mijnVEN

Op de ledenpagina deelt Vereniging EMDR Nederland (VEN) informatie met haar leden. Inloggen kan alleen als je lid bent met de persoonlijke inlogcodes. Wanneer je als lid wilt weten hoe je geregistreerd staat bij de VEN, kun je dit controleren en eventueel gegevens beheren in het PE-onlinedossier (inloggen via Mijn VEN ).

Wil je ook lid worden van Vereniging EMDR Nederland? Ga dan naar LID WORDEN.

Openbare ledenlijst

Op de startpagina is een ledenlijst beschikbaar. In deze lijst vind je informatie over leden van de Vereniging EMDR Nederland. Je kunt op deze lijst bij alle therapeuten zien waar zij werken, wat hun specialisatie (volwassenen of Kinderen & Jeugdigen) is, welke registraties zij hebben en hoe je hen kunt bereiken. Cliënten en verwijzers kunnen zo eenvoudig een EMDR-therapeut zoeken binnen het ledenbestand van de VEN.

Ieder VEN-lid kan zich gratis aanmelden op de lijst, ongeacht of je EMDR Europe consultant bent, EMDR Europe practitioner, EMDR therapeut VEN in opleiding of Belangstellende.

Inloggen kan door je gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen via MijnVEN. Vervolgens kun je jezelf aanmelden om zichtbaar te worden op de ledenlijst.

Klik op de button hieronder voor een handleiding of bekijk één van de instructievideo’s.

Instructievideo: gegevens invoeren

Instructievideo: gegevens wijzigen

Instructievideo: beroep selecteren

Instructiefilmpjes MijnVEN en PE-online

In onderstaande instructievideo wordt uitgelegd hoe je naar het PE-online dossier gaat via MijnVEN.

Instructievideo: inloggen PE-online via MijnVEN

Instructievideo: adres wijzigen via MijnVEN

Instructievideo: registratie Practitioner VEN aanvragen via PE-online

Instructievideo: Certificaat vervolgtraining toevoegen in PE-online

Instructievideo: activiteit toevoegen in PE-online

Subsidiemogelijkheden

Er zijn jaarlijks een aantal vaste mogelijkheden voor subsidieaanvragen voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van EMDR-therapie.

Hieronder vind je een overzicht:

 • VEN: tweemaal per jaar is er mogelijkheid tot het indienen van aanvragen; van 15 februari tot 1 mei en van 15 augustus tot 1 oktober. Het aan te vragen bedrag per onderzoeksproject bedraagt maximaal €5.000 voor het eerste jaar en zo nodig én bij voldoende vooruitgang kan twee achtereenvolgende jaren nog maximaal €5.000 worden aangevraagd. Voor meer informatie zie hieronder.
 • EMDR Europe: subsidie van maximaal €15.000, voor maximaal 2 jaar. Voor meer informatie zie:  https://emdr-europe.org/research/grants/
 • EMDR Research Foundation: diverse subsidievormen met aanvraagmogelijkheden tot $25,000. Voor meer informatie zie: https://emdrresearchfoundation.org/research-grants/

Twee aanvraagrondes per jaar

 • Eerste ronde: 15 februari tot 1 mei
 • Tweede ronde: 15 augustus tot 1 oktober

De aanvragen worden binnen zes weken beoordeeld waarna de aanvrager bericht ontvangt.

Het aanvragen van subsidie voor (wetenschappelijk) onderzoek VEN

Inleiding

De Vereniging EMDR Nederland (VEN) wil wetenschappelijk onderzoek op het gebied van EMDR-therapie bevorderen. Hiervoor verleent de VEN financiële steun in de vorm van een subsidie aan onderzoekers, die zich bezig houden met wetenschappelijk onderzoek dat gericht is op de werking, werkzaamheid en toepassingsmogelijkheden van EMDR-therapie.

Subsidieaanvrager

De aanvrager opereert namens een onderzoeksgroep of samenwerkingsverband: bijvoorbeeld een SIG, een afdeling binnen de GGZ of een universiteit. Om de kwaliteit van EMDR-therapie te borgen verwachten we dat tenminste één van de aanvragers lid is van de VEN, de vervolgtraining heeft afgerond, maar liever nog EMDR Europe practitioner is.

Onderzoek dat voor subsidie in aanmerking kan komen

De VEN financiert onderzoek dat bijdraagt aan de verbetering of vernieuwing van de toepassing van EMDR-therapie, bijvoorbeeld op het gebied van werkingsmechanismen of de toepassing en/of effectiviteit van de procedure bij specifieke doelgroepen.
Projecten op het gebied van voorlichting en preventie komen niet voor subsidie in aanmerking.

Subsidiabele kosten

De VEN-subsidie kan worden aangevraagd voor bijkomende en incidentele kosten zoals kopieer-en portokosten, kosten van vragenlijsten, reiskosten, congreskosten (geen verblijfskosten) en kosten die gemaakt worden in verband met disseminatie van de resultaten, zoals de kosten van het publiceren in een open access tijdschrift. Daarnaast kan subsidie aangevraagd worden voor onderzoeksassistenten of stagiaires in tijdelijk dienstverband en betaald op uurbasis. Congreskosten worden alleen vergoed indien een abstract over het te subsidiëren onderzoek tijdens het desbetreffende congres wordt gepresenteerd. Congreskosten moeten in verhouding staan tot de grootte van het onderzoek. Met andere woorden: een kleine studie staat niet in verhouding tot een internationaal congres aan de andere kant van de wereld.
Niet in aanmerking voor subsidie komen de personele kosten van personen in dienstverband bij instellingen die betrokken zijn bij het onderzoek, tenzij contractueel is vastgelegd dat het gaat om een tijdelijke uitbreiding van uren t.b.v. het onderzoek. Kosten voor onderzoeksstagiaires komen wel in aanmerking. Kosten voor scholing (EMDR training of workshop, supervisie voor toelating tot vervolgtraining of behalen practitionerschap) van behandelaren komen ook niet in aanmerking voor vergoeding met uitzondering van supervisie door een VEN geaccrediteerde supervisor, gericht op specifieke vaardigheden of t.b.v. het bewaken van protocoltrouw.
Tegoed- of cadeaubonnen kunnen als kostenpost worden opgevoerd in zoverre ze gebruikt worden om proefpersonen mee te belonen. Dit moet dan vermeld zijn in het door de METC goedgekeurde onderzoeksprotocol.

Subsidiebedrag

Het aan te vragen bedrag per onderzoeksproject bedraagt maximaal €5.000 voor het eerste jaar en zo nodig én bij voldoende vooruitgang kan twee achtereenvolgende jaren nog maximaal €5.000 worden aangevraagd.
In de voorjaarsronde en, indien er voldoende budget over is, in de najaarsronde, kan maximaal één initiële aanvraag gehonoreerd worden voor €10.000,-. Dit onderzoek dient te voldoen aan twee specifieke eisen:

 1. De opzet is van een uitzonderlijke kwaliteit zoals blijkt uit: hoge methodologische kwaliteit (gerandomiseerd en gecontroleerd onderzoek, robuuste power (zoals blijkt uit power-analyse)), goede onderbouwing van haalbaarheid binnen een realistische planning, compleet begrotings- en dekkingsplan en concrete samenwerking met universiteit en betrokkenheid van senior (d.w.z. gepromoveerde) onderzoekers.
 2. De focus van het onderzoek betreft een doelgroep of een toepassing van EMDR-therapie die potentieel veelbelovend is (zoals blijkt uit de onderbouwing) maar die nog niet of beperkt is onderzocht.

Wanneer er meerdere aanvragen zijn die aan de criteria voldoen, neemt de wetenschappelijke advies commissie van de VEN een besluit aan welke aanvraag dit bedrag toekomt.

Beoordeling van de onderzoeksopzet

De wetenschappelijke advies commissie van de VEN beoordeelt het onderzoek waarvoor subsidie is aangevraagd op relevantie, wetenschappelijke kwaliteit en haalbaarheid. Onderzoeken kunnen in aanmerking komen voor subsidie als de beoordeling van de relevantie, wetenschappelijke kwaliteit en haalbaarheid tenminste voldoende is en er toestemming of ontheffing is verleend door een erkende Medisch Ethische Commissie (METC).
De leden van de wetenschappelijke advies commissie van de VEN komen tot een gemeenschappelijk oordeel en hebben het mandaat van het bestuur om te beslissen over het toekennen van subsidie voor wetenschappelijk onderzoek.

Voortgangsrapportage

De VEN verwacht jaarlijks een beknopte voortgangsrapportage, gedurende de gehele looptijd van het project.

Einde onderzoek

Na afronding van het onderzoek verwacht de VEN een kort verslag, bij voorkeur in de vorm van een publicatie, anders in de vorm van een rapportage voor het EMDR Magazine. De contactgegevens van de onderzoekers worden doorgegeven aan de redactie van EMDR Magazine. Voor wat betreft de financiële eindrapportage dient een overzicht van de gemaakte kosten, uitgesplitst per post te worden ingediend. Bij navraag moeten betaalbewijzen kunnen worden overlegd. Bij publicaties en presentaties van het onderzoek dient de VEN te worden vermeld als subsidieverstrekker.

Subsidieaanvraag wetenschappelijk onderzoek VEN – najaar 2019

Dit najaar is er voor de eerste keer de mogelijkheid om een grote subsidieaanvraag van € 25.000 in te dienen bij de VEN. Deze aanvraag moet gaan over kwalitatief uitstekend onderzoek dat bijdraagt aan de verbetering of vernieuwing van de toepassing van EMDR, bijvoorbeeld op het gebied van werkingsmechanismen of de toepassing of effectiviteit van EMDR bij een specifieke doelgroep. De aanvraagronde opent 1 september 2019. De deadline is 1 november 2019.

Voor de studie waarvoor subsidie wordt aangevraagd, geldt als voorwaarde dat deze reeds is ingediend voor METC- of FETC toetsing, dan wel een toelichting waarom dit niet van toepassing zou zijn. Verder geldt, dat er per uitzondering voor deze specifieke subsidieaanvraag ook personele kosten, anders dan een onderzoeksassistent, kunnen worden opgevoerd.

De subsidie kan worden aangevraagd middels het formulier Subsidieaanvraag Onderzoek.

Protocollen

Alle protocollen zijn terug te vinden in MijnVEN.

Special Interest Groups (SIG)

Een SIG is door leden van de VEN opgericht rond een specifiek toepassingsgebied van EMDR. Dat toepassingsgebied kan betreffen: een stoornis/toestandsbeeld, doelgroep, werksetting of integratie van EMDR met andere methoden. Een SIG staat open voor leden die met de betreffende doelgroep werken, die voor de meeste SIG’s, minimaal de vervolgopleiding hebben afgerond, en bij voorkeur EMDR Europe practitioner zijn. De missie van een SIG is uitwisselen, bundelen en uitdragen van kennis en ervaring over een specifiek toepassingsgebied van EMDR (nationaal en internationaal) en stimuleren van verdieping van kennis op dit toepassingsgebied.

Meer informatie over de SIGs is terug te vinden op de webpagina Special Interest Groups.

Intervisie

Voorwaarden voor erkenning van een intervisieverband Vereniging EMDR Nederland

Om in aanmerking te komen voor accreditatie van een intervisieverband (IV), heeft de OC de volgende voorwaarden gesteld. Een aanvraag kan alleen dan worden ingediend, indien aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

 1. Er is één persoon per IV die geldt als contactpersoon en de erkenning aanvraagt bij de VEN
 2. De contactpersoon is verantwoordelijk voor het bijhouden van de notulen en de presentielijst
 3. Ten minste 25% van de deelnemers is geregistreerd als EMDR Europe practitioner
 4. Een bijeenkomst duurt minimaal twee uur
 5. Een intervisiegroep komt minimaal zes keer per jaar bij elkaar
 6. Erkenning wordt toegekend door de accreditatiecommissie van de VEN
 7. Erkenning is geldig voor een periode van twee jaar. De aanvraag wordt gedaan in het jaar van oprichten en wordt met een maximum van 1 jaar terug erkend.
 8. Bij het aanvraagformulier behoeft geen presentielijst meegestuurd te worden.

Notulen en presentielijst zijn te allen tijde door de VEN opvraagbaar bij de intervisiegroep.
Deelname aan een erkend intervisieverband wordt gewaardeerd met een halve punt per bijeenkomst van ten minste twee uur. Maximum aantal punten dat hiervoor wordt toegekend:

 • in het kader van bijscholing voor registratie als EMDR Europe practitioner; zes punten
 • in het kader van nascholing voor herregistratie; twaalf punten in vijf jaar

Klik hieronder voor het aanvraagformulier erkenning intervisieverband. Let op: de beoordeling en verwerking van een aanvraag erkenning intervisieverband kan 6-8 weken duren. Heb je een vraag, stuur dan een mail naar vereniging@emdr.nl

Ben je op zoek naar collega’s waarmee je een (lokaal) intervisiegroepje wilt formeren? Geef jezelf dan op middels het formulier in onderstaande link. Jouw gegevens worden dan gepubliceerd op de lijst hieronder. Vervolgens kun je zelf in de gaten houden welke personen zich op hebben gegeven en wie voor jouw groep interessant zou kunnen zijn (en deze al of niet benaderen).

Is de groep geformeerd of wil je jezelf uitschrijven van de publicatielijst? Gebruik dan de afmeld-knop in de bevestigingsmail, die je eerder hebt ontvangen.

Video's

Op het Youtube-kanaal van de VEN vind je een verzameling van relevante video’s. Ook worden er tijdens het EMDR congres Vlogs opgenomen, meestal over actueel wetenschappelijk onderzoek. Bekijk de video’s en vlogs door op de onderstaande button te klikken.

EMDR magazine

Het EMDR Magazine is een glossy magazine dat in de eerste plaats bedoeld is om leden van de Vereniging EMDR Nederland (VEN) te informeren over EMDR-therapie in het algemeen, activiteiten van de VEN, nieuwe ontwikkelingen op het gebied van traumabehandeling, en andere informatie die van belang is voor therapeuten die een geaccrediteerde opleiding in EMDR-therapie hebben gevolgd.

Login bij www.emdrmagazine.nl of Mijn VEN om het EMDR magazine online te lezen. Je moet hiervoor dus wel lid zijn van Vereniging EMDR Nederland.

Aanbieden van kopij
Heb je contact gehad met de redactiecommissie en wil je kopij aanleveren voor het magazine? Lees dan hier de Auteursrichtlijnen 2023-2024.

Ingezonden bijdragen worden door de redactie beoordeeld op relevantie wat betekent dat publicatie niet op voorhand gegarandeerd is.

Wat is een VENmail?

Een zogeheten commerciële VENmail kun je laten verzenden om jouw workshop, cursus of training onder de aandacht te brengen. VENmails worden op maandagen verzonden aan alle VENleden (op dit moment ruim 6500).

VENmail aanvragen

 • Per 1 januari 2023 is het tarief:
  1 workshop: €250,-  |  2 workshops: €350,-
 • Het maximum aantal workshops per VENmail is 2 stuks.
 • De workshop dient op het moment van reservering VEN-geaccrediteerd te zijn.

2024

2023

Subscribe

* indicates required

Journal of EMDR Practice and Research: Toegang voor leden

Elk lid van de Vereniging EMDR Nederland heeft middels een collectief abonnement toegang tot het internationale EMDR tijdschrift Journal of EMDR Practice and Research (JEMDR). Het is een zogenaamd open access journal dat viermaal per jaar verschijnt. Vrije toegankelijkheid geldt echter alleen voor artikelen die langer dan 1 jaar geleden zijn gepubliceerd. Recentere artikelen kunnen alleen door leden met een abonnement worden gedownload.

Om de vrij toegankelijke artikelen te bekijken en eventueel te downloaden, ga naar deze link.

Wil je graag alle artikelen kunnen inzien? Vraag dan het wachtwoord aan via het formulier in onderstaande button. We sturen je dan bericht met het juiste wachtwoord.
Klik hier om naar de website te gaan om in te loggen met gebruik van dit wachtwoord.

Webinars VEN

In 2020 is de VEN gestart met het organiseren van webinars, omdat de reguliere netwerkavonden en workshops geen doorgang konden vinden als gevolg van de coronacrisis.

De onderstaande webinars hebben vervolgens plaatsgevonden. De opnamen van 19 mei en 17 september 2020 en 8 juni 2021 zijn terug te vinden in MijnVEN. (via icoon Webinar terugkijken)


1 december 2022

Webinar ‘wegwijs in de vereniging’ door Annemieke Driessen en Nicole Timmermans

Een webinar voor nieuwe en bestaande leden die meer willen weten over de structuur van de vereniging en de opzet van de opleidingstrajecten.

Bekijk het webinar HIER.


8 juni 2021

Waar krijgen ouders emotioneel en juridisch mee te maken na seksueel misbruik van hun kind? door Iva Bicanic en Richard Korver.


17 september 2020

Traumatische rouw herkennen en behandelen door Geert Smid


18 juni 2020

Fix het met een floatback door Marieke Meijerink


19 mei 2020

Traumatherapie in coronatijd, doen of niet doen? door Tim Wind en Liesbeth Rencken


Coronanieuws

Alle vragen met antwoorden, nieuws, mededelingen, tips en adviezen en wetenschappelijke artikelen naar aanleiding van (de maatregelen rondom) het coronavirus hebben we verzameld en geplaatst op de pagina coronanieuws.

Nieuws voor leden

Reageren
Indien je op een vacature wenst te reageren, maak dan gebruik van de in de vacature vermelde contactgegevens.

Vacature plaatsen
De Vereniging EMDR Nederland biedt aan alle SIGs en commissies de mogelijkheid om vacatures voor functies hier op deze pagina te plaatsen. Lever de vacature tekst aan per e-mail: vereniging@emdr.nl.

Voordelen commissieleden

 • Commissieleden krijgen reis- en onkosten vergoed en er wordt een maaltijd verstrekt tijdens de fysieke vergaderingen.
 • Commissieleden mogen jaarlijks gratis naar het congres. Leden van de Congrescommissie betalen geen toegang voor activiteiten die zij zelf organiseren.
 • Per jaar krijg je 3 accreditatiepunten (max 12 per 5 jaar) voor je bijdrage aan de commissie.

What’s a VEN Eyecatcher?

This is a short reference to an interesting scientific article, according to the Association EMDR Netherlands (VEN), on developments in the field of EMDR.