
■ kwaliteitsbewaking van de toepassing van EMDR;
■ het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek.

Klik hier voor meer informatie ↓

Bestuur

Annemieke Driessen

Voorzitter


Annemieke Driessen is klinisch psycholoog – psychotherapeut en werkzaam bij PsyQ Haaglanden, afdeling Psychotrauma. Zij is EMDR supervisor, supervisor VGCt, en psychotraumatherapeut NtVP. Zij is namens de VEN afgevaardigd in de ledenraad van P3NL.
Klinisch Psycholoog
BIG nr 89055125625
Psychotherapeut
BIG nr 19055125616

Suzy Matthijssen

Vice-Voorzitter | Portefeuille: Wetenschap


Suzy Matthijssen is klinisch psycholoog-psychotherapeut, senior onderzoeker en boegbeeld van het Altrecht Academisch Angstcentrum. Daarnaast is ze verbonden aan de Universiteit Utrecht. Suzy is EMDR-supervisor, psychotraumatherapeut NtVP, cognitief gedragstherapeut, EFT-therapeut, heeft een NRGD registratie en schrijft Por Justitia rapportages. Daarbij is ze voorzitter van de research group van de internationale EMDR Council en zit ze in de wetenschapscommissie van EMDR Europe. Ze doceert aan de opleidingen tot GZ-psycholoog en Klinisch Psycholoog.
Klinisch Psycholoog
BIG nr 19915714825
Psychotherapeut
BIG nr 19915714816

Ytje van Pelt

Penningmeester


GZ-psycholoog en Orthopedagoog Generalist, geregistreerd bij de NVO, VGCt, vereniging schematherapie, VEN en de NtVP. Tevens docent en supervisor CGT en EMDR.
GZ-psycholoog
BIG nr 9926690325
Orthopedagoog Generalist
BIG nr 49926690331

Tilly Koolstra

Bestuurslid | Portefeuille: Kwaliteit


Tilly Koolstra is klinisch psycholoog –psychotherapeut en is werkzaam als adjunct-directeur Zorg bij PSYTREC, het innovatieve psychotrauma expertisecentrum in Bilthoven. Daarnaast heeft zij een eigen praktijk voor psychotherapie, leertherapie en supervisie in Utrecht. Zij is supervisor voor de VEN, VGCt, NVP en VKJP en gecertificeerd traumatherapeut NtVP. Daarnaast is zij leersupervisor en leertherapeut. Ze is gespecialiseerd in cognitieve gedragstherapie, EMDR en schematherapie.
Klinisch psycholoog
BIG nr 69049722125
Psychotherapeut
BIG nr 89049722116

Iva Bicanic

Bestuurslid | Portefeuille: Leden


Iva Bicanic is klinisch psycholoog en hoofd van het Landelijk Psychotraumacentrum in het UMC Utrecht. Zij heeft verschillende behandelmethodieken ontwikkeld voor slachtoffers van seksueel geweld en promoveerde op het onderwerp verkrachting. Tevens coördineert zij de uitrol van het Centrum Seksueel Geweld voor acute verkrachtingsslachtoffers naar 16 locaties in Nederland. Iva vormt samen met Ad de Jongh de hoofdredactie van het EMDR Magazine.
Klinisch Psycholoog
BIG nr 89064912225
Psychotherapeut
BIG nr 19064912216

Nicole Timmermans

Directeur


Nicole Timmermans studeerde Klinische Psychologie in Nijmegen en werkte daarna 25 jaar in Training en Opleiding. Zij was onder meer directeur bij Schouten & Nelissen, en is nog steeds actief in dit veld vanuit meer bestuurlijke en toezichthoudende rollen.
Naast diverse managerial opleidingen en een Advanced Management Programma bij Nyenrode Business Universiteit, is zij tevens opgeleid als gedragstrainer en mediator, en is geschoold in o.a. RET, Co-active Coaching en The Leadership Circle.

Algemene Ledenvergadering

Op 8 juni 2021 heeft de Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden.

Notulen

  • De notulen zijn te raadplegen in MijnVEN.

Organogram VEN organisatie

Commissies

Wil je ook op structurele basis bijdragen aan onze mooie Vereniging? Dan is nu het moment om je aan te melden als commissielid! Er zijn namelijk een aantal commissies die op zoek zijn naar uitbreiding, er zit vast iets bij dat past bij jouw talent.

Opleidingscommissie

In de opleidingscommissie zitten:

Ronald Roskam (vz), Jiska Weijermans (SC), Jacqueline Okkes (RC), Kim Bemelmans (AC), Steven Meijer (trainer).

Ronald Roskam

VOORZITTER | GZ-Psycholoog i.o. Specialist en EMDR practitioner'


Accreditatiecommissie

In de accreditatiecommissie zitten:

Kim Bemelmans (vz), Annelieke van Dam, Marjon Peters, Leonieke Vet.

Kim Bemelmans

VOORZITTER | GZ psycholoog en EMDR practitioner


Registratiecommissie

In de registratiecommissie zitten:

Jacqueline Okkes (vz), Onno van Assema, Annemarie Hubers, Caroline Janssen, Elles te Brake.

Jacqueline Okkes

VOORZITTER | Klinisch psycholoog en EMDR Europe practitioner


Supervisorencommissie

In de supervisorencommissie zitten:

Jiska Weijermans (vz), Petra Fokkema, Thea Reuvekamp, Marieke Meijerink, Marcella Pommee.

Jiska Weijermans

VOORZITTER | GZ psycholoog en EMDR supervisor


Wetenschapscommissie

In de wetenschapscommissie zitten:

Wiebren Markus (vz), Suzanne van Veen (vz), Leonieke Kranenburg, Yanda van Rood, Carlijn de Roos, Hellen Hornsveld, Jackie June ter Heide, Tamar van Raalten.

Suzanne van Veen

VOORZITTER | GZ psycholoog


Wiebren Markus

VOORZITTER | GZ psycholoog en EMDR practitioner


Congrescommissie

In de congrescommissie zitten:

Anne Vollbehr, Annemieke van Vark, Lucinda Meijhuizen, Nicole Timmermans, Marianne van Rensch, Judith van Vliet, Amber Landvreugd, Sophie de Wijn, Susanne Bruijnzeel, Annika Ballieux.

Secretariaatsbureau

CONTACT


PR-commissie

In de PR-commissie zitten:

Birgit Booij (vz), Tamara Konings, Linda Ermers, Marike van de Hel, Eva Pilarczyk.

Birgit Booij

VOORZITTER |GZ psycholoog en EMDR practitioner


Redactiecommissie

In de redactiecommissie zitten:

Ad de Jongh (hoofdredactie), Iva Bicanic (hoofdredactie), Deana de Zwart, Carien Karsten, Elseline Scherpenisse, Femke van de Linde,  Trudy de Vos, Sanneke Koekkoek, Nadia Thiel

Ad de Jongh

HOOFDREDACTIE | GZ psycholoog en EMDR trainer


Iva Bicanic

HOOFDREDACTIE | Klinisch psycholoog


Commissie van beroep en bemiddeling

De commissie van beroep en bemiddeling is een bijzondere commissie binnen de vereniging; zij bestaat uit vijf gewone leden, dan wel vier gewone leden en een jurist. Leden van de commissie kunnen niet tegelijkertijd lid zijn van het bestuur of van een andere commissie. De leden van de commissie worden door de ledenvergadering op voordracht van het bestuur gekozen voor de tijd van drie jaar. Aftredende leden zijn direct herkiesbaar voor een periode van drie jaar.

De benoemingstermijn van de huidige commissieleden loopt formeel op 17 september 2021 af.

Alle zittende commissieleden zijn beschikbaar voor een volgende termijn en het bestuur draagt hen dan ook met vertrouwen opnieuw voor.

Tijdens de ledenvergadering op 8 juni 2021 komt de herbenoeming van deze commissieleden aan de orde.

Commissieleden

 • René van Stralen (jurist)
 • Jan van Trier
 • Wieke Visser
 • Jannetta Bos
 • Jutte Koekebakker

Vertrouwenspersoon VEN

Het bestuur van de VEN heeft besloten een vertrouwenspersoon te benoemen. De vertrouwenspersoon is aanspreekpunt voor leden die problemen ervaren met mede-leden en/of functionarissen of organen van de vereniging.

In deze notitie worden bedoeling, taken en werkwijze van de vertrouwenspersoon toegelicht.

Doel en werkterrein vertrouwenspersoon

Doel van de aanstelling van een vertrouwenspersoon is (1) het bieden van een klankbord voor leden die problemen ervaren met het gedrag/functioneren van of de communicatie met mede-leden en/of functionarissen of organen van de vereniging en (2) verbetering van de kwaliteit van het verenigingsklimaat op het gebied van onderlinge omgangsvormen en preventie van ongewenst gedrag.

Het werkterrein van de vertrouwenspersoon betreft uitsluitend gedrag of functioneren van mede-leden (inclusief aspirant-leden en VEN-noten) en functionarissen en organen van de VEN. Inschakeling van de vertrouwenspersoon kan met name relevant zijn in afhankelijkheidssituaties, zoals in relatie tot supervisoren, trainers of functionarissen of beoordelende organen van de VEN.

Tot het werkterrein van de vertrouwenspersoon wordt niet gerekend:

 • problemen in de relatie met cliënten of collega-zorgverleners;
 • klachten van derden (niet-VEN-leden) over VEN-leden;
 • inhoudelijke geschillen, bij voorbeeld over een beoordeling in het kader van onderwijs of supervisie, of besluiten over registratie of accreditatie.

Voor inhoudelijke geschillen betreffende registratie kent de VEN een regeling van bezwaar en beroep, zie Reglement Opleidingen en Registraties, hoofdstuk B.3.

Taken

1.      Begeleiding en ondersteuning van leden die problemen met mede-leden, functionarissen of organen van de VEN ervaren door:

 • zelfstandig op te treden als aanspreekpunt voor alle leden die problemen ervaren met mede-leden, functionarissen of organen van de VEN;
 • een eerste opvang te bieden aan de betreffende leden;
 • de betreffende leden bij te staan, van advies te dienen en samen oplossingen te zoeken;
 • de betreffende leden desgewenst bij te staan en te ondersteunen bij bemiddeling, het indienen van een klacht bij de commissie van beroep en bemiddeling of andere stappen.

2.     Verbetering van het verenigingsklimaat op het gebied van onderlinge omgang door, indien nodig:

 • het doen van voorstellen met betrekking tot beleid ter verbetering van de onderlinge omgangsvormen, bejegening en procedures;
 • het stimuleren van de bewustwording op het gebied van onderlinge omgangsvormen, bejegening en procedures, door voorlichting, het opstellen van richtlijnen et cetera.

Tevens kan de vertrouwenspersoon optreden als bemiddelaar in geval van conflicten tussen leden of groepen leden. Dit kan op verzoek van een der partijen of van het bestuur, maar alleen indien beide partijen instemmen met deze rol.

Werkwijze

 1. De vertrouwenspersoon verricht zijn/haar werk in strikte vertrouwelijkheid.
 • Alle contacten en eventuele klachten zijn volstrekt vertrouwelijk. Dit geldt zowel voor de persoon die de hulp van de vertrouwenspersoon inroept als de inhoud van de hulpvraag.
 • Contact met derden vindt alleen plaats na voorafgaande toestemming van degene die de hulp van de vertrouwenspersoon heeft ingeroepen. Dit geldt ook voor contact met degene op wiens gedrag of functioneren het verzoek betrekking heeft.
 • De vertrouwenspersoon brengt alleen op verzoek van degene die zijn/haar hulp heeft ingeroepen rapport uit bij het bestuur of andere instanties binnen of buiten de vereniging.
 1. De vertrouwenspersoon is volstrekt onafhankelijk. Dit betekent dat hij/zij geen verantwoording van zijn/haar werkzaamheden hoeft af te leggen aan het bestuur of enig ander gremium binnen de VEN. Wel stelt hij/zij jaarlijks een rapportage op over zijn/haar werkzaamheden, waaronder het aantal en de aard van de klachten die hij/zij heeft behandeld. Een en ander voor zover dit de vertrouwelijkheid niet in gevaar brengt, dus de informatie niet te herleiden is tot de persoon van degene die zijn/haar hulp heeft ingeroepen en/of degene wiens gedrag of functioneren het betreft.

Informatie en contact

Deze informatie over de vertrouwenspersoon zal worden opgenomen op het ledengedeelte van de website.

Leden die contact op willen nemen met de vertrouwenspersoon kunnen dit doen via vertrouwenspersoon@emdr.nl

Statuten en reglementen

Statuten

Voor een pdf van de statuten klik hier.

Directiereglement

Voor een pdf van het reglement klik hier.

Redactiestatuut

Voor een pdf van de statuten klik hier.

EMDR Europe Code of Ethics

Voor een pdf van het document klik hier.

Huishoudelijk Reglement

Reglement Opleidingen en Registraties

Contributie reglement

Klik hier voor het Contributie reglement

Privacy policy

Klik hier voor de Privacy policy

Federatie van Psychologen, Psychotherapeuten en Pedagogen.

Met de oprichting van een nieuwe federatie, P3NL bundelen psychologen, psychotherapeuten en pedagogen hun krachten om kwaliteit bij het verlenen van psychologische, psychotherapeutische en pedagogische zorg verder te verstevigen. Bij de professionele beroepsuitoefening moet de cliënt centraal staan en deze moet kunnen rekenen op kwalitatieve, efficiënte en doelmatige zorg en jeugdhulp.

Een krachtig en eenduidig geluid is essentieel voor het succesvol behartigen van de belangen van onze achterban op het gebied van kwaliteit, identiteit, professionaliteit, organisatie en de financiële kaders. De federatie wil, door kwaliteit centraal te stellen, de zeggenschap over de wijze van de beroepsuitvoering door zorgprofessionals borgen. Daarbij staat de zorgbehoefte van de cliënt voorop.

De positie van de psychologen, psychotherapeuten en pedagogen als professional met regie over het eigen werk moet worden erkend en versterkt. Dit op basis van professionele standaarden en richtlijnen voor zorg aan volwassenen en jeugdhulp en met een gezamenlijke visie op de inrichting van het beroepenveld.

De federatie wil o.a. de beleidsinvloed van de beroepsgroepen vergroten bij de inrichting en vergoeding van de zorg en jeugdhulp. Wettelijke, organisatorische en financiële kaders vormen daarbij in de toekomst geen belemmeringen meer, maar bieden kansen en mogelijkheden voor de professionele beroepsuitoefening door betrokken zorgprofessionals voor hun cliënten.

Het bestuur van P3NL bestaat uit zes leden, met Marc Verbraak als voorzitter. Sinds januari 2016 is Marnix de Romph aangesteld als directeur. Bij de federatie zijn elf beroeps- en wetenschappelijke verenigingen aangesloten. Daarmee vertegenwoordigt P3NL zo’n 20.000 psychologen, psychotherapeuten en pedagogen in Nederland. De federatie zal ook haar bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de vakgebieden psychologie, psychotherapie en pedagogiek en daarbij de samenwerking met andere organisaties actief opzoeken.

Zo werkt P3NL onder meer samen met overheden, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties, beroepsverenigingen en branches in zorg, ondersteuning en onderwijs, kennisinstituten en, het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling ggz.

P3NL, de deelnemende verenigingen

De federatie P3NL is in april 2015 opgericht door 9 verenigingen. Dit zijn beroepsverenigingen en/of wetenschappelijke verenigingen. Inmiddels heeft P3NL elf leden:

 • LV POH-GGZ: Landelijke Vereniging POH-GGZ
 • NIP: Nederlands Instituut van Psychologen
 • NVGzP: Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen
 • NVO: Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen
 • NVRG: Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie
 • NVVS: Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging Voor Seksuologie
 • VPeP: Vereniging voor Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie
 • VEN: Vereniging EMDR Nederland
 • VGCt: Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie
 • VKJP: Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie
 • VVP: Vereniging Van Psychodiagnostisch Werkenden

Bestuursleden

Het bestuur van P3NL bestaat uit: Jeroen Muller (vicevoorzitter NIP), Arnold van Emmerik (voorzitter VGCt), Marc Verbraak (voorzitter NVGzP), Ariëlle de Ruijter (voorzitter VKJP), Jim Bijlstra (voorzitter NVO).

P3NL is een vereniging. Dat betekent dat elk lid een gewogen stem heeft in het beleid. De Ledenvergadering is het hoogste orgaan van P3NL. De regels waaraan de vereniging en haar leden zich moeten houden, staan in de Statuten en in het Huishoudelijk Reglement.

De VEN wordt in de Ledenvergadering vertegenwoordigd door Annemieke Driessen. 

Kijk voor meer informatie en nieuws van P3NL op www.p3nl.nl

Laatste nieuws P3NL

Vereniging EMDR Nederland is aangesloten bij de EMDR Europe Association

Pers

Lees meer over EMDR. Uitgebreide informatie over de vereniging vind je in de rubriek Over VEN.

Wil je in contact komen met een medewerker van de vereniging of een inhoudelijk deskundige? Neem dan contact op met de PR commissie via pr@emdr.nl.