Contributie Reglement Vereniging EMDR Nederland

Artikel 1: Vaststelling jaarcontributie

 • De jaarcontributie, door aspirant en gewone leden te betalen, wordt vastgesteld op de jaarlijkse algemene ledenvergadering.
 • De op de algemene ledenvergadering overeengekomen besluiten ten aanzien van contributie gelden van jaar tot jaar, tenzij daarin door de algemene ledenvergadering wijzigingen worden aangebracht.

 Artikel 2: Gegevens ledenadministratie

 • Jaarlijks wordt naar de stand van zaken per 1 januari vastgesteld wie als aspirant-lid respectievelijk gewoon lid dient te worden aangemerkt. Daartoe worden de gegevens gebruikt uit de ledenadministratie van de Vereniging EMDR Nederland.
 • De op de algemene ledenvergadering overeengekomen besluiten ten aanzien van contributie gelden van jaar tot jaar, tenzij daarin door de algemene ledenvergadering wijzigingen worden aangebracht.

Artikel 3: Volledige/gedeeltelijke contributie

 • De contributie is in zijn geheel verschuldigd per 1 januari van ieder jaar.
 • Wie gedurende een verenigingsjaar ( = kalenderjaar) als aspirant-lid dan wel als gewoon lid wordt ingeschreven, is de volledige contributie voor het desbetreffende verenigingsjaar verschuldigd indien de inschrijving bij de vereniging vóór 1 juli van dat jaar plaatsvindt. Vindt de inschrijving plaats na 1 juli van het desbetreffende verenigingsjaar, dan is men de helft van de vastgestelde contributie verschuldigd.

 Artikel 4: Adressering

 • Alle correspondentie aan leden wordt gericht of aan het bij de vereniging laatst bekende postadres of emailadres van het betrokken lid.
 • Zolang er geen wijziging in het postadres of emailadres van de zijde van het lid ontvangen is, wordt er stilzwijgend vanuit gegaan dat het betrokken lid op de hoogte is van alle door de vereniging verzonden informatie.

 Artikel 5: Procedure voor het innen van de contributie

 • In het begin van ieder kalenderjaar wordt een acceptgirokaart toegezonden aan ieder lid met het verzoek tot betaling van de contributie vóór 1 maart. Deelbetalingen zijn niet mogelijk.
 • Bij het niet betalen van de contributie volgt begin april een eerste herinnering met het verzoek tot betaling vóór 1 mei.
 • Indien niet betaald is, volgt begin mei een tweede herinnering met het verzoek tot betaling vóór 1 juni met een verhoging van het bedrag met  € 12,50 administratiekosten.
 • Begin juni volgt een derde herinnering, die aangetekend verstuurd wordt, verhoogd met € 20 administratiekosten waarbij vermeld wordt dat bij het niet voldoen aan de betaling vóór 1 juli, de inning van de contributie in handen wordt gegeven van het incassobureau van de vereniging. Alle hierbij gemaakte kosten zijn voor rekening van het nalatig lid.
 • Indien inning van het verschuldigde bedrag door het incassobureau niet tot het beoogde resultaat heeft geleid, wordt de inning van het uitstaande bedrag in handen gegeven van een deurwaarder. De kosten hiervan zijn voor rekening van het nalatig lid.
 • Het bestuur c.q. de penningmeester kan vanaf het moment dat inning van het verschuldigde bedrag aan contributie in handen is gegeven van het incassobureau van de vereniging, besluiten alle service- en dienstverlening van de vereniging (zoals bijvoorbeeld netwerkinformatie, gratis deelname aan netwerkavonden, korting op workshops) aan het nalatig lid op te schorten, zolang deze niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 • Royement van het nalatig lid door het bestuur is mogelijk op grond van het ondanks herhaalde aanmaning niet voldoen aan de financiële verplichtingen jegens de vereniging. Voor de regelgeving in dezen wordt verwezen naar Artikel 5 van de Statuten van de Vereniging EMDR Nederland.

Artikel 6: Slotbepaling

 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, alsmede in gevallen waarin strikte toepassing van dit reglement zou leiden tot kennelijke onredelijkheid en/of onbillijkheid, is de penningmeester – bij wijze van uitzondering – bevoegd een speciale regeling te treffen. Een dergelijke regeling dient getroffen te worden in de geest van dit reglement. Aan een dergelijke regeling kunnen door derden nimmer rechten ontleend worden.

Ga naar LinkedIn

We hopen met deze groep te kunnen bijdragen aan verdere deskundigheidsbevordering, het uitwisselen van kennis en ervaring en het verder uitbreiden van het netwerk van door de VEN-erkende therapeuten. Ruim zevenhonderd VEN-leden hebben de virtuele weg naar deze LinkedIn groep van de VEN reeds gevonden. Wie volgt?