Exclusief voor leden

Op de ledenpagina deelt Vereniging EMDR Nederland (VEN) informatie met haar leden. Inloggen kan alleen als je lid bent met de persoonlijke inlogcodes. Wanneer je als lid wilt weten hoe je geregistreerd staat bij de VEN, kun je dit controleren en eventueel gegevens beheren in het PE-onlinedossier (inloggen via Mijn VEN ).

Wil je ook lid worden van Vereniging EMDR Nederland? Ga dan naar LID WORDEN

Klik hier voor meer informatie ↓

Openbare ledenlijst

Op de startpagina van de VEN-website is per 1 januari 2020 een ledenlijst beschikbaar. In deze lijst vind je informatie over leden van de Vereniging EMDR Nederland. Je kunt op deze lijst bij alle therapeuten zien waar zij werken, wat hun specialisatie (volwassenen of Kinderen & Jeugdigen) is, welke registraties zij hebben en hoe je hen kunt bereiken. Cliënten en verwijzers kunnen zo eenvoudig een EMDR-therapeut zoeken binnen het ledenbestand van de VEN.

Ieder VEN-lid kan zich gratis aanmelden op de lijst, ongeacht of je EMDR Europe consultant bent, EMDR Europe practitioner, aspirant-lid, of VEN-NOOT. Aanmelden kan door je gegevens in te vullen via MijnVEN. Klik op de button hieronder voor een handleiding of bekijk één van de instructievideo’s.

Instructievideo: gegevens invoeren

Instructievideo: gegevens wijzigen

Instructievideo: beroep selecteren

Instructiefilmpjes MijnVEN en PE-online

In onderstaande instructievideo wordt uitgelegd hoe je naar het PE-online dossier gaat via MijnVEN.

Instructievideo: inloggen PE-online via MijnVEN

Instructievideo: adres wijzigen via MijnVEN

Instructievideo: registratie Practitioner VEN aanvragen via PE-online

Instructievideo: Certificaat vervolgtraining toevoegen in PE-online

Instructievideo: activiteit toevoegen in PE-online

Subsidiemogelijkheden

Er zijn jaarlijks een aantal vaste mogelijkheden voor subsidieaanvragen voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van EMDR.

Hieronder vindt u een overzicht:

  • VEN: tweemaal per jaar is er mogelijkheid tot het indienen van aanvragen; van 15 februari tot 1 april en van 15 augustus tot 1 oktober. Maximaal aan te vragen bedrag is €5.000 voor maximaal 3 opeenvolgende jaren. Voor meer informatie, zie hieronder de informatie over het aanvragen van subsidie voor (wetenschappelijk) onderzoek
  • EMDR Europe: subsidie van maximaal €15.000, voor maximaal 2 jaar. Voor meer info:  https://emdr-europe.org/research/grants/
  • EMDR Research Foundation: diverse subsidievormen met aanvraagmogelijkheden tot $25,000. Voor meer informatie zie: https://emdrresearchfoundation.org/research-grants/

Het aanvragen van subsidie voor (wetenschappelijk) onderzoek

Inleiding

De Vereniging EMDR Nederland wil wetenschappelijk onderzoek op het gebied van EMDR bevorderen. Hiervoor verleent de VEN financiële steun in de vorm van een subsidie aan onderzoekers, die zich bezig houden met wetenschappelijk onderzoek dat gericht is op de werking, werkzaamheid en toepassingsmogelijkheden van EMDR.

Subsidieaanvrager

De aanvrager is lid van de VEN en maakt deel uit van de onderzoeksgroep. De aanvrager opereert namens een samenwerkingsverband: bijvoorbeeld een SIG, een afdeling binnen de GGZ of een universiteit.

Onderzoek dat voor subsidie in aanmerking kan komen

De VEN financiert onderzoek dat bijdraagt aan de verbetering of vernieuwing van de toepassing van EMDR, bijvoorbeeld op het gebied van werkingsmechanismen of de toepassing en/of effectiviteit van de procedure bij specifieke doelgroepen.
Projecten op het gebied van voorlichting en preventie komen niet voor subsidie in aanmerking.

Subsidiabele kosten

De VEN subsidie kan worden aangevraagd voor bijkomende en incidentele kosten zoals kopieer en porto kosten, kosten van vragenlijsten, reiskosten, congreskosten (geen verblijfskosten), kosten die
gemaakt worden in verband met disseminatie van de resultaten zoals de kosten van het publiceren in
een open access tijdschrift. Daarnaast kan subsidie gevraagd worden voor onderzoeksassistenten of
stagiaires in tijdelijk dienstverband en betaald op uurbasis. Congreskosten worden alleen vergoed indien een abstract over het te subsidiëren onderzoek tijdens het desbetreffende congres wordt gepresenteerd.
Niet in aanmerking voor subsidie komen de kosten voor scholing (training, workshop, supervisie) van behandelaren en personele kosten van personen in dienstverband bij instellingen die betrokken zijn bij het onderzoek.
Tegoed- of kado bonnen kunnen als kostenpost worden opgevoerd in zoverre ze gebruikt worden om proefpersonen mee te belonen. Dit moet dan vermeld zijn in het door de METC goedgekeurde onderzoeksprotocol.

Beoordeling van de onderzoeksopzet

De wetenschapscommissie van de VEN beoordeelt het onderzoek waarvoor subsidie is aangevraagd op relevantie, wetenschappelijke kwaliteit en haalbaarheid. Onderzoeken kunnen in aanmerking komen voor subsidie als de beoordeling van de relevantie, wetenschappelijke kwaliteit en haalbaarheid tenminste voldoende is en er toestemming of ontheffing is verleend door een erkende Medisch Ethische Commissie (METC).
De leden van de wetenschapscommissie van de VEN komen tot een gemeenschappelijk oordeel en hebben het mandaat van het bestuur om te beslissen over het toekennen van subsidie voor wetenschappelijk onderzoek.

Subsidiebedrag

Het maximaal aan te vragen subsidiebedrag per onderzoek per kalenderjaar is €5000. Voor langer lopende onderzoeken kan tot drie keer (dus in drie verschillende jaren) subsidie worden aangevraagd, waarmee het maximale totaalbedrag waarmee de VEN een onderzoek kan steunen uitkomt op €15.000. Het te verdelen budget voor onderzoekssubsidie bedraagt €30.000 per kalenderjaar. Indien het voor subsidie beschikbare budget niet volledig is uitgekeerd, wordt het resterende bedrag doorgeschoven naar het volgende jaar. De hoogte van het bedrag dat kan worden toegekend is, naast de eerder genoemde criteria, afhankelijk van de hoeveelheid geld dat op dat moment beschikbaar is voor subsidie. Een overzicht van de toegekende subsidies wordt opgenomen in de jaarverslagen.

Voortgangsrapportage

De VEN verwacht jaarlijks een beknopte voortgangsrapportage, gedurende de gehele looptijd van het project.

Einde onderzoek

Na afronding van het onderzoek verwacht de VEN een kort verslag, bij voorkeur in de vorm van een publicatie, anders in de vorm van een rapportage voor het EMDR Magazine. De contactgegevens van de onderzoekers worden doorgegeven aan de redactie van EMDR Magazine. Voor wat betreft de financiële eindrapportage dient een overzicht van de gemaakte kosten, uitgesplitst per post te worden ingediend. Bij navraag moeten betaalbewijzen kunnen worden overlegd. Bij publicaties en presentaties van het onderzoek dient de VEN te worden vermeld als subsidieverstrekker.

Twee aanvraagrondes per jaar

Subsidieaanvragen kunnen tweemaal per jaar worden ingediend:
Eerste ronde: 15 februari tot 1 april
Tweede ronde: 15 augustus tot 1 oktober
Vervolgens worden de aanvragen binnen zes weken beoordeeld waarna de onderzoekers bericht ontvangen.

Subsidieaanvraag wetenschappelijk onderzoek VEN – najaar 2019

Dit najaar is er voor de eerste keer de mogelijkheid om een grote subsidieaanvraag van € 25.000 in te dienen bij de VEN. Deze aanvraag moet gaan over kwalitatief uitstekend onderzoek dat bijdraagt aan de verbetering of vernieuwing van de toepassing van EMDR, bijvoorbeeld op het gebied van werkingsmechanismen of de toepassing of effectiviteit van EMDR bij een specifieke doelgroep. De aanvraagronde opent 1 september 2019. De deadline is 1 november 2019.

Voor de studie waarvoor subsidie wordt aangevraagd, geldt als voorwaarde dat deze reeds is ingediend voor METC- of FETC toetsing, dan wel een toelichting waarom dit niet van toepassing zou zijn. Verder geldt, dat er per uitzondering voor deze specifieke subsidieaanvraag ook personele kosten, anders dan een onderzoeksassistent, kunnen worden opgevoerd.

De subsidie kan worden aangevraagd middels het formulier Subsidieaanvraag Onderzoek.

Vergadering wetenschapscommissie

De wetenschapscommissie van de VEN vergadert minstens vier keer per jaar.

Samenstelling wetenschapscommissie

Wiebren Markus (voorzitter)
Suzanne van Veen (voorzitter)
Hellen Hornsveld
Leonieke Kranenburg
Yanda van Rood
Carlijn de Roos
Jacky June ter Heide
Tamar van Raalten

Vragen en/of opmerkingen aan de wetenschapscommissie graag naar: vereniging@emdr.nl

Protocollen

Alle protocollen zijn terug te vinden in MijnVEN.

Special Interest Groups (SIG)

Een SIG is door leden van de VEN opgericht rond een specifiek toepassingsgebied van EMDR. Dat toepassingsgebied kan betreffen: een stoornis/toestandsbeeld, doelgroep, werksetting of integratie van EMDR met andere methoden. Een SIG staat open voor leden die met de betreffende doelgroep werken, die voor de meeste SIG’s, minimaal de vervolgopleiding hebben afgerond, en bij voorkeur EMDR Europe practitioner zijn. De missie van een SIG is uitwisselen, bundelen en uitdragen van kennis en ervaring over een specifiek toepassingsgebied van EMDR (nationaal en internationaal) en stimuleren van verdieping van kennis op dit toepassingsgebied.

Meer informatie over de SIGs is terug te vinden op de webpagina Special Interest Groups.

Intervisie

Klik hieronder voor het aanvraagformulier erkenning intervisieverband. Heb je een vraag, stuur dan een mail naar vereniging@emdr.nl

Ben je op zoek naar collega’s waarmee je een (lokaal) intervisiegroepje wilt formeren? Geef jezelf dan op middels het formulier in onderstaande link. Jouw gegevens worden dan gepubliceerd op de lijst hieronder. Vervolgens kun je zelf in de gaten houden welke personen zich op hebben gegeven en wie voor jouw groep interessant zou kunnen zijn (en deze al of niet benaderen).

Is de groep geformeerd of wil je jezelf uitschrijven van de publicatielijst? Gebruik dan de afmeld-knop in de bevestigingsmail, die je eerder hebt ontvangen.

EMDR magazine

Login bij www.emdrmagazine.nl of Mijn VEN om het EMDR magazine online te lezen. Je moet hiervoor lid zijn van Vereniging EMDR Nederland.

Journal of EMDR Practice and Research: Toegang voor leden

Elk lid van de Vereniging EMDR Nederland heeft middels een collectief abonnement toegang tot het internationale EMDR tijdschrift Journal of EMDR Practice and Research (JEMDR). Het is een zogenaamd open access journal dat viermaal per jaar verschijnt. Vrije toegankelijkheid geldt echter alleen voor artikelen die langer dan 1 jaar geleden zijn gepubliceerd. Recentere artikelen kunnen alleen door leden met een abonnement worden gedownload.

Om de vrij toegankelijke artikelen te bekijken en eventueel te downloaden, ga naar deze link.

Wil je graag alle artikelen kunnen inzien? Vraag dan het wachtwoord 2021 aan via het formulier in onderstaande button. We sturen je dan bericht met het juiste wachtwoord.
Klik hier om naar de website te gaan om in te loggen met gebruik van dit wachtwoord.

Webinars VEN

In 2020 is de VEN gestart met het organiseren van webinars, omdat de reguliere netwerkavonden en workshops geen doorgang konden vinden als gevolg van de coronacrisis.

De onderstaande webinars hebben vervolgens plaatsgevonden. De opnamen van 19 mei en 17 september 2020 en 8 juni 2021 zijn terug te vinden in MijnVEN. (via icoon Webinar terugkijken)


8 juni 2021

Waar krijgen ouders emotioneel en juridisch mee te maken na seksueel misbruik van hun kind? door Iva Bicanic en Richard Korver.


17 september 2020

Traumatische rouw herkennen en behandelen door Geert Smid


18 juni 2020

Fix het met een floatback door Marieke Meijerink


19 mei 2020

Traumatherapie in coronatijd, doen of niet doen? door Tim Wind en Liesbeth Rencken

Coronanieuws

Alle vragen met antwoorden, nieuws, mededelingen, tips en adviezen en wetenschappelijke artikelen naar aanleiding van (de maatregelen rondom) het coronavirus hebben we verzameld en geplaatst op de pagina coronanieuws.

Nieuws voor leden