Lidmaatschap Vereniging EMDR Nederland

De Vereniging EMDR Nederland (VEN) is een specialistische vereniging voor professionals die EMDR als methode toepassen. Dit zijn meestal BIG-geregistreerd psychologen en psychiaters die vanuit hun eigen referentiekader EMDR deel laten uitmaken van hun werkwijze.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een psychotherapeutische methode. EMDR is bedoeld voor de behandeling van klachten die samenhangen met
herinneringen aan ontwrichtende gebeurtenissen, zoals het geval is bij posttraumatische stressstoornis (PTSS) en andere trauma gerelateerde aandoeningen.

Klik hier voor meer informatie ↓

Lid worden

Er zijn twee soorten lidmaatschappen, namelijk het aspirant lidmaatschap en het gewoon lidmaatschap. Na het succesvol afronden van een basistraining kan het aspirant lidmaatschap worden aangevraagd. Wanneer men vervolgens voldoet aan alle eisen gesteld voor het EMDR Europe practitionerschap, kan het gewoon lidmaatschap via een VEN-dossier in PE-online worden aangevraagd.

Daarnaast bestaat er een registratie tot Belangstellende voor diegene die niet (meer) voldoet aan de eisen voor het aspirant of het gewoon lidmaatschap. Klik hier voor meer informatie hierover.

Heb je zojuist de basistraining afgerond en een actiekaart ontvangen?
Klik dan hier om naar het actie aanvraagformulier aspirant lid te gaan.

Contributie

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld op de algemene ledenvergadering. Deze bedraagt  €130,00 (aspirant/gewoon leden/VEN-NOTEN) voor 2023.

Leden 65+ betalen slechts 65% van het contributiebedrag. Hiervoor geldt als voorwaarde dat de geboortedatum bij ons staat geregistreerd (MijnVEN). Geef dit dus tijdig aan ons door. Het is niet mogelijk om met terugwerkende kracht het contributiebedrag te corrigeren.

Voordelen lidmaatschap

 • Informatie met betrekking tot deskundigheidsbevordering en nieuwe ontwikkelingen
 • Korting op het jaarlijks Nederlands EMDR congres
 • Korting voor de EMDR Europe Annual Conference
 • Gratis toegang tot (regionale) netwerkavonden met inspirerende sprekers
 • Drie keer per jaar gratis, glossy EMDR-Magazine (ruim 70 pagina’s met veel casuïstiek, wetenschappelijke informatie en suggesties voor het oplossen van problemen in lopende behandelingen)
 • Gratis digitaal abonnement op het internationale tijdschrift Journal of EMDR Practice and Research
 • Digitale nieuwsbrief met actuele informatie en aankondigingen van activiteiten
 • Toegang tot Mijn VEN (besloten ledengedeelte)
 • Mogelijkheid tot registratie als EMDR Europe Practitioner (internationaal gepatenteerde titel)
 • Gratis mogelijkheid tot vermelding op de ledenlijst met jouw kwalificatie/ registratie

Termijnen lidmaatschap en overgangsregeling

Klik hier voor de veel gestelde vragen over de overgangsregeling. Voor  alle overige vragen: vereniging@emdr.nl

Extra tijd voor (her)registratie EMDR Europe practitioner en gevolg voor overgangsregeling

Zoals eerder al gecommuniceerd, waren er in het voorjaar van 2020 onverwacht minder mogelijkheden tot het halen van bij- en nascholingspunten door COVID-19 en hebben we daarom zes maanden extra tijd gegeven voor de registratietermijnen. In het najaar waren er weer voldoende scholingsmogelijkheden, waardoor dit weer opgepakt kon worden. Daarom geldt deze optie voor extra tijd alleen voor mensen die vóór 1 september 2020 lid waren van de VEN. Om dat half jaar toe te voegen aan jouw termijn in PE online, kun je een mail sturen naar het verenigingssecretariaat via vereniging@emdr.nl

Ook de overgangsregeling voor gewone leden, die formeel 31-12-2020 afliep, is daarmee verlengd tot 1 juli 2021.

Je kunt geen aspirant-lid worden of blijven als je:

 • je aanmeldt bij de VEN, maar de EMDR basistraining langer dan zes jaar geleden hebt afgerond;
 • als je voor 1/1/2016 geregistreerd was als aspirant lid en op 1/7/2022 niet voldoet aan de eisen voor registratie als EMDR Europe practitioner;
 • als je voor 1/1/2016 geregistreerd was als gewoon lid en op 1/7/2021 niet voldoet aan de eisen voor registratie als EMDR Europe practitioner;
 • geregistreerd EMDR Europe practitioner / EMDR Europe consultant bent en niet voldoet aan de herregistratie-eisen voor het einde van de vigerende termijn.

Als een van bovenstaande op jou van toepassing is, dan wordt je lidmaatschap automatisch omgezet naar VEN-NOOT. Dit kun je blijven zo lang als je wil, of totdat je alsnog (of weer) registreert als EMDR Europe practitioner.

Overzicht termijnen lidmaatschap

Hieronder een overzicht van de termijnen die gekoppeld zijn aan het lidmaatschap.
Schema boven: lid geworden vóór 1-1-2016
Schema onder: nieuwe leden, lid geworden na 1-1-2016

Belangstellende (voorheen: VEN-NOOT)

In 2016 is de lidmaatschapsstructuur gewijzigd, waardoor is vastgelegd dat je maximaal 6 jaar aspirant lid kunt zijn van de VEN. Voor leden die voor 2016 al aspirant lid waren is er een overgangsregeling doorgevoerd. Voor deze leden geldt de datum van 1 januari 2016 als datum afronding basistraining. Leden die voor 1 januari 2016 de vervolgtraining hebben afgerond, hadden 5 jaar de tijd om alsnog te registreren als EMDR Europe practitioner. Door de coronapandemie hebben we de (her)registratietermijnen met een half jaar verruimd voor iedereen die vóór 1 september 2020 lid was van de Vereniging. Dit geldt dus ook voor de mensen die onder de overgangsregeling vallen.

Je kunt geen aspirant lid worden of blijven als je:

 • je aanmeldt bij de VEN, maar de EMDR basistraining langer dan zes jaar geleden hebt afgerond;
 • als je voor 1/1/2016 geregistreerd was als aspirant lid en op 1/7/2022 (vooralsnog) niet voldoen aan de eisen voor registratie als EMDR Europe practitioner;
 • als je voor 1/1/2016 geregistreerd was als gewoon lid en op 1/7/2021 (vooralsnog) niet voldoen aan de eisen voor registratie als EMDR Europe practitioner
 • geregistreerde EMDR Europe Practitioners / EMDR Europe Consultants die niet voldoen aan de herregistratie-eisen voor het verlopen van de gestelde termijn.

Als een van bovenstaande op jou van toepassing is, dan wordt je lidmaatschap automatisch omgezet naar Belangstellende (voorheen: VEN-NOOT). Dit kun je blijven zo lang als je wil, of totdat je alsnog registreert als Practitioner.

Voordelen als Belangstellende (voorheen: VEN-NOOT)
Belangstellenden worden op de hoogte gehouden van de activiteiten van de VEN, onder andere via de VEN-mails en het EMDR Magazine. Verder kunnen zij aanspraak maken op dezelfde kortingen op congressen en andere activiteiten en diensten van de vereniging voor haar leden. Daarnaast kunnen Belangstellenden de algemene ledenvergaderingen bijwonen als toehoorder. Dat betekent dat zij geen stemrecht hebben en kunnen Belangstellenden geen lid zijn van commissies van de VEN of SIG-groepen. Belangstellenden hebben geen PE-dossier bij de VEN.

Contributie
Belangstellenden betalen hetzelfde contributiebedrag als aspirant/gewoon leden. Gepensioneerden/65+ betalen slechts 65% van het contributiebedrag. Hiervoor geldt als voorwaarde dat de geboortedatum bij ons staat geregistreerd (MijnVEN). Geef dit dus tijdig aan ons door. Het is niet mogelijk om met terugwerkende kracht het contributiebedrag te corrigeren.

Vraag hier de registratie Belangstellende aan: https://www.emdr.nl/lid-worden/

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap kan, schriftelijk, uiterlijk 1 maand voorafgaand aan elk nieuw kalenderjaar. Zie ook art. 5b Statuten. Je ontvangt direct een bevestigingsmail.

Wanneer je het lidmaatschap om wenst te zetten naar de registratie Belangstellende ontvangen wij graag dit verzoek per e-mail naar vereniging@emdr.nl.

Klik op onderstaande oranje knop en vul het formulier in om het lidmaatschap op te zeggen.

Over Vereniging EMDR Nederland

Kijk voor de statuten, reglementen en overige informatie over de vereniging op de pagina Vereniging EMDR Nederland