EMDR Trainingen

Algemene informatie

De opleiding waarin men leert EMDR verantwoord te kunnen uitvoeren bestaat uit twee niveaus, namelijk een basis- en een vervolgtraining. Beide trainingen bestaan uit een aantal opleidingsdagen, waarna een competentiegestuurd supervisietraject gevolgd kan worden.

Tot de basistraining worden personen toegelaten die voldoen aan de volgende eisen:

1. Opleiding: beschikken over een academische vooropleiding als psycholoog, pedagoog, geeste­lijk gezondheidskundige of arts, aangevuld met één van de volgende kwalificaties:

 • een BIG-registratie als gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut of psychiater, dan wel ten minste één jaar in opleiding zijnde tot één van deze registraties;
 • registratie als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, Orthopedagoog Generalist NVO, Postmaster Orthopedagoog/Psycholoog SKJ, dan wel ten minste één jaar in opleiding zijnde tot één van deze registraties, of in het geval van een route op basis van ‘sprokkelen’ minimaal 50% (=240) van de studiepunten;
 • registratie als Cognitief Gedragstherapeut VGCt® in opleiding (aspirant lid), of Cognitief Gedragstherapeut VGCt® (gewoon lid);
 • registratie systeemtherapeut (LID ST) bij de NVRG;
 • een opleiding die naar het oordeel van de opleidingscommissie gelijkwaardig is aan deze kwalificaties.

2. Werkervaring: ten minste 16 uur per week werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg, of een daaraan naar het oordeel van de opleidingscommissie gelijk te stellen setting, waarvan ten minste 12 uur in de patiëntenzorg met de leeftijdsgroep van de gekozen differentiatie.

Er zijn twee opleidingsroutes: EMDR bij volwassenen en EMDR bij kinderen en adolescenten. Indien U werkt met zowel kinderen/adolescenten als volwassenen, gelden de doelgroep waarop het zwaarste accent ligt en de setting waarin u werkzaam bent als criteria. Heeft u nog vragen i.v.m. de keuze van uw route, dan is overleg mogelijk met de opleiders via info@emdropleiding.nl (opleiding volwassenen) of info@emdrkindenjeugd.nl (opleiding kinderen en adolescenten). Psychologen, psychiaters en psychotherapeuten in Nederland en België kunnen zich opgeven voor een door de Vereniging EMDR Nederland (VEN) erkende opleiding bij een van de onderstaande adressen.

Let op: er worden elders ook cursussen, workshops of trainingen aangeboden, die niet geaccrediteerd zijn door de Nederlandse EMDR vereniging (VEN) of de koepelorganisatie EMDR Europe. Het volgen van een niet-erkende cursus of training leidt dus niet tot een registratie tot EMDR Europe practitioner. Evenmin kan het lidmaatschap van de Vereniging EMDR Nederland worden aangevraagd.

Opleiding tot EMDR-therapeut

Erkende EMDR basis- en vervolgtraining

bij volwassenen

In de basistraining wordt de toepassing van EMDR bij volwassenen aangeleerd. Na afsluiting daarvan kan een vervolgtraining gevolgd worden om complexe traumabehandelingen uit te leren voeren met behulp van EMDR. Vervolgens kan nog een supervisietraject tot EMDR Europe practitioner gevolgd worden.

De volgende EMDR Europe trainers geven door de VEN erkende trainingen voor EMDR bij volwassenen:

bij kinderen en adolescenten

In de basistraining bij kinderen en adolescenten staat in de eerste twee dagen het aanleren van het standaardprotocol voor volwassenen centraal. Daarna volgen drie dagen om de toepassing bij kinderen en adolescenten onder de knie te krijgen. Indien U werkt met zwakbegaafde volwassenen die verstandelijk functioneren op een leeftijd van 18 jaar of jonger, komt de opleidingsroute EMDR bij kinderen en adolescenten het meest in aanmerking .

De volgende EMDR Europe Child and Adolescent trainers geven door VEN erkende trainingen voor EMDR bij kinderen en adolescenten:

Startdata EMDR basistraining 2018

(wij adviseren je ook op de verschillende onderwijsinstellingen te kijken voor data en locatie van EMDR trainingen)

EMDR Opleidingen- 22 februari 2018
- 21 september 2018
EMDR Kind & Jeugd
- 8 juni 2018
- 5 oktober 2018
Cure & Care development
- 19 maart 2018
- 28 mei 2018
- 17 september 2018 (K&J)
- 19 september 2018
- 29 oktober 2018
Hornsveld Psychologenpraktijk- 21 maart 2018
- 29 augustus 2018
Kasteel Trainingen EMDR- 22 juni 2018
King nascholing
- 19 maart 2018 (K&J)
- 9 april 2018 (K&J)
- 25 april 2018
- 19 september 2018 (K&J)
- 4 oktober 2018
Psy-zo!- 13 april 2018 (Volw)
- 2 november 2018 (Volw)
- 2 november 2018 (K&J)
Rino Groep Utrecht
Rino Amsterdam
Rino Zuid

Startdata EMDR vervolgtraining 2018

(wij adviseren je ook op de verschillende onderwijsinstellingen te kijken voor data en locatie van EMDR trainingen)

EMDR Opleidingen- 29 november 2018
EMDR Kind & Jeugd
- 9 februari 2018
- 25 mei 2018
- 23 november 2018
Cure & Care development
- 7 februari 2018
- 17 april 2018 (K&J)
- 14 mei 2018
- 2 oktober 2018 (K&J)
- 3 oktober 2018
Hornsveld Psychologenpraktijk- 10 januari 2018
- 5 september 2018
Kasteel Trainingen EMDR- 8 juni 2018
King nascholing
- 8 maart 2018
- 19 september 2018
Psy-zo!- 28 september 2018 (Volw)
Rino Groep Utrecht
Rino Amsterdam
Rino Zuid

Supervisie in het kader van EMDR

EMDR is beslist moeilijker dan veel mensen denken, zeker als je er pas mee begint te werken. De ervaring leert dat moeilijk is om alle facetten van EMDR te begrijpen en in de vingers te krijgen door het alleen volgen van de opleidingsdagen. EMDR, met zijn specifieke focus op ingrijpende levensgebeurtenissen, die in het ‘hier en nu’ nog steeds een disfunctionele betekenis oproepen, vereist een specifieke manier van het conceptualiseren van pathologie. Het gewend raken aan deze nieuwe kijk en de implicaties daarvan voor de werkwijze heeft tijd nodig, maar zeker ook ervaring. Daarom is het belangrijk om na een cursus niet te lang te wachten met het toepassen van EMDR, in combinatie met feedback op het eigen leerproces in de vorm van supervisie.

In de context van het eigen maken van EMDR is gekozen voor een model dat gebaseerd is op de snelheid van het leerproces van de individuele supervisant en de vaardigheden die inmiddels al bij hem/haar aanwezig zijn. Het supervisietraject in het kader van EMDR heeft dus alle kenmerken van competentiegestuurd onderwijs. Dat wil zeggen dat er een aantal duidelijke criteria in de vorm van specifieke competenties zijn opgesteld waaraan de supervisant moet voldoen wil hij of zij aan een EMDR vervolgtraining kunnen deelnemen.

Deze lijst, ‘supervisiebeoordelingsformulier’ genoemd, bevat vrijwel alle essentiële elementen, of noem het ‘deelcompetenties’ van het EMDR basisprotocol. Het is de bedoeling dat dit formulier hulp biedt bij het feedback geven, het vaststellen welke deelcompetenties van het basisprotocol de supervisant reeds beheerst en welke aspecten verder kunnen worden verbeterd. Dit gebeurt door een erkende EMDR supervisor en met behulp van meerdere video-opnamen van eigen patiënten. U vindt hiernaast een voorbeeld van een supervisieformulier.

Lees dit alstublieft goed door, omdat dit u goed kan helpen ter voorbereiding van het supervisietraject.

Opleiding tot EMDR Europe practitioner

Eisen voor registratie EMDR Europe practitioner

EMDR Europe practitioner is een titel die in Europees verband wordt toegekend aan mensen van wie is vastgesteld dat zij in staat zijn EMDR in alle facetten te beheersen. EMDR Europe practitioners hebben een erkende EMDR basis- en vervolgtraining gevolgd, ruime werkervaring, en door middel van supervisie aangetoond dat het geleerde op de juiste wijze in praktijk wordt gebracht.

Om erkend te worden als EMDR Europe practitioner dient voldaan te worden aan de volgende criteria:

 • Registratie als gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, psychiater, Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, Orthopedagoog Generalist NVO, Cognitief Gedragstherapeut VGCt®, of systeemtherapeut bij de NVRG;
 • Succesvolle afronding van de EMDR basistraining, de supervisie standaardprotocol EMDR, de vervolgtraining en de supervisie EMDR practitioner;
 • Ten minste 50 EMDR sessies hebben gedaan met ten minste 20 patiënten van de gekozen leeftijdsgroep;
 • Ten minste 16 uur per week werkzaam op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg of een daaraan naar het oordeel van de opleidingscommissie gelijk te stellen setting, waarvan ten minste 12 uur in de patiëntenzorg met de leeftijdsgroep van de gekozen differentiatie.
 • Door de VEN geaccrediteerde of anderszins door de VEN erkende bijscholing op het gebied van traumagerelateerde problematiek:
  – Indien het practitionerschap wordt aangevraagd binnen twee jaar na afronding van de vervolgtraining: ten minste 12 uur, waarvan ten minste 6 uur betrekking heeft op EMDR;
  – Indien het practitionerschap wordt aangevraagd langer dan twee jaar na afronding van de vervolgtraining: ten minste 24 uur, waarvan ten minste 12 uur betrekking heeft op EMDR.
 • Overlegging van een actuele ondertekende Verklaring inzake tuchtrecht  en opgelegde maatregelen.

Eisen voor herregistratie EMDR Europe practitioner

De registratie als practitioner is vijf jaar geldig. Een jaar voor afloop van de vigerende termijn ontvangt u via PE-online een eerste herinnering van het verstrijken van de termijn van inschrijving. De link in PE-online is 60 dagen voor het verlopen van de einddatum beschikbaar. U kunt een verzoek tot herregistratie doen mits u voldoet aan de geldende vereisten.

Voor herregistratie komen in aanmerking de EMDR Europe practitioners, die gedurende de lopende registratieperiode als EMDR Europe practitioner:

 1. Gemiddeld ten minste 16 uur per week werkzaam zijn geweest op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg of een daaraan naar het oordeel van de opleidingscommissie gelijk te stellen setting, waarvan ten minste 8 uur in de patiëntenzorg aan de leeftijdsgroep waarop de aantekening betrekking heeft. Bij twee aantekeningen geldt dat voor elk van aantekeningen sprake moet zijn van ten minste 4 uur patiëntenzorg.
 2. Ten minste 60 punten door de VEN geaccrediteerde of anderszins door de VEN erkende nascholing hebben behaald.
 3. Overlegging van een actuele ondertekende Verklaring inzake Tuchtrecht en Opgelegde Maatregelen.

Hieronder treft u templates ten behoeve van het indienen van een aanvraag voor (her)registratie EMDR Europe practitionerschap

Overzicht EMDR Europe practitioners

Opleiding tot EMDR Europe consultant (supervisor)

Eisen voor registratie als EMDR Europe consultant (supervisor)

 1. Registratie als EMDR Europe consultant vindt plaats voor een periode van vijf jaar, gerekend vanaf de datum van registratie. De registratie kan aansluitend worden verlengd indien voldaan is aan de eisen voor herregistratie.
 2. De registratie wordt doorgehaald na afloop van de registratieperiode, indien geen aanvraag tot herregistratie is ingediend of de aanvraag is afgewezen. Zij wordt voorts doorgehaald of geschorst:
 • bij beëindiging, respectievelijk schorsing van het lidmaatschap van de VEN;
 • als gevolg van een maatregel als bedoeld in artikel 20 van de Statuten.

1. Algemeen
Een EMDR Europe consultant is een EMDR Europe practitioner met aanvullende training en ervaring op het gebied van EMDR die in staat is om supervisie te geven aan EMDR Europe Practitioners en EMDR-therapeuten in opleiding.
Een consultant moet:

 • aantoonbare praktische ervaring hebben met EMDR en deze ervaring onderhouden;
 • aantoonbare kwaliteiten hebben als EMDR-therapeut;
 • in staat zijn om de kennis en vaardigheden op het gebied van EMDR op een didactisch verantwoorde wijze over te brengen;
 • zijn/haar kennis en vaardigheden met betrekking tot EMDR op peil houden door regelmatige nascholing.

Bij de registratie van EMDR Europe consultants wordt aangetekend op welke leeftijdsgroep de registratie betrekking heeft. Hierbij worden twee leeftijdsgroepen onderscheiden: Volwassenen en Kinderen & Jeugdigen.

2. Eisen voor registratie

 1. Voor registratie als EMDR Europe consultant met een van beide aantekeningen gelden de volgende eisen:
   1. gewoon lidmaatschap van de VEN;
   2. geregistreerd zijn als EMDR Europe practitioner met de betreffende aantekening, en ten minste twee jaar behandelervaring als zodanig;
   3. ten minste 300 EMDR sessies hebben gedaan met ten minste 75 patiënten, waarvan ten minste de helft betrekking heeft op patiënten van de betreffende leeftijdscategorie;
   4. het gevolgd hebben van een VEN-supervisorentraining, met een differentiatie voor de betreffende leeftijdsgroep;
   5. het gevolgd hebben van een supervisie over supervisie voor de betreffende leeftijdsgroep;
   6. ten minste 16 uur per week werkzaam op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg waarvan ten minste 8 uur in de patiëntenzorg met de leeftijdsgroep van de gekozen differentiatie.

Voor het verwerven van een tweede aantekening gelden als voorwaarden:

   1. geregistreerd zijn als EMDR Europe practitioner met de betreffende aantekening, en ten minste twee jaar behandelervaring als zodanig;
   2. ten minste 150 EMDR sessies hebben gedaan met ten minste 37 patiënten van de betreffende leeftijdscategorie;
   3. in aanvulling op de supervisorentraining voor de eerste aantekening is tevens het differentiatie gedeelte van de training voor tweede aantekening gevolgd;
   4. succesvolle afronding van de supervisie over supervisie voor het werken met de betreffende leeftijdsgroep;
   5. ten minste 4 uur per week werkervaring in de patiëntenzorg met de betreffende tweede leeftijdsgroep.
 1. EMDR Europe consultants die op de datum van inwerkingtreding van dit reglement nog niet beschikten over een aantekening Volwassenen, respectievelijk Kinderen en Jeugdigen kunnen een verzoek indien tot verkrijging van een of beide aantekeningen.
 2. Bij registratie ontvangt de betrokkene een registratiecertificaat van EMDR Europe, met daarop de vermelding van de leeftijdsgroep waarop de registratie betrekking heeft.

Eisen en procedure voor herregistratie EMDR Europe consultant (supervisor)

Voor herregistratie als EMDR Europe consultant komen in aanmerking gewone leden van de VEN die geregistreerd zijn als EMDR Europe practitioner en voorts in de lopende registratieperiode:

 • Gemiddeld ten minste 16 uur per week werkzaam zijn geweest op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg of een daaraan naar het oordeel van de opleidingscommissie gelijk te stellen setting, waarvan ten minste 8 uur in de zorg aan patiënten binnen de leeftijdsgroep waarop de aantekening betrekking heeft. Bij twee aantekeningen geldt dat voor elk van aantekeningen sprake moet zijn van tenminste 4 uur patiëntenzorg. U dient dit aan te tonen door middel van een werkgevers- of accountantsverklaring. Graag hiervoor gebruik maken van de template.
 • Ten minste 60 punten door de VEN geaccrediteerde of anderszins door de VEN erkende bij- en nascholing hebben behaald.
 • Ten minste 50 uur supervisie hebben gegeven of erkende nascholing hebben verzorgd.
 • Ten minste drie supervisorendagen hebben bijgewoond.

Ingeschrevenen van wie de registratietermijn afloopt, ontvangen een jaar voor de einddatum van hun registratie bericht via PE-online over het verlopen van hun registratie. Via de tab TOEVOEGEN kunnen in PE-online eventueel nascholingsactiviteiten worden toegevoegd. Wanneer bij STATUS (dit staat geheel rechts) ‘compleet’ wordt weergegeven, voldoet u aan het vereiste aantal nascholingspunten. De link om het dossier in PE-online in te dienen verschijnt 60 dagen voor het verlopen van de vigerende termijn (mits uiteraard wordt voldaan aan de puntennorm). Tijdens het aanmelden van het dossier wordt u gevraagd de verklaring tuchtrecht via de website in te vullen en een werkgeversverklaring of accountantsverklaring te uploaden. Het is het mogelijk om direct via Ideal of middels bankoverschrijving de betaling voor de aanvraag te voldoen. Kosten voor aanvraag herregistratie EMDR Europe consultant bedragen 75 euro. Zodra de betaling ontvangen is,  wordt het dossier door de opleidingscommissie in behandeling genomen. U ontvangt binnen 6-8 weken bericht. De ingangsdatum voor herregistratie is direct aansluitend aan de afloop van de vigerende registratietermijn.

Overzicht EMDR Supervisoren

Elders een EMDR-training gevolgd?

Op verschillende plekken in ons land worden EMDR cursussen aangeboden. Doorgaans worden er weinig eisen gesteld aan de kwaliteit van deze cursussen en aan de vooropleiding van de deelnemers. Docenten hebben soms zelf geen BIG registratie en zijn in geen geval een door EMDR Europe erkende EMDR trainer. Deze cursussen geven dan ook geen toegang tot het lidmaatschap van de Vereniging EMDR Nederland (VEN).

Collega’s die elders een niet door de VEN geaccrediteerde EMDR-cursus hebben gevolgd, kunnen alsnog een EMDR-training volgen die geaccrediteerd is door de VEN. Men moet dan wel aan de gestelde eisen met betrekking tot de vooropleiding voldoen. Hiervoor kunnen zij zich wenden tot de organisaties die de erkende trainingen verzorgen, zie bovenaan deze pagina.