Contributie Reglement Vereniging EMDR Nederland

Artikel 1: Vaststelling jaarcontributie

 • De jaarcontributie, door aspirant-leden, gewone leden en VEN-NOTEN te betalen, wordt vastgesteld op de jaarlijkse algemene ledenvergadering.
 • De op de algemene ledenvergadering overeengekomen besluiten ten aanzien van contributie gelden van jaar tot jaar, tenzij daarin door de algemene ledenvergadering wijzigingen worden aangebracht.

 Artikel 2: Gegevens ledenadministratie

 • Jaarlijks wordt naar de stand van zaken per 1 januari vastgesteld wie als aspirant-lid respectievelijk gewoon lid of Belangstellende dient te worden aangemerkt. Daartoe worden de gegevens gebruikt uit de ledenadministratie van de Vereniging EMDR Nederland.

Artikel 3: Volledige/gedeeltelijke contributie

 • De contributie is in zijn geheel verschuldigd per 1 januari van ieder jaar.
 • Wie gedurende een verenigingsjaar ( = kalenderjaar) als aspirant-lid dan wel als gewoon lid of Belangstellende wordt ingeschreven, is de volledige contributie voor desbetreffend verenigingsjaar verschuldigd indien de inschrijving bij de vereniging vóór 1 juli van dat jaar plaatsvindt. Vindt de inschrijving plaats na 1 juli van desbetreffend verenigingsjaar, dan is men de helft van de vastgestelde contributie verschuldigd.
 • Leden die op 1 januari van het contributiejaar 65 jaar of ouder zijn, betalen een gereduceerd tarief.

 Artikel 4: Adressering

 • Alle correspondentie aan leden wordt gericht aan het bij de vereniging laatst bekende postadres of e-mailadres van het betrokken lid.
 • Zolang er geen wijziging in het postadres of e-mailadres van het lid ontvangen is, wordt er stilzwijgend vanuit gegaan dat het betrokken lid op de hoogte is van alle door de vereniging verzonden informatie.

 Artikel 5: Procedure voor het innen van de contributie

 • In het begin van ieder kalenderjaar wordt een ledenfactuur toegezonden aan ieder lid met het verzoek tot betaling van de contributie binnen 30 dagen of middels automatische incasso binnen 14 dagen. Deelbetalingen zijn niet mogelijk.
 • Bij het niet betalen van de contributie volgt begin april een eerste herinnering met het verzoek tot betaling vóór 1 mei. Indien e-mailadres bekend is, wordt deze herinnering verstuurd per e-mail. Zo niet dan wordt deze per post verstuurd.
 • Indien de contributie na de eerste herinnering niet betaald is, volgt begin mei een tweede herinnering met het verzoek tot betaling vóór 1 juni. Deze herinnering wordt verstuurd per post met de melding dat er bij een volgende herinnering administratiekosten á € 12,50 in rekening worden gebracht.
 • Begin juni volgt een derde herinnering, die aangetekend verstuurd wordt, verhoogd met € 12,50 administratiekosten. Hierbij wordt vermeld dat bij het niet voldoen aan de betaling binnen 14 dagen, de administratiekosten worden verhoogd naar € 20,-.
 • Royement van het nalatige lid door het bestuur is mogelijk op grond van het ondanks herhaalde aanmaning niet voldoen aan de financiële verplichtingen jegens de vereniging. Voor de regelgeving in dezen wordt verwezen naar Artikel 5 van de Statuten van de Vereniging EMDR Nederland.

Artikel 6: Slotbepaling

 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, alsmede in gevallen waarin strikte toepassing van dit reglement zou leiden tot kennelijke onredelijkheid en/of onbillijkheid, is de penningmeester – bij wijze van uitzondering – bevoegd een speciale regeling te treffen. Een dergelijke regeling dient getroffen te worden in de geest van dit reglement. Aan een dergelijke regeling kunnen door derden nimmer rechten worden ontleend.

Ga naar LinkedIn

We hopen met deze groep te kunnen bijdragen aan verdere deskundigheidsbevordering, het uitwisselen van kennis en ervaring en het verder uitbreiden van het netwerk van door de VEN-erkende therapeuten. Ruim zevenhonderd VEN-leden hebben de virtuele weg naar deze LinkedIn groep van de VEN reeds gevonden. Wie volgt?