EMDR opleiding & trainingen

De opleiding waarin men leert EMDR verantwoord te kunnen uitvoeren bestaat uit twee niveaus, namelijk een basis- en een vervolgtraining. Beide trainingen bestaan uit een aantal opleidingsdagen, waarna een competentiegestuurd supervisietraject gevolgd kan worden.

Er is een opleidingsroute voor EMDR bij volwassenen en een voor EMDR bij kinderen en adolescenten. Indien U werkt met zowel kinderen/adolescenten als volwassenen, geldt de doelgroep waarop het zwaarste accent ligt als criterium. Indien U werkt met volwassenen met een verstandelijke beperking die functioneren op een ontwikkelingsleeftijd van 18 jaar of jonger, komt de opleidingsroute EMDR bij kinderen en adolescenten het meest in aanmerking.

Klik hier voor meer informatie ↓

Toelatingsvoorwaarden

Tot de basistraining worden personen toegelaten die voldoen aan de volgende eisen:

1. Opleiding

Universitaire masteropleiding tot psycholoog, pedagoog, geeste­lijk gezondheidskundige of arts, danwel opgeleid tot verpleegkundig specialist (MSc) met specialisatie GGZ in combinatie met artikel 14 BIG-registratie, aangevuld met één van de volgende kwalificaties:

 • BIG-registratie als gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, psychiater of orthopedagoog-generalist, dan wel ten minste één jaar in opleiding zijnde tot één van deze registraties
 • registratie als cognitief gedragstherapeut VGCt in opleiding of
  cognitief gedragstherapeut VGCt
 • registratie als systeemtherapeut (LID ST) bij de NVRG
 • registratie als Seksuoloog NVVS
 • registratie als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP
 • of een opleiding die naar het oordeel van de registratiecommissie gelijkwaardig is aan deze kwalificaties

2. Werkervaring

Ten minste 12 uur per week werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg of een naar het oordeel van de registratiecommissie daaraan gelijk te stellen, waarvan ten minste gemiddeld 6 uur per week besteed wordt aan therapie binnen de betreffende doelgroep; doelgroep Volwassenen (bij deelname aan training volwassen) of Kinderen en Jeugdigen (bij deelname training kind en jeugd).


Er is op dit moment geen voornemen om een toelating voor (post)HBO-opleidingen te overwegen. Voor de Verpleegkundig Specialist heeft de VEN een met reden omklede uitzondering gemaakt. Denk dan aan artikel 14 in BIG en de uitgebreidere kennis en ervaring op het gebied diagnostiek, persoonlijkheid, psychopathologie en behandelvaardigheden.

Heeft u nog vragen i.v.m. de toelating tot de basistraining, dan kunt u deze voorleggen aan de registratiecommissie via het online beoordelingsverzoek.
LET OP: De beoordeling en verwerking van een toelatingsverzoek kan 6-9 weken duren.

Psychologen, psychiaters en psychotherapeuten in Nederland en België kunnen zich opgeven voor een door de Vereniging EMDR Nederland (VEN) erkende opleiding bij een van de volgende opleidingsinstanties: https://www.emdr.nl/emdr-opleidingen/#startdata-emdr-basistrainingen

Let op: er worden elders ook cursussen, workshops of trainingen aangeboden, die niet geaccrediteerd zijn door de Vereniging EMDR Nederland (VEN) of de koepelorganisatie EMDR Europe. Het volgen van een niet-erkende cursus of training leidt niet tot een registratie tot EMDR Europe practitioner. Evenmin kan het lidmaatschap van de Vereniging EMDR Nederland worden aangevraagd.

Erkende EMDR basis- en vervolgtraining bij volwassenen

In de basistraining wordt de toepassing van EMDR bij volwassenen aangeleerd. Na afsluiting daarvan kan een vervolgtraining gevolgd worden om complexe traumabehandelingen uit te leren voeren met behulp van EMDR. Vervolgens kan nog een supervisietraject tot EMDR Europe practitioner gevolgd worden.

De volgende EMDR Europe trainers geven door de VEN erkende trainingen voor EMDR bij volwassenen:

Erkende EMDR basis- en vervolgtraining bij kinderen en adolescenten

In de basistraining bij kinderen en adolescenten staat in de eerste twee dagen het aanleren van het standaardprotocol voor volwassenen centraal. Daarna volgen drie dagen om de toepassing bij kinderen en adolescenten onder de knie te krijgen. Indien U werkt met zwakbegaafde volwassenen die verstandelijk functioneren op een leeftijd van 18 jaar of jonger, komt de opleidingsroute EMDR bij kinderen en adolescenten het meest in aanmerking .

De volgende EMDR Europe Child and Adolescent trainers geven door VEN erkende trainingen voor EMDR bij kinderen en adolescenten:

Supervisie in het kader van EMDR

EMDR is beslist moeilijker dan veel mensen denken, zeker als je er pas mee begint te werken. De ervaring leert dat moeilijk is om alle facetten van EMDR te begrijpen en in de vingers te krijgen door het alleen volgen van de opleidingsdagen. EMDR, met zijn specifieke focus op ingrijpende levensgebeurtenissen, die in het ‘hier en nu’ nog steeds een disfunctionele betekenis oproepen, vereist een specifieke manier van het conceptualiseren van pathologie. Het gewend raken aan deze nieuwe kijk en de implicaties daarvan voor de werkwijze heeft tijd nodig, maar zeker ook ervaring. Daarom is het belangrijk om na een cursus niet te lang te wachten met het toepassen van EMDR, in combinatie met feedback op het eigen leerproces in de vorm van supervisie.

In de context van het eigen maken van EMDR is gekozen voor een model dat gebaseerd is op de snelheid van het leerproces van de individuele supervisant en de vaardigheden die inmiddels al bij hem/haar aanwezig zijn. Het supervisietraject in het kader van EMDR heeft dus alle kenmerken van competentiegestuurd onderwijs. Dat wil zeggen dat er een aantal duidelijke criteria in de vorm van specifieke competenties zijn opgesteld waaraan de supervisant moet voldoen wil hij of zij aan een EMDR vervolgtraining kunnen deelnemen.

Deze lijst, het supervisiebeoordelingsformulier genoemd, bevat vrijwel alle essentiële elementen, of noem het deelcompetenties van het EMDR basisprotocol. Het is de bedoeling dat dit formulier hulp biedt bij het feedback geven, het vaststellen welke deelcompetenties van het basisprotocol de supervisant reeds beheerst en welke aspecten verder kunnen worden verbeterd. Dit gebeurt door een erkende EMDR supervisor en met behulp van meerdere video-opnamen van eigen patiënten. U vindt hiernaast een voorbeeld van een supervisieformulier.

Lees dit alstublieft goed door, omdat dit u goed kan helpen ter voorbereiding van het supervisietraject.

(Her)registratie tot EMDR Europe practitioner

EMDR Europe practitioner is een titel die in Europees verband wordt toegekend aan mensen van wie is vastgesteld dat zij in staat zijn EMDR in alle facetten te beheersen. EMDR Europe practitioners hebben een erkende EMDR basis- en vervolgtraining gevolgd, ruime werkervaring, en door middel van supervisie aangetoond dat het geleerde op de juiste wijze in praktijk wordt gebracht.

Eisen voor registratie EMDR Europe practitioner

Voor registratie als EMDR Europe practitioner gelden de volgende eisen:

 1. Universitaire masteropleiding tot psycholoog, pedagoog, geestelijk gezondheidskundige of arts, danwel opgeleid tot verpleegkundig specialist (MSc), specialisatie GGZ in combinatie met artikel 14 BIG-registratie;
 2. Een BIG‐registratie als gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut , psychiater of orthopedagoog-generalist; of een registratie als Cognitief Gedragstherapeut VGCt® (gewoon lid), systeemtherapeut (LID ST) bij de NVRG, Seksuoloog NVVS, Kinder‐ en Jeugdpsycholoog NIP,
 3. Succesvolle afronding van de EMDR basistraining, de supervisie EMDR standaardprotocol, de EMDR vervolgtraining en de supervisie EMDR Europe practitioner; ten minste 50 EMDR therapiesessies hebben gedaan met ten minste 25 patiënten van de gekozen leeftijdsgroep. In specifieke omstandigheden kan van dit aantal worden afgeweken, dit ter beoordeling aan de registratiecommissie;
 4. Ten minste 12 uur per week werkzaam op het gebied van de GGZ (zoals gedefinieerd in de begrippenlijst) of een daaraan naar het oordeel van de registratiecommissie gelijk te stellen setting, waarvan ten minste 6 uur in de patiëntenzorg met de leeftijdsgroep van de gekozen differentiatie;
 5. Door de VEN geaccrediteerde of anderszins door de VEN erkende scholing op het gebied van traumagerelateerde problematiek; tenminste 12 uur, waarvan ten minste zes uur betrekking heeft op EMDR therapie (“trauma smal”); De maximale geldigheid van een bijscholingsactiviteit is zes jaar;
 6. Overlegging van een actuele ondertekende Verklaring inzake tuchtrecht en opgelegde maatregelen.
 7. Je hebt de EMDR Europe Code of Ethics gelezen en gaat hiermee akkoord: https://www.emdr.nl/wp-content/uploads/2022/07/emdr-europe-code-of-ethics-1.pdf. De dagtekening dient bij ontvangst niet ouder te zijn dan drie maanden.

Een registratie als EMDR Europe practitioner kan slechts worden aangevraagd in combinatie met een aanvraag voor het (gewoon) lidmaatschap van de VEN. Bij de registratie als EMDR Europe practitioner wordt aangetekend op welke leeftijdsgroep de registratie betrekking heeft. Bepalend hiervoor is de leeftijdsdifferentiatie die is gekozen bij de supervisie EMDR Europe practitioner. Het is mogelijk om na het behalen van de registratie EMDR Europe practitioner met een specifieke leeftijdsgroep zich ook te registreren als EMDR Europe practitioner met een tweede aantekening die de andere leeftijdsgroep betreft.

Kosten voor registratie EMDR Europe practitioner: €95,00.

LET OP: De beoordeling en verwerking van een aanvraag (her)registratie practitionerschap duurt 6-9 weken.

Eisen voor herregistratie EMDR Europe practitioner

De registratie als practitioner is vijf jaar geldig. Een jaar voor afloop van de vigerende termijn ontvangt u via PE-online een eerste herinnering van het verstrijken van de termijn van inschrijving. De link in PE-online om het dossier aan te melden komt 60 dagen (iov een half jaar) voor het verlopen van de einddatum beschikbaar, mits in het dossier 60 of meer punten aan scholingsactiviteiten staan. U kunt een verzoek tot herregistratie doen indien u voldoet aan de geldende vereisten.

Voor herregistratie komen in aanmerking de EMDR Europe practitioners, die gedurende de lopende registratieperiode als EMDR Europe practitioner:

  1. Gemiddeld ten minste 12 uur per week werkzaam zijn geweest op het gebied van de GGZ (zoals gedefinieerd in de begrippenlijst) of een daaraan naar het oordeel van de registratiecommissie gelijk te stellen setting, waarvan ten minste 6 uur in de patiëntenzorg aan de leeftijdsgroep waarop de aantekening betrekking heeft. Bij twee aantekeningen geldt dat voor elk van aantekeningen sprake moet zijn van ten minste 6 uur patiëntenzorg. Indien een EMDR Europe practitioner bij de aanvraag herregistratie een tweede aantekening aanvraagt, dient hij naast de reeds gestelde voorwaarden aan te kunnen tonen dat hij voldoet aan de aanvullende voorwaarden zoals gesteld in Sectie B1, artikel 3. 
  2. Ten minste 60 punten door de VEN geaccrediteerde of anderszins door de VEN erkende nascholing hebben behaald. Maximaal 20% van deze punten kunnen behaald worden bij collega-verenigingen die verbonden zijn aan de Koepel voor Effectieve Psychologische Behandelingen.
  3. Het overleg van een actuele ondertekende Verklaring inzake tuchtrecht en opgelegde maatregelen.
  4. Je hebt de EMDR Europe Code of Ethics gelezen en gaat hiermee akkoord: https://www.emdr.nl/wp-content/uploads/2022/07/emdr-europe-code-of-ethics-1.pdf. De dagtekening dient bij ontvangst niet ouder te zijn dan drie maanden.

De ingangsdatum voor herregistratie is direct aansluitend aan de afloop van de vigerende termijn. Mocht door onvoorziene omstandigheden ten tijde van de herregistratie nog niet voldaan worden aan de eisen, dan kan uitstel worden gevraagd tot maximaal één jaar, dit ter beoordeling van de registratiecommissie. De oorspronkelijke herregistratiedatum van de volgende termijn blijft staan, waardoor die registratieperiode tot maximaal een jaar wordt verkort. Een verzoek om dispensatie mag per e-mail gericht aan de registratiecommissie voor het einde van de vigerende termijn worden verstuurd naar: vereniging@emdr.nl

Kosten voor een aanvraag herregistratie EMDR Europe practitioner: €95,-

LET OP: De beoordeling en verwerking van een aanvraag (her)registratie practitionerschap duurt 6-9 weken.

Het aspirant en het gewoon lidmaatschap zijn gekoppeld aan termijnen. Als je niet op tijd (her)registreert als EMDR Europe practitioner, dan wordt het aspirant/gewoon lidmaatschap automatisch omgezet naar belangstellende. Dit kun je blijven zo lang je wilt óf totdat je je alsnog (her)registreert als EMDR Europe practitioner. De registratie belangstellende geeft je in feite meer tijd. Belangstellende worden op de hoogte gehouden van de activiteiten van de VEN, onder andere via de VEN-mails en het EMDR Magazine. Verder kunnen zij aanspraak maken op dezelfde kortingen op congressen en andere activiteiten en diensten van de vereniging als leden. Ze kunnen geen lid zijn van commissies van de VEN of SIG-groepen.

Belangstellende hebben geen PE-dossier bij de VEN, maar de reeds behaalde punten zijn daarmee niet weg. Zodra je je alsnog kunt (her)registreren als EMDR Europe practitioner kun je je dossier laten heractiveren. Graag hiervoor contact opnemen met het secretariaat van de VEN: vereniging@emdr.nl.

De geldigheid van een bij-/nascholingsactiviteit is gemaximeerd op zes jaar. De basis- en vervolgtraining blijven geldig en hoef je dus niet opnieuw te volgen.

(Her)registratie EMDR Europe consultant (supervisor)

Eisen voor registratie als EMDR Europe consultant (supervisor)

 1. Registratie als EMDR Europe consultant vindt plaats voor een periode van vijf jaar, gerekend vanaf de datum van registratie. De registratie kan aansluitend worden verlengd indien voldaan is aan de eisen voor herregistratie.
 2. De registratie wordt doorgehaald na afloop van de registratieperiode, indien geen aanvraag tot herregistratie is ingediend of de aanvraag is afgewezen. Zij wordt voorts doorgehaald of geschorst:
 • bij beëindiging, respectievelijk schorsing van het lidmaatschap van de VEN;
 • als gevolg van een maatregel als bedoeld in artikel 20 van de Statuten.

1. Algemeen
Een EMDR Europe consultant is een EMDR Europe practitioner met aanvullende training en ervaring op het gebied van EMDR die in staat is om supervisie te geven aan EMDR Europe Practitioners en EMDR-therapeuten in opleiding.
Een consultant moet:

 • aantoonbare praktische ervaring hebben met EMDR en deze ervaring onderhouden;
 • aantoonbare kwaliteiten hebben als EMDR-therapeut;
 • in staat zijn om de kennis en vaardigheden op het gebied van EMDR op een didactisch verantwoorde wijze over te brengen;
 • zijn/haar kennis en vaardigheden met betrekking tot EMDR op peil houden door regelmatige nascholing.

Bij de registratie van EMDR Europe consultants wordt aangetekend op welke leeftijdsgroep de registratie betrekking heeft. Hierbij worden twee leeftijdsgroepen onderscheiden: Volwassenen en Kinderen & Jeugdigen.

2. Eisen voor registratie

 1. Voor registratie als EMDR Europe consultant met een van beide aantekeningen gelden de volgende eisen:
  a. gewoon lidmaatschap van de VEN;
  b. geregistreerd zijn als EMDR Europe practitioner met de betreffende aantekening, en ten
  minste twee jaar behandelervaring als zodanig;
  c. ten minste 400 EMDR therapie sessies hebben gedaan met ten minste 75 patiënten, waarvan
  ten minste de helft betrekking heeft op patiënten van de betreffende leeftijdscategorie;
  d. het gevolgd hebben van een VEN‐supervisorentraining, met een differentiatie voor de
  betreffende leeftijdsgroep;
  e. het gevolgd hebben van een supervisie over supervisie bij een EMDR Europe trainer voor de
  betreffende leeftijdsgroep en het kunnen overhandigen van een door hem/haar afgetekend
  en ondertekend supervisiebeoordelingsformulier voor supervisoren;
  f. gemiddeld ten minste 16 uur per week werkzaam op het gebied van de GGZ (zoals
  gedefinieerd in de begrippenlijst) of een daaraan naar het oordeel van de
  registratiecommissie gelijk te stellen setting waarvan ten minste 8 uur in de patiëntenzorg
  met de leeftijdsgroep van de gekozen differentiatie.
  g. het verzoek tot registratie tot EMDR Europe consultant vindt plaats uiterlijk vier jaar na het
  afronden van de VEN‐supervisorentraining. Deze periode kan op verzoek en ter beoordeling
  aan de OC eenmalig met maximaal een jaar verlengd worden.
  h. je hebt de EMDR Europe Code of Ethics gelezen en gaat hiermee akkoord: https://www.emdr.nl/wp-content/uploads/2022/07/emdr-europe-code-of-ethics-1.pdf
 2. Aanvullende voorwaarden registratie EMDR Europe consultant met tweede aantekening:
  a. geregistreerd zijn als EMDR Europe practitioner met de betreffende aantekening, en ten
  minste twee jaar behandelervaring als zodanig.
  b. ten minste 150 EMDR therapiesessies hebben gedaan met ten minste 37 patiënten van de
  betreffende tweede leeftijdscategorie;
  c. gemiddeld ten minste 4 uur per week werkervaring in de patiëntenzorg met de betreffende
  tweede leeftijdsgroep;
  d. het gevolgd hebben van een supervisie over supervisie bij een EMDR Europe trainer voor de
  betreffende leeftijdsgroep en het kunnen overhandigen van een door een EMDR Europe
  trainer afgetekend/ondertekend supervisiebeoordelingsformulier voor de betreffende
  leeftijdsgroep.

LET OP: De beoordeling en verwerking van een aanvraag registratie duurt 6-8 weken.

Eisen en procedure voor herregistratie EMDR Europe consultant (supervisor)

Voor herregistratie als EMDR Europe consultant komen in aanmerking gewone leden van de VEN die geregistreerd zijn als EMDR Europe practitioner en voorts in de lopende registratieperiode:

 • Gemiddeld ten minste 16 uur per week werkzaam zijn geweest op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg of een daaraan naar het oordeel van de opleidingscommissie gelijk te stellen setting, waarvan ten minste 8 uur in de zorg aan patiënten binnen de leeftijdsgroep waarop de aantekening betrekking heeft. Bij twee aantekeningen geldt dat voor elk van aantekeningen sprake moet zijn van tenminste 4 uur patiëntenzorg. U dient dit aan te tonen door middel van een werkgevers- of accountantsverklaring. Graag hiervoor gebruik maken van de template.
 • Ten minste 60 punten door de VEN geaccrediteerde of anderszins door de VEN erkende bij- en nascholing hebben behaald.
 • Ten minste 50 uur supervisie hebben gegeven of erkende nascholing hebben verzorgd.
 • Ten minste drie supervisorendagen hebben bijgewoond.
 • Je hebt de EMDR Europe Code of Ethics gelezen en gaat hiermee akkoord: https://www.emdr.nl/wp-content/uploads/2022/07/emdr-europe-code-of-ethics-1.pdf

Ingeschrevenen van wie de registratietermijn afloopt, ontvangen een jaar voor de einddatum van hun registratie bericht via PE-online over het verlopen van hun registratie. Via de tab TOEVOEGEN kunnen in PE-online eventueel nascholingsactiviteiten worden toegevoegd. Wanneer bij STATUS (dit staat geheel rechts) ‘compleet’ wordt weergegeven, voldoet u aan het vereiste aantal nascholingspunten. De link om het dossier in PE-online in te dienen verschijnt 60 dagen voor het verlopen van de vigerende termijn (mits uiteraard wordt voldaan aan de puntennorm). Tijdens het aanmelden van het dossier wordt u gevraagd de verklaring tuchtrecht via de website in te vullen en een werkgeversverklaring of accountantsverklaring te uploaden. Het is het mogelijk om direct via Ideal of middels bankoverschrijving de betaling voor de aanvraag te voldoen.

 

Kosten voor registratie/herregistratie EMDR Europe consultant:

 • ledenbijdrage voor registratie €95,00 (vanaf 2022)
 • ledenbijdrage voor herregistratie €95,00

Zodra de betaling ontvangen is, wordt het dossier door de opleidingscommissie in behandeling genomen. LET OP: De beoordeling en verwerking van een aanvraag registratie duurt 6-8 weken.
De ingangsdatum voor herregistratie is direct aansluitend aan de afloop van de vigerende registratietermijn.

Supervisorenopleiding

De sollicitatieprocedure voor de volgende supervisorenopleiding start in voorjaar 2025.

Gewone leden, die minimaal twee jaar geregistreerd EMDR Europe practitioner zijn, worden te zijner tijd uitgenodigd om te solliciteren voor het supervisorschap. Op basis van de opgestuurde CV en brief wordt vervolgens beoordeeld of men wordt toegelaten tot het selectiegesprek. De tweede beoordeling vindt plaats na het sollicitatiegesprek. De totale kosten voor het gehele traject bedragen ongeveer € 3000,- m.u.v. supervisie.

Heb je interesse in de opleiding en wil je dit alvast aan ons kenbaar maken? Vul dan het interesseformulier in door te klikken op onderstaande knop:

Registratie-eisen EMDR supervisor (zie ook ROR pagina 22)

Om geregistreerd te worden als EMDR Supervisor met één van beide aantekeningen dient voldaan te worden aan de volgende eisen:

 • geregistreerd zijn als EMDR Europe practitioner met de betreffende aantekening (of in geval van beide differentiaties dient men geregistreerd te zijn als EMDR Europese practitioner van beide differentiaties);
 • ten tijde van het eerste selectiegesprek ten minste twee jaar behandelervaring als EMDR Europe Practitioner;
 • ten minste 400 EMDR sessies hebben gedaan met ten minste 75 patiënten, waarvan ten minste de helft betrekking heeft op patiënten van de betreffende leeftijdscategorie;
 • het gevolgd hebben van een VEN-supervisorentraining, met een differentiatie voor de betreffende leeftijdsgroep (of groepen);
 • het gevolgd hebben van supervisie over supervisie bij een trainer voor de betreffende leeftijdsgroep;
 • ten minste 16 uur per week werkzaam zijn op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg waarvan tenminste 8 uur in de patiëntenzorg met de leeftijdsgroep van de gekozen differentiatie.

Voor het verwerven van een tweede aantekening gelden als voorwaarden (zie ROR pagina 23):

 • geregistreerd zijn als EMDR Europe practitioner met de betreffende aantekening en ten minste twee jaar behandelervaring als zodanig;
 • tenminste 150 EMDR sessies hebben gedaan met ten minste 37 patiënten van de betreffende leeftijdscategorie;
 • in aanvulling op de supervisorentraining voor de eerste aantekening is tevens het differentiatiegedeelte van de training voor de tweede aantekening gevolgd;
 • succesvolle afronding van de supervisie over supervisie bij een trainer voor het werken met de betreffende leeftijdsgroep.
 • tenminste 4 uur per week werkervaring in de patiëntenzorg met de betreffende tweede leeftijdsgroep.

Elders een EMDR-training gevolgd?

Op verschillende plekken in ons land worden EMDR cursussen aangeboden. Doorgaans worden er andere eisen gesteld aan de kwaliteit van deze cursussen en aan de vooropleiding van de deelnemers dan bij de VEN. Docenten zijn geen door EMDR Europe erkende EMDR trainer. Deze cursussen geven dan ook geen toegang tot het lidmaatschap van de VEN of tot een erkende EMDR Vervolgtraining.

Indien je elders een niet door de VEN geaccrediteerde EMDR cursus hebt gevolgd, is het mogelijk om alsnog deel te nemen aan een EMDR-basistraining, die erkend is door de VEN. Je moet dan wel aan de gestelde eisen met betrekking tot de vooropleiding voldoen. Hiervoor kan je je wenden tot de organisaties die de opleidingen verzorgen voor behandelaren van volwassenen, of van kinderen en jeugd.

Zie voor een overzicht van erkende EMDR opleidingen: https://www.emdr.nl/emdr-opleidingen/

Procedure voor het aanvragen van accreditaties

De accreditatie-aanvragen verlopen via PE-online.
U dient eerst te zijn geregistreerd als organisatie. Hierna dient u autorisatie aan te vragen: U vindt ons onder: Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)​
De kosten in PE-online zijn €181,50 (incl. BTW) per aanvraag voor 1 jaar en voor 3 jaar €484 (incl. btw).
Mocht u vragen hebben neem dan contact op met het secretariaat: vereniging@emdr.nl

Duur aanvraagprocedure

U dient uw aanvraag minimaal twee maanden voor aanvang van de bij-/nascholingsactiviteit in te dienen. Een geaccrediteerd aanbod voor een herhalende cursus en/of workshop is één of drie jaar geldig. De betaling dient vóór aanvang van de activiteit te zijn voldaan. Zodra uw betaling is ontvangen, wordt uw aanvraag in behandeling genomen door de accreditatiecommissie van de VEN. Gelieve ermee rekening te houden dat de termijn hiervoor 6-8 weken bedraagt.  

Criteria accreditatie bij- en nascholingsactiviteiten in het kader van
(her-)registratie EMDR Europe practitioners.

Bij de beoordeling van een aanvraag voor accreditatie van bij- en nascholing beoordeelt de accreditatiecommissie elk aanbod van een bij- en nascholing afzonderlijk. Elk aanbod dient hierbij aan hieronder omschreven criteria te voldoen:

 1. Eisen docent

Een bij‐ en nascholingsactiviteit kan door meer docenten worden gegeven. De hoofddocent is voor de bij‐ of nascholingsactiviteit verantwoordelijk.

Als het gaat om een “Trauma Smal” (zie artikel 2.c) activiteit, dan dient de docent en/of de hoofddocent als EMDR Europe practitioner bij de VEN geregistreerd te zijn. Voor buitenlandse sprekers geldt dat zij vergelijkbaar geregistreerd moeten zijn (dit is dan ter beoordeling van de AC)

Bij een “Trauma Breed” activiteit (zie artikel 2.d) voldoet de hoofddocent minimaal aan de vooropleidingseisen voor het gewoon lidmaatschap van de VEN. Tevens heeft de docent aantoonbare expertise op het gebied van psychotrauma.

Minimaal de hoofddocent moet aan bovengenoemde eisen voldoen. Er is ruimte om co-docenten uit te nodigen die niet aan deze voorwaarden voldoen.

Bijvoorbeeld kan een wetenschapper zonder klinische kwalificaties worden uitgenodigd als co-docent. De hoofddocent is dan verantwoordelijk voor de klinische inbedding. De betreffende wetenschapper kan niet zelf als hoofddocent fungeren en niet zelf accreditatie aanvragen.

Als een scholingsactiviteit georganiseerd is door de Vereniging EMDR Nederland, dan is het VEN-bestuur zelf verantwoordelijk dat deze activiteiten (netwerkavonden, webinars, workshops en congressen) voldoen aan de kwaliteitseisen en puntentoekenning van het ROR.

 

 1. Eisen bij- en nascholingsactiviteiten

Om in aanmerking te komen voor accreditatie dient een bij‐ en nascholingsactiviteit aan de volgende eisen te voldoen:

 1. accreditaties moeten vooraf door de organisatie die de bijscholing verzorgt, worden aangevraagd;
 2. het onderwerp van de activiteit moet aantoonbaar van belang zijn voor de beroepsuitoefening van EMDR therapeuten;
 3. een activiteit valt onder ‘Trauma Smal’ als het een verdieping of uitbreiding inhoudt van de kennis en vaardigheden uit de EMDR Basis‐ en Vervolgtraining en het supervisietraject tot EMDR Europe practitioner;
 4. een activiteit valt onder ‘Trauma Breed’ als facetten van trauma en stressorgerelateerde problemen en de behandeling hiervan centraal staan. Om voor accreditatie in aanmerking te komen moet de inhoud van de activiteit voldoen aan de volgende voorwaarden: a) goede theoretische onderbouwing, b) aanwijzingen voor effectiviteit en c) klinische relevantie. Dit geldt voor zowel Trauma Smal als Trauma Breed;
 5. de omvang van geaccrediteerde activiteiten dient minimaal één dagdeel (drie uur) te bedragen. Uitzondering zijn netwerkavonden en Webinars, waarvan de omvang minimaal één uur bedraagt.
 6. Activiteiten in het buitenland, georganiseerd door zusterorganisaties van de VEN, komen voor accreditatie is aanmerking, mits de activiteit voldoet aan de eisen van ‘Trauma Breed’ en ‘Trauma Smal’ (zie punt c en d). Overeenkomstig het programma zullen de punten over ‘Trauma Breed’ en ‘Trauma Smal’ (zie punt c en d) verdeeld worden.

Reglement Opleidingen en Registraties

Het reglement opleidingen en registraties is een uitwerking van hetgeen in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging bepaald is over registraties en de erkenning van opleidingen.