Disclaimer

Vereniging EMDR Nederland heeft de op deze website getoonde informatie met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Aan de inhoud op deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Bij onduidelijkheden raadplege men de statuten en reglementen.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen. Vereniging EMDR Nederland geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke sites.

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal en logo’s zijn eigendom van of in licentie bij Vereniging EMDR Nederland en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële, privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Vereniging EMDR Nederland.