Internationale artikelen over EMDR
3 mei 2019
Maandbericht P3NL
7 mei 2019

Jaarverslag 2018 P3NL

Jaarverslag 2018

In 2018 is de federatie waarbinnen wordt samengewerkt door NIP, NVGzP, NVO, NVRG, NVVS, VEN, VGCt, VKJP en VPeP uitgebreid: in het begin van het jaar trad de Vereniging van psychodiagnostisch Werkenden (VVP) toe en aan het eind van het jaar sloot de Landelijke Vereniging POH-GGZ aan.

Hierdoor kan nog krachtiger de missie van P3NL worden uitgedragen. Met name de focus op diagnostiek van de VVP past bij het streven naar preventie en vroege interventie en samenwerking tussen professionals binnen zorgpaden. De aansluiting op de huisartsenzorg is van groot belang met oog op verbinden van de verschillende domeinen waarbij we steeds meer de mens zien en minder ‘de patiënt’, de LV POH-GGZ kan daar binnen P3NL een belangrijke rol in spelen. De 11 aangesloten verenigingen hebben bij elkaar ruim 37.000 leden.

De missie van P3NL kent vier elementen:
• De aandacht vestigen op de maatschappelijke meerwaarde van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen.
• Het bijdragen aan de transparantie over de kwaliteit en effectiviteit van hun professionele beroepsuitoefening.
• Het pleiten voor gepast gebruik van psychologische, psychotherapeutische en pedagogische zorg; onder andere via preventie en vroege interventie.
• Het uitdragen van het belang van evidence based werken.

De missie van P3NL bepaalt welke activiteiten in het verslagjaar zijn opgepakt. In het oog springend is het project dat door NIP, NVO, NVGzP en NVP (de laatstgenoemde is geen lid van P3NL) onder voorzitterschap van P3NL is opgepakt om de beroepenstructuur binnen de psychologische en pedagogische te verduidelijken. Eind van het verslagjaar is het eindrapport van fase 1 opgeleverd.

Verder is er doorlopend aandacht geweest voor het implementeren en doorontwikkelen van het Kwaliteitsstatuut, het ontwikkelen van een nieuwe productstructuur door de NZa en het terugdringen van de wachtlijsten en de administratieve belasting. Met betrekking tot dat laatste is aangesloten bij de landelijke campagne ‘(ont)regel de zorg’. P3NL leverde een bijdrage aan de ontwikkeling van de keuzewebsite Kiezen in de ggz, deze website werd eind 2018 gelanceerd. De commissie jeugd van P3NL maakte een handreiking voor professionals die werken in het jeugddomein en dacht mee over de evaluatie van de jeugdwet.

Dienstverlening aan professionals

Via de aangesloten verenigingen is er een klachten- en geschillenregeling van P3NL in het kader van de Wkkgz waarbij ruim 2.000 vrijgevestigde psychologen, psychotherapeuten en pedagogen zijn aangesloten. Er is ook een aanbod ontwikkeld inzake de nieuwe privacywetgeving (de AVG); hiervan maken 1.400 professionals gebruik. Op www.p3nl.nl/ondernemers kunnen zelfstandig gevestigde psychologen, pedagogen en psychotherapeuten informatie vinden. Deze informatie is afkomstig van de Kamer van Koophandel, de Belastingdienst en andere overheidsorganisaties.

Belangenbehartiging

P3NL is namens de aangesloten verenigingen een krachtige partij voor belangenbehartiging. Ze heeft hierbij de positie en belangen van de patiënten en hun professionals op haar netvlies. In het verslagjaar is dat vooral vormgegeven via de bestuurlijke inzet van bestuur en met name haar voorzitter Marc Verbraak, en de directie. In het verslagjaar is de samenwerking gecontinueerd met een externe vertegenwoordiger, Bieke Oskam, die in opdracht van P3NL de politieke agenda volgt en kansen creëert om in gesprek te raken met bewindspersonen, politici en andere beleidmakers. Dat is in 2018 op diverse momenten gebeurd.

Het meest in het oog springend was de lobby ‘Therapiewinst’ waarbij de VGCt het voortouw heeft genomen met de vertaling van het boek ‘Thrive’, een symposium, het opstellen van een manifest en het overhandigen van het boek aan de staatssecretaris.
De inspanningen waren vooral gericht op public / governmental affairs. Hiervoor is het opbouwen van een relatie vanuit P3NL met alle stakeholders van groot belang. Door hier in te investeren is ook lobby (dat meer het karakter heeft van een snelle actie met een heel concreet doel) mogelijk.

Hoofdlijnenakkoord

Medio 2018 is er een hoofdlijnenakkoord (HLA) gesloten voor de GGZ. Bij het tot stand komen heeft P3NL een belangrijke rol vervuld. Zo is als preambule een visie op de toekomst van de sector opgenomen die geschreven is door Jeroen Muller, die tot april 2018 voorzitter was van P3NL. Verder hebben we met succes extra geld weten te reserveren voor opleiden, komt er een experiment met de bekostiging van PDW’ers, hbo-psychologen en ervaringsdeskundigen en zullen er onder leiding van het Zorginstituut Nederland knopen worden doorgehakt over het al dan niet verruimen van het regiebehandelaarschap binnen het Kwaliteitsstatuut.

Bestuurlijke inzet

Naast de inspanningen inzake het HLA is er tijdens het verslagjaar inzet gevraagd bij bestuurlijke trajecten als de Agenda Gepast Gebruik en Transparantie. Het project ‘Zinnige Zorg’ van het Zorginstituut Nederland kwam mede dankzij inzet van P3NL in een volgende fase. Inzet die door de samenwerking binnen P3NL veel efficiënter en met meer impact kan worden geleverd.
Hierbij speelt het bestuur van P3NL een belangrijke rol. Het bestuur bestond in 2018 uit drs. J.V. (Jeroen) Muller, drs. J.P. (Jim) Bijlstra, dr. A.A.P. (Arnold) van Emmerik, drs. A.M. (Ariëlle) de Ruijter en prof. dr. M.J.P.M. (Marc) Verbraak. Vanaf april 2018 nam Marc het voorzitterschap over van Jeroen. Jeroen trad af als bestuurslid en werd opgevolgd door prof. dr. J.J.M. (Jack) Dekker. Het bestuur vergaderde vijf keer. De Algemene Vergadering, waarin alle verenigingen vertegenwoordigd zijn, kwam ook vijf keer bij elkaar.

P3NL als (netwerk)organisatie

In het verslagjaar is de rol van directeur ingevuld door Marnix de Romph, het bestuurssecretariaat was in handen van Rianne Groen (VGCt). Rudy Breet (VGCt) verzorgde de financiële administratie en werd halverwege het jaar opgevolgd door Lia Kuijf (VGCt). Peter Meijer was opnieuw verantwoordelijk voor de communicatie. Op 11 oktober 2018 organiseerde hij namens P3NL de tweede inspiratiemiddag voor haar achterban. Er namen ruim veertig vertegenwoordigers van de verschillende verenigingen deel aan deze geslaagde ochtend die in het kader van het project over de beroepenstructuur is geplaatst. In de maandberichten worden de aangesloten verenigingen op de hoogte gehouden van alle lopende zaken.
In het verslagjaar is beleidsondersteuning geleverd door Matt Schillings (NIP) (m.n. bekostiging) en Bas Wijffels (NIP) (m.n. voor het HLA, de Agenda Gepast Gebruik en Transparantie en het Kwaliteitsstatuut). Op het thema jeugd spelen Wilma Lozowski (NIP) en Marlijn de Vries (NVO) een belangrijke rol. P3NL heeft twee permanente commissies: de commissie Jeugd en de commissie Bekostiging. Beide commissies staan onder voorzitterschap van Him Vishnudatt. De directeuren, beleidsmedewerkers en communicatieadviseurs van de verenigingen overleggen regelmatig om af te stemmen en samenwerking te zoeken.

Namens het bestuur van P3NL
Marc Verbraak, voorzitter
Marnix de Romph, directeur

20 februari 2019

Het jaarverslag vindt je ook hier.