Vacatures bij Vereniging EMDR Nederland

Op een vacature reageren

Indien je op een vacature wenst te reageren, maak daarvoor dan gebruik van de in de vacature vermelde contactgegevens.

Wist je dat?

 1. Commissieleden krijgen reis- en onkosten vergoed en er wordt een maaltijd verstrekt tijdens de fysieke vergaderingen
 2. Commissieleden mogen jaarlijks gratis naar het congres. Leden van de Congrescommissie betalen geen toegang voor activiteiten die zij zelf organiseren
 3. Per jaar krijg je 6 accreditatiepunten (max 12 per 5 jaar) voor je bijdrage aan de commissie.

Een vacature plaatsen

De vereniging EMDR biedt aan alle SIGs en commissies mogelijkheid om vacatures voor functies te plaatsen. De commissies kunnen de tekst voor hun vacatures aanleveren per e-mail: vereniging@emdr.nl.

De redactie zal de vacature dan zo spoedig mogelijk op de site plaatsen. Daarnaast zal de vacature onder de aandacht worden gebracht via de VENmail.

Let op dat je in je vacature duidelijk vermeldt om welke commissie het gaat, wie de contactpersoon is en hoe hij of zij te bereiken is.

Vacature lid accreditatiecommissie

Ben jij diegene die graag een steentje bijdraagt aan de kwaliteit van de bij- en nascholing van de Vereniging EMDR Nederland?

Wij zijn een enthousiaste en gezellige commissie met 5 leden, die elkaar in elk geval eens per jaar op locatie zien en verder vergaderen we online.

Als lid accrediteer je nascholing op het gebied van EMDR, maar ook breder, op andere toepassingen van trauma en stressorgerelateerde problemen. Daarnaast accrediteert de commissie ook de SIGs en de intervisiegroepen.

We zijn op zo zoek naar een practitioner, die ook wetenschappelijke kennis met zich meebrengt op het gebied van trauma.

Wij hopen dat jij ons komt versterken!

De commissie komt in ieder geval vier keer per jaar bijeen en zo nodig wordt tussentijds overlegd, online, per mail of app. Naar verwachting ben je als lid van de commissie wekelijks ongeveer maximaal een uur bezig met je commissiewerkzaamheden. De voorzitter van de commissie neemt ook zitting in de opleidingscommissie. Er is veel samenwerking met andere commissies en je mag elk jaar gratis naar het congres!

Interesse? Voor vragen en om je belangstelling kenbaar te maken, kun je contact opnemen met Marjon Peters, AC-lid, door een mail te sturen naar vereniging@emdr.nl. Naar dit adres kun je ook direct je sollicitatie mailen; graag met korte motivitatie en CV.

Vacature voorzitter opleidingscommissie

De Opleidingscommissie (OC) zoekt een enthousiaste voorzitter 

De Opleidingscommissie houdt zich bezig – in opdracht van het bestuur – met de uitvoering van het beleid uit met betrekking tot opleidingszaken zoals het opleidingstraject voor practitioner en supervisor, registratie en herregistratie-eisen, uitvoering en aanpassingen in het reglement opleiding en registratie (ROR). Zij krijgt opdrachten van het bestuur en legt verantwoording af aan het bestuur.  

De OC onderhoudt het contact met de registratiecommissie, de accreditatiecommissie en de supervisorencommissie. Daarnaast is het de taak van de opleidingscommissie om opvallende zaken met betrekking tot het beleid te signaleren en te rapporteren aan het bestuur. Van leden van de commissie wordt verwacht dat zij kennis hebben van het Reglement Opleiding en Registratie of bereid zijn zich dit eigen te maken.  

De Opleidingscommissie bestaat uit 5 leden. Wij op zoek zijn naar een voorzitter van de commissie. Een uitdagende rol in het hart van de vereniging! 

Naast de voorzitter, bestaat de commissie uit de voorzitters van respectievelijk de registratie-, accreditatie- en supervisorencommissie, aangevuld met een onafhankelijk EMDR-Europe trainer. 

De OC wordt aangestuurd door de voorzitter die alle eindjes aan elkaar knoopt. Dat betekent het creëren van verbinding tussen de aanwezige commissieleden en de commissies die zij vertegenwoordigen en het onderhouden van nauw contact met het bestuur. De voorzitter van de OC is diegene die de agendapunten verzamelt, de agenda opstelt en het uitvoeren van actiepunten overziet. De voorzitter van de opleidingscommissie onderhoudt nauw contact met de betreffende portefeuillehouder binnen het bestuur.  

De voorzitter stimuleert de commissieleden in het komen tot adviezen, die het bestuur weer gebruikt in hun besluitvorming. Tot slot is de voorzitter als spil in het web bewaker van de organisatielijn van de vereniging.  

Profiel voorzitter 

Wij zoeken iemand die: 

 • gedreven is om een bijdrage te leveren aan kwalitatief hoogwaardige EMDR beoefening in Nederland 
 • in staat is overzicht te houden over complexe materie 
 • verbindend is en mensen zowel helpt als stimuleert om afgesproken actiepunten uit te voeren 
 • minimaal EMDR Europe Practitioner is 

 

Tijdsinvestering 

De commissie komt gemiddeld 4 keer per jaar samen. Vergaderingen vinden (op dit moment) plaats via ZOOM. Qua tijdsinvestering kun je rekenen op ongeveer 2 uur per week. Per jaar krijg je 6 accreditatiepunten (max 12 per 5 jaar) voor je bijdrage aan de commissie. De vergoeding voor commissieleden bestaat uit een reis-/onkostenvergoeding en gratis deelname aan het jaarlijkse congres van de VEN. Benoeming geschiedt door het bestuur van de VEN, en is in principe voor een termijn van vier jaar, die maximaal 1 x verlengd kan worden.  

Interesse? 

Voor vragen en om je belangstelling kenbaar te maken, kun je contact opnemen met Ronald Roskam, voorzitter OC en/of met Nicole Timmermans, directeur VEN, door een mail te sturen naar vereniging@emdr.nl. Naar dit adres kun je ook direct je sollicitatie mailen; graag met korte motivatie en CV. 

 

We zien je reactie met veel enthousiasme tegemoet! 

Vacature Redactiecommissie

Wie komt de Redactiecommissie versterken? Wij zijn per direct op zoek naar een nieuw enthousiast lid!

De enthousiaste en gedreven reactie van het EMDR Magazine is op zoek naar enthousiastelingen met enige schrijfervaring die willen bijdragen aan het prachtige EMDR Magazine. Is dit je op het lijf geschreven? Dan nodigen we je van harte uit om contact op te nemen met Erik ten Broeke of Ytje van Pelt via vereniging@emdr.nl.

Vacature supervisorencommissie

Wie komt de supervisorencommissie versterken? Wij zijn per direct op zoek naar een nieuw enthousiast lid!

De ruim 100 EMDR-supervisoren vormen de basis van Vereniging EMDR Nederland. Zij hanteren een competentiegericht leermodel en zetten zich in voor een kwalitatief hoog niveau van alle VEN-leden. De supervisorencommissie zet zich in voor een kwalitatief hoog niveau van de VEN-supervisoren. Zij doet dit onder meer door het organiseren en evalueren van jaarlijkse supervisorendagen waarin nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot EMDR en de VEN worden gedeeld en relevante wetenschappelijke ontwikkelingen worden besproken. De supervisorencommissie probeert de dekkingsgraad van supervisoren door het hele land op peil te houden door het regelmatig organiseren van supervisoren-opleidingen (in samenwerking met EMDR-trainers, secretariaat en het bestuur).

De Supervisorencommissie onderhoudt contact met de Registratiecommissie over registratie en herregistratie van supervisoren. Daarnaast is het de taak van de commissie om opvallende zaken met betrekking tot het supervisorenbeleid te signaleren, rapporteren en overleggen met de Opleidingscommissie en het bestuur. De Supervisorencommissie streeft ernaar om de kwaliteit van iedere supervisor te monitoren en te borgen.

De commissie komt ongeveer 8 keer per jaar samen, veelal via Zoom. Zo nodig wordt er overleg gevoerd per mail. Naar verwachting ben je als lid van deze commissie wekelijks ongeveer 1 uur bezig met je commissiewerkzaamheden.

De Supervisorencommissie bestaat naast de voorzitter uit 5 leden, allen supervisor EMDR Europe of daartoe in opleiding. Bij de samenstelling wordt gekeken naar een evenwichtige verdeling tussen supervisoren K&J en supervisoren V&O.

Interesse?

Voor vragen en om je belangstelling kenbaar te maken, kun je contact opnemen met de voorzitter van onze commissie Sietske van Haren, door een mail te sturen naar vereniging@emdr.nl. We zien je reactie met veel enthousiasme tegemoet!

Vacature Wetenschapscommisie

Wie komt de wetenschapscommissie versterken? Wij zijn per direct op zoek naar een nieuw enthousiast lid!

De commissie Wetenschap van de VEN maakt zich sterk om wetenschappelijk onderzoek op het gebied van EMDR te stimuleren en actuele ontwikkelingen op dit gebied zichtbaar te maken. De commissie doet dit, onder andere door: 

 • Subsidieaanvragen te beoordelen van onderzoekers die onderzoek doen op het gebied van EMDR. Er zijn twee subsidierondes per jaar. 
 • Organiseren van de zogeheten ‘labpitches’ welke een vast en goed gewaardeerd onderdeel zijn van het jaarlijkse VEN congres. ‘Labpitches’ zijn korte presentaties waarin relevant wetenschappelijk onderzoek wordt gepresenteerd. De labpitches brengen wetenschap en praktijk dichter bij elkaar. 
 • Ondersteunen van bestuur en congrescommissie bij de selectie van bijdragen voor het congres.
 • Vraagbaak voor individuele leden met plannen voor onderzoek.  
 • Organiseren van (pre)conferenceworkshop over N=1 studies 

Naast bovengenoemde taken vragen lopende zaken onze aandacht, zoals het bijhouden van lopende aanvragen, voortgangsverslagen en jaarverslagen. Ook denkt de wetenschapscommissie mee in het samenwerkingsverband evidence-based behandelmethodes (samen met VGCt en de VSt).

De commissie komt tenminste vijf tot zes keer per jaar bijeen om te vergaderen. Dit gebeurt over het algemeen via Zoom en twee keer per jaar face-to-face. De geschatte tijdsinvestering is gemiddeld één uur per week, in de weken rondom het beoordelen van de subsidieaanvragen kan dit meer zijn. 

Wij vragen: 

 • Affiniteit met EMDR, bij voorkeur geregistreerd als EMDR Europe practitioner 
 • Affiniteit en ervaring met wetenschappelijk onderzoek, bij voorkeur gepromoveerd; 
 • Tijdsinvestering voor het bijwonen van vergaderingen; 
 • Nieuwsgierig en innovatief;
 • Belangstelling voor één of meer van bovengenoemde taken.  

Je ontvangt een reiskostenvergoeding en gratis deelname aan het VEN congres van de vereniging en een gezellig vergaderdiner met de gehele commissie.

Heb je vragen, neem dan contact op met Wiebren Markus of Tamar van Raalten via vereniging@emdr.nl. Heb je belangstelling voor deze vacature, dan zien we graag je mail tegemoet met een korte toelichting en een actueel CV.